Trets d’Identitat

•Individualitat

Respecte a la individualitat del nostre alumnat atenent les seves necessitats educatives d’ensenyament-aprenentatge com a persona integral que viu en un context familiar, social i cultural. S’organitzaran i s’articularan les actuacions educatives necessàries. L’alumnat, entès de forma individualitzada, es considera la part més important i entorn al qual s’organitzaran i s’estruturaran les actuacions pedagògiques.

•Confessionalitat.

Som una escola aconfessional. No es pot practicar proselitisme ni discriminació per motiu de religió. L’àrea de Religió Catòlica es regirà per la normativa vigent. El centre participarà a festes i actes que, tot i tenir arrels religioses, ja formen part de la cultura popular. En aquest cas, les festes i actes culturals ens serviran com a pont entre la tradició i la millora de la societat i la cultura del s.XXI. Qualsevol acte religiós es promourà fora de l’horari escolar.

Els valors democràtics com a vertebradors de la convivència de l’escola són el respecte, la solidaritat, la tolerància, el compromís, la participació, la justícia, l’ajuda mútua, la cooperació i la cultura de la pau.

•Llengües a l’escola.

El mestre utilitza, en totes les situacions, una mateixa llengua referent (català, castellà, anglès) i aporta estratègies a l’alumnat per tal que es pugui comunicar en aquella llengua tant a nivell oral com escrit. Ser un model de referent com a mestre implica que la llengua en la qual es dirigeix als infants és en la seva llengua referent. La llengua anglesa s’aprèn des del primer nivell d’educació infantil.

Línea metodològica. 

  • Orientada a treballar de forma coordinada, consensuada i coherent a tots els cicles i etapes i al mateix temps aglutinadora de la diversitat d’ enfocaments i d’innovació pedagògica com a font d’enriquiment.
  • Adaptada a la diversitat de l’alumnat i que contempla la multiculturalitat característica del nostre centre com a element enriquidor de l’aprenentatge.
  • Potenciadora de l’aprenentatge significatiu i constructiu que té com a objectiu potenciar les competències bàsiques del nostre alumnat.
  • Que fomenti l’autonomia personal i la participació cooperativa de l’alumnat dins el grup i les activitats i com a membres d’una societat i d’una comunitat.
  • Fomentada en la concepció d’un currículum obert i flexible basat en el desenvolupament de les competències bàsiques.

•Centre ecoambiental.

Participam en el programa de centres ecoambientals potenciant activitats de respecte cap a l’entorn: reduir, reutilitzar, reciclar, hort escolar, ambientalització,…

•Obert a l’entorn.

Per fomentar la participació de les famílies, de l’Ajuntament o d’altres entitats dins les aules, a les sortides, a les festes,…

•Obert a les noves tecnologies de la informació i la comunicació.