Matèries troncals i específiques (optatives) 2n de batxillerat curs 2020-2021

ITINERARI CIÈNCIES 2n BATXILLERAT Curs 20-21

 

MATEMÀTIQUES II ( troncal de modalitat) 4h   Departament Matemàtiques

Descripció: Les matemàtiques són una eina imprescindible per a l’estudi i comprensió d’altres àrees i disciplines de l’àmbit científic i tecnològic com ara Biologia, Física, Química, Informàtica, etc. Al currículum hi ha els mateixos blocs que a Matemàtiques I.

Orientacions: Recomanada a aquells alumnes que vulguin cursar estudis universitaris relacionats amb la modalitat de ciències i tecnologia o cicles formatius de grau superior vinculats a aquesta modalitat.

PBAU: Sí, Obligatòria. Matemàtiques II .  A la UIB, el paràmetre de ponderació de les matemàtiques és de 0,2 carreres de grau tal és el cas de administració d’empreses, turisme, economia ,educació primària, turisme , biologia, bioquímica, física, química i totes les enginyeries  ( edificació, agroalimentària, electrònica industrial i automàtica, informàtica, telemàtica i matemàtiques) .

 

DIBUIX TÈCNIC II (troncal d’opció) 4h departament de Dibuix

Descripció: Es una continuació del temari de Dibuix Tècnic I . Bàsicament l’assignatura es divideix en tres blocs: 1. Geometria plana: polígons, tangències, relacions i transformacions geomètriques, etc. 2. Geometria descriptiva: per representar l’espai en un pla utilitzant diversos sistemes (dièdric, axonomètric, etc). 3. Normalització: per conèixer la manera de presentar els dibuixos segons unes normes: classes de línies, vistes, acotació, etc.

Recomanacions i orientacions: . Aquesta assignatura és útil per estudis d’enginyeria, arquitectura, belles arts i disseny. Tot i ser una assignatura de modalitat, es pot cursar com a optativa.

Continuïtat: És imprescindible haver cursat Dibuix Tècnic a 1r si es vol fer a 2n.

PBAU: Sí . Fase d’admissió 0’2 a enginyeria agroalimentària i del medi rural, edificació i enginyeria electrònica i automàtica. A les carreres de ciències de la salut i ciències no pondera res (excepte belles arts que puntua 0’2).

 

FÍSICA (troncal d’opció) 4h departament de Física i química

Descripció:  La matèria de física mostra l’activitat científica com un procés constructiu obert i en contínua revisió, històricament i socialment condicionat. Com a matèria de l’àmbit experimental, relaciona els coneixements amb el comportament de la natura, planteja problemes i preguntes objectivament definides a partir dels fets, enuncia hipòtesis racionals i contrastables, posa a prova les prediccions de les teories, i aplica els aprenentatges a la resolució de problemes reals. Els blocs de continguts comprenen les interaccions gravitatòria i electromagnètica, moviment ondulatori, òptica i física del segle XX.

Continuïtat: Apareix a la majoria de estudis universitaris relacionats amb les ciències i/o enginyeries.

Recomanacions i orientacions: Tenir una bona base de física t’ajudarà a escometre els estudis universitaris de qualsevol grau relacionat amb les ciències i/o enginyeries, ja que en un primer curs de quasi qualsevol grau relacionat amb aquests estudis el coneixement de la física serà una garantia.

PBAU: Si,  assignatura de la fase d’admissió del bloc de troncals. A la UIB pel curs 17-18 , el paràmetre de ponderació de la física en aquesta fase és de 0,2 a la totalitat de les carreres de ciències (biologia, bioquímica, física i química) i enginyeries (edificació, agroalimentària, electrònica industrial i automàtica, informàtica, telemàtica i matemàtiques). excepte a educació primària i fisioteràpia que és 0,2.

 

QUÍMICA (troncal d’opció) 4h departament de Física i química

Descripció: La importància de la Química, com a ciència, és inqüestionable des d’un punt de vista social i tecnològic, a partir de la consideració dels coneixements que aporta per a la millora de les nostres condicions de vida i la seva influència en la bioquímica, la medicina, la indústria, l’alimentació, les tecnologies dels nous materials, el medi ambient, etc., permetent-nos comprendre la naturalesa dels fets i fenòmens del món que ens envolta.

Continuïtat: Apareix a la majoria de estudis universitaris relacionats amb les ciències de la salut, ciències i algunes enginyeries.

Recomanacions i orientacions: Tenir una bona base de química t’ajudarà a afrontar els estudis universitaris de qualsevol grau relacionat amb les ciències, ciències de la salut i/o enginyeries, ja que en un primer curs de quasi qualsevol grau relacionat amb aquests estudis, els coneixements de química són importants.

PBAU: Si, assignatura de la fase d’admissió del del bloc d’assignatures troncals. A la UIB pel curs 17-18 el paràmetre de ponderació de la química en aquesta fase és de 0,2 a la totalitat de les carreres de ciències (biologia, bioquímica i química), a educació primària 0,2; a ciències de la salut 0,2 (infermeria, medicina, odontotologia i psicologia) .

 

GEOLOGIA (troncal d’opció) 4h departament de Biologia

Descripció: Consisteix en l’estudi de les teories geològiques més destacades, la composició dels materials (roques i minerals) i la utilitat que tenen per a la societat, els elements del relleu, la interpretació de mapes topogràfics, mapes geològics i talls geològics i la història de la Terra. Així mateix, es tracten els riscs geològics, a la geologia d’Espanya en general i de les illes Balears en particular. 

L’enfocament de l’assignatura és fonamentalment pràctic. Les classes s’imparteixen, sempre que sigui possible, al laboratori.

Continuïtat: És recomanable, però no imprescindible, haver cursat Biologia i Geologia a primer de batxiller.

Recomanacions i orientacions: És una assignatura essencial  pels següents estudis universitaris: Geologia, Biologia, Ciències ambientals, Geografia, Arquitectura i Enginyeries Mediambiental, Agroforestal, Civil, Geomàtica, Mines  etc. A més a més d’alguns  cicles formatius de grau superior, com és el cas de: Paisatgisme i Medi rural, Projectes d’edificació, Projectes d’obra civil, etc.

PBAU: Si,assignatura de la fase d’admissió del del bloc d’assignatures troncals. A la UIB pel curs 17-18 , el paràmetre de ponderació de la Geologia en aquesta fase és de 0,2 a educació primària, en carreres d’enginyeries i arquitectura (agroalimentària i edificació 0,2. 

 

BIOLOGIA (troncal d’opció) 4h departament de Biologia

Descripció: Consisteix en l’estudi de la composició de la matèria viva, l’organització d’aquesta i el funcionament cel•lular. El desenvolupament d’aquests continguts són indispensables per a la comprensió de la Genètica molecular i la seva aplicació a la biotecnologia i la Microbiologia i l’ anàlisi del nostre sistema immunològic. Les classes s’imparteixen, sempre que sigui possible al laboratori.

Recomanacions i orientacions: És imprescindible per l’estudi dels següents estudis universitaris: Biologia, Geologia, Medicina, Fisioteràpia, Ciències Ambientals, Veterinària, Òptica, Infermeria etc. A més a més d’alguns cicles formatius de grau superior, com és el cas de: Gestió i organització d’empreses agropecuàries o dels recursos naturals i paisatgístics, etc.

Continuïtat: És recomanable, però no imprescindible, haver cursat Biologia i Geologia a primer de batxiller.

PBAU: Si, assignatura de la fase d’admissió del del bloc d’assignatures troncals. El paràmetre de ponderació de la Biologia és de  0,2 per als estudis de la UIB de: Biologia, Bioquímica, Infermeria, Fisioteràpia, Medicina, Odontologia i Psicologia, Educació primària i enginyeria agroalimentària i Medi Rural.ITINERARI CIÈNCIES SOCIALS 2n BATXILLERAT 

 

MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CIÈNCIES SOCIALS II (Troncal de modalitat) 4h Departament de Matemàtiques

Descripció: Aprofundir als blocs de 1er: Àlgebra, Anàlisi i Estadística i Probabilitat. Es dóna especial importància a la seva utilitat i a la interrelació amb altres àrees i disciplines com, per exemple, economia, sociologia, demografia i, en general, totes les activitats que deriven de la realitat social.

Continuïtat: Requereix la matèria Matemàtiques aplicades a les ciències socials I

Orientacions: Recomanada per aquells alumnes que vulguin cursar estudis universitaris relacionats amb la modalitat de ciències socials o cicles formatius de grau superior vinculats a aquesta modalitat (gestió i administració)

PBAU: Si, obligatòria. A la UIB, el paràmetre de ponderació de les matemàtiques aplicades a les ciències socials és de 0,2 a les carreres de grau de ciències socials i jurídiques (dret, administració d’empreses, economia, turisme, geografia, pedagogia, treball social, educació infantil i primària). 

 

GREC II   (troncal d’opció) 4h Departament de Filosofia

Descripció: Primer de tot, s’hauria de dir que tant el llatí com el grec comparteixen metodologia i finalitats. Aquestes no serien altres que aconseguir dels alumnes un domini cabal de la llengua, és a dir treballar en la comprensió i expressió escrites, arribant al segon curs a treballar amb textos originals d’autors clàssics com puguin ser Cèsar o Ciceró, en el cas del llatí, o Xenofont o Plató en el del grec. Per domini cabal s’entén assolir una sèrie de fites com són: enteniment dels elements morfològics que donen forma a les paraules, en bona part comuns amb les llengües de la península ibèrica, i comprensió de les construccions sintàctiques, per tal d’aconseguir que els alumnes les emprin sense por. Aquesta tasca implica dos aspectes: l’entrenament en la dissecció i anàlisi dels elements que composen la llengua, i d’altra banda la reflexió sobre qualcuns del continguts presentats al alumnes a través dels textos, bàsicament de caràcter històric o filosòfic.

 

PBAU: Si, assignatura de la fase d’admissió del bloc d’assignatures troncals. El paràmetre de ponderació de Grec és de  0,2  per les carreres de grau d’Arts i Humanitats (Estudis Anglesos, Filosofia, Història, Història de l’art, i Llengua i Literatura Catalanes i Llengua i Literatura Espanyoles). També pondera 0’2 a Dret i a la doble titulació de Dret-Administració d’Empreses. A Relacions Laborals pondera 0,1.  A la resta d’estudis no pondera.

GEOGRAFIA (troncal d’opció) 4h Departament de Ciències socials)

Descripció: Assignatura enfocada al coneixement dels fenòmens espacials del territori espanyol, entesos com el conjunt dinàmic d’interaccions entre les activitats humanes i el medi natural. Així, s’inclouen temes relatius al medi natural, el clima, els sectors econòmics, la població, i l’organització territorial d’Espanya i la seva integració econòmica i institucional dins la Unió Europea.

Recomanacions i orientacions: Assignatura essencial per a estudis de Geografia, Història, Història de l’Art, Economia, Educació, Geologia…

PBAU: Sí, assignatura de la fase d’admissió del  bloc d’assignatures troncals. El paràmetre de ponderació de Geografia és de 0,2 per les carreres de ciències socials i jurídiques (Administració d’empreses, Dret, Economia, Educació primària i Infantil, Educació social, pedagogia, relacions laborals, treball social). A la resta d’estudis no pondera.HISTÒRIA DE L’ART (troncal d’opció) 4h Departament de Ciències socials)

Descripció: L’objectiu de l’assignatura és estudiar les obres d’art des del seu origen fins els nostres dies, com a una manifestació creativa de la societat que les envolta. Amb una metodologia activa (visualització i comentari de les obres més rellevants), es difon l’ús correcte del llenguatge artístic, el reconeixement de les tècniques més habituals, la identificació iconogràfica, la lectura dels valors compositius i formals i la conscienciació de la necessitat de preservar el patrimoni. D’aquesta manera, es pretén que els alumnes aconsegueixin un bagatge cultural, que els permeti comprendre i valorar els canvis en l’expressió artística fins arribar a la societat actual, tot i gaudint de la contemplació de l’obra d’art.

PBAU: Sí, assignatura de la fase d’admissió del  bloc d’assignatures troncals. El paràmetre de ponderació de Història de l’Art és de  0,2  per les carreres de grau d’arts i humanitats (estudis anglesos, filosofia, història, Hª de l’art, i llengües catalana i castellana).  A la resta d’estudis no pondera

 

ECONOMIA DE L´EMPRESA (troncal d’opció) 4h Departament de Ciències socials)

Descripció: Aquest currículum pretén recollir les pautes necessàries per apropar-se al coneixement de l’empresa, a la seva dimensió social i econòmica, al seu funcionament intern, a les relacions amb l’entorn, al mateix temps que posa de manifest el desenvolupament de les noves tecnologies de la informació i la comunicació. L’ús d’Internet com a canal alternatiu de distribució de productes i serveis ha suposat una revolució en la forma tradicional d’entendre i de gestionar l’empresa, cosa que l’ha obligada a competir en nous escenaris estratègics i a desenvolupar noves actituds davant la realitat econòmica.

Recomanacions i orientacions: La  matèria  proporciona a l’alumnat la formació necessària per afrontar reptes futurs en etapes educatives posteriors. Apropar-se al coneixement de l’empresa i a la seva gestió capacita per a la presa de decisions sobre el futur acadèmic i professional i adquireix especial importància per a l’alumnat que continua la seva formació en determinats cicles formatius de grau superior o en estudis universitaris.

PBAU: Sí, assignatura de la fase d’admissió del  bloc d’assignatures troncals. El paràmetre de ponderació de Economia de l’empresa és de 0,2 . A la resta d’estudis no pondera

 

ITINERARI HUMANITATS 2n BATXILLERAT 

 

LLATÍ II (Troncal de modalitat) 4h Departament de Filosofia

Descripció: Primer de tot, s’hauria de dir que tant el llatí com el grec comparteixen metodologia i finalitats. Aquestes no serien altres que aconseguir dels alumnes un domini cabal de la llengua, és a dir treballar en la comprensió i expressió escrites, arribant al segon curs a treballar amb textos originals d’autors clàssics com puguin ser Cèsar o Ciceró, en el cas del llatí, o Xenofont o Plató en el del grec. Per domini cabal s’entén assolir una sèrie de fites com són: enteniment dels elements morfològics que donen forma a les paraules, en bona part comuns amb les llengües de la península ibèrica, i comprensió de les construccions sintàctiques, per tal d’aconseguir que els alumnes les emprin sense por. Aquesta tasca implica dos aspectes: l’entrenament en la dissecció i anàlisi dels elements que composen la llengua, i d’altra banda la reflexió sobre qualcuns del continguts presentats al alumnes a través dels textos, bàsicament de caràcter històric o filosòfic.

PBAU: Si,  Al present curs 17-18 aquesta assignatura troncal de modalitat té validesa a la fase d’accés i també a la fase d’admissió. Només s’ha de fer un examen. A la UIB pel curs 17-18 , el paràmetre de ponderació del Llatí II és de 0,2  a les carreres d’arts i humanitats (estudis anglesos ,filosofia, història, Hª de l’Art, i llengües catalana i castellana) a les carreres de grau de ciències socials i jurídiques també 0,2 a Dret, doble titulació de Dret-administració d’empreses i educació infantil i primària).  A la resta d’estudis no pondera.

Nota: ECONOMIA DE L´EMPRESA (troncal d’opció) 4h Departament de Ciències socials), GREC II   (troncal d’opció) 4h Departament de Filosofia, HISTÒRIA DE L’ART (troncal d’opció) 4h Departament de Ciències socials) i GEOGRAFIA (troncal d’opció) 4h Departament de Ciències socials) explicades anteriorment, es poden escollir en aquest itinerari d’humanitats.

 

ASSIGNATURES  ESPECÍFIQUES DE 2n BATXILLERAT 

 

ALEMANY II  4h  Departament de llengües extrangeres

Descripció: Els alumnes que triïn aquesta assignatura podran adquirir una certa competència comunicativa oral i escrita i, també, podran entrar en contacte amb la llengua i la cultura alemanyes (DVD, cançons, jocs, activitats). A més a més, els alumnes podran obtenir un títol oficial de l’Escola Oficial d’Idiomes mitjançant la superació d’una prova.

Recomanacions: Un alumne pot incorporar-se a  2n si ha cursat Alemany 1r . de Batxillerat o té assolit el nivell A2.1

PBAU: No,  els alumnes no es poden examinar d’Alemany a les proves de selectivitat.

 

CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT (4h) Departament de Biologia

Descripció: És una matèria que tracta dels problemes ambientals seguint un enfocament sistèmic o global. S’estudien els problemes que es donen als diferents àmbits geogràfics: locals, regionals i del propi planeta . S’analitzen les causes i les conseqüències de cadascun d’ells, els recursos, els riscos associats a Geosfera, Biosfera, Atmosfera, Hidrosfera. Les classes s’imparteixen al laboratori, es treballa de forma participativa fonamentant l’intercanvi de idees i l’anàlisi del funcionament global del planeta, aplicable a situacions actuals i a diversos camps de feina.

Continuïtat: És aconsellable, però no imprescindible, haver cursat Biologia i geologia a primer de batxillerat.

Recomanacions i orientacions: Com que és una matèria interdisciplinar té un ampli marge d’aplicació. Estudis universitaris com: Biologia, Geologia, Química, Medicina, Ciències Ambientals, Arquitectura, Enginyeries ambientals, etc. A més a més hi ha cicles formatius de grau superior, com és el cas de: Tècnic superior en gestió i organització de recursos naturals i paisatgístics o Tècnic superior en salut ambiental, on haver cursat aquesta matèria de Ciències de la Terra i del Medi Ambient és un criteri de prioritat en l’admissió d’alumnes.

PBAU: No

 

HISTÒRIA DE LA MÚSICA I LA DANSA  4h Departament de Música

Descripció: Aquesta matèria comprèn les diverses manifestacions musicals que s’han donat des de l’antiguitat fins als nostres dies, tot remarcant-ne els aspectes estètics que permeten la identificació dels estils i la relació d’aquests amb les societats que els produïren. Durant el curs escoltarem les audicions més representatives de la Història de Música. 

La matèria és bàsicament pràctica i es valora en gran mesura la feina realitzada a l’aula. Se necessita tenir coneixements bàsics de música.

Recomanacions i orientacions: interessant per a estudis posteriors relacionats amb l’art en general i amb la música i les arts escèniques en particular. Necessària per als estudis de grau de musicologia, ciències de la música i altres estudis musicals. Destinada a l’alumnat que vol cursar qualsevol Grau Humanístic.

PBAU: No. 

 

RELIGIÓ CATÒLICA (4h) Departament de Filosofia

Descripció: La proposta de Religió per a 2n de batxillerat vol ser una línia de continuïtat amb la història que ens hem trobat a 1r de batxillerat. A partir de la Reforma Protestant i les seves conseqüències, s’analitzarà l’Europa dividida en diverses confessions segons el principi de Cuius regio, eius religio (segons la llei així la religió), és a dir, en un territori concret hom havia de professar la mateixa religió que la del príncep o senyor. També la reacció que va tenir l’Església catòlica especialment a través del concili de Trento, sense oblidar el paper que varen desenvolupar els humanistes, veritables avantguardistes de la societat d’aleshores, reivindicant la idea de l’autonomia del subjecte i la confiança en les seves capacitats. L’ésser humà és lliure de totes les institucions i autoritats que poden coartar el seu principi de llibertat. Això ens portarà després de passar per l’anomenada «evangelització cristiana» del Nou Món cap a la Il·lustració, el món modern i l’evolucionisme. Aquí ens centrarem en el lema de la Il·lustració  Sapere aude (atreveix-te a pensar) sota l’empirisme de pensadors com Locke i Hume, de la Revolució Francesa, els mestres de la sospita (Feuerbach-Marx, Nietzsche i Freud), que proclamen la mort de Déu (mor Déu, roman l’ésser humà i la seva vida) i que s’interroga pel paper de la religió i de la moral cristiana. Naturalment s’analitzarà les idees nascudes del progrés científic, especialment la dels orígens de l’espècie humana amb Charles Darwin i la dels orígens de la Bíblia (mites, redaccions, traduccions i altres). El curs acaba amb una mirada al segle xx, viscut com un segle paradoxal, que comprèn el millor i el pitjor de la humanitat. Tema ampli sense cap mena de dubte, però es posarà l’accent en el treball individual i col·lectiu de l’alumnat a través d’exposicions, debats, reflexions que ajudin a aprofundir temes concrets de la temàtica adés exposada. 

 

Recomanacions: Tema afí a la història, a la filosofia, a la cultura en general de cara al desenvolupament crític del pensament religiós al llarg dels segles. Recomanat per l’alumnat que els interessi la història, la filosofia, el fet religiós i la història del cristianisme en un sentit ampla. PBAU: No. PSICOLOGIA 4h Departament de Filosofia 

Amb aquesta matèria de psicologia ens proposem que els alumnes millorin el seu  autoconeixement i entenguin millor les conductes, pensaments i emocions que tenen, així com les relacions que estableixen amb els altres. Intentarem descobrir tots aquells coneixements que els ajudin a madurar com a éssers humans, a entendre la conducta de les persones amb qui conviuen i a desenvolupar estratègies per resoldre les qüestions que poden aparèixer en la seva vida personal, acadèmica i laboral. També farem un repàs per les principals teories i experiments de la psicologia aturant-nos en totes les curiositats que s’amaguen en la forma de funcionar del la nostra ment.  L’enfocament de la matèria serà pràctic i participatiu,  investigar, experimentar, debatre, descobrir, qüestionar-te  les coses que creus que saps, penses i veus, aquestes seran algunes de les coses que et tocarà fer si fas psicologia. 

Recomanacions i orientacions: Si has de treballar amb persones, siguin nens, usuaris, pacients o simples clients, aquesta és la teva optativa. Aquesta matèria et permetrà desenvolupar millors estratègies per aconseguir millorar tant en el teu desenvolupament personal com professional  També els permetrà comprendre més profundament els fenòmens humans, i el perquè de molts pensaments i emocions i realitats amb les quals convivim dia a dia. Si encara hi ha coses de tu que no acabes d’entendre, si vols coneixem millor com penses i com pensen els altres i si vols tenir eines que t’ajudin a navegar per la vida i saber algunes coses més sobre la nostra ment et convé triar psicologia 

PBAU: No hi ha examen, fet que és tota un avantatge ja que ens permet no haver de corre per donar tot el temari 

 

TECNOLOGIA INDUSTRIAL II 4h Departament Tecnologia

Descripció: L’assignatura aprofundeix en les diferents branques de l’enginyeria, on es treballen continguts de màquines tèrmiques, motors, electrònica, control de processos industrials, empreses tecnològiques etc. Els continguts es desenvolupen mitjançant la resolució de problemes i treballs d’investigació/projectes tant individuals com en grup. S’apliquen coneixements físics, informàtics, matemàtics i de dibuix.

Continuïtat: Té continuïtat amb estudis universitaris de perfil tècnic com ara enginyeries, arquitectura, etc i amb cicles formatius de grau superior de branques tècniques.

Recomanacions: Es recomana als alumnes amb interessos en l’enginyeria, arquitectura, científics, informàtics i tècnics.

 

PBAU: No

 

TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ II 4h 

 Departament Tecnologia

Descripció: L’objectiu de l’assignatura és despertar l’interès per la informàtica, les xarxes d’ordinadors, els sistemes operatius, els components dels ordinadors, el programari d’ofimàtica avançada, la seguretat informàtica, la creació i programació de robots, el disseny de videojocs, les animacions fotogràfiques i la creació de pàgines web. Es fomenta la capacitat d’adaptació a les noves tecnologies vinents. Tots els continguts es desenvolupen a les aules d’informàtica.

Continuïtat: Té continuïtat amb assignatures dels batxillerats científics i tecnològics i amb tots els cicles formatius de grau superior de branques tècniques, de gestió, serveis i imatge i so.

Recomanacions: Es recomana a tots els alumnes amb interès per conèixer, entendre i practicar amb els ordinadors i les xarxes.

PBAU: No.

 

FONAMENTS D’ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ 4h Departament de Ciències Socials

Descripció: Aquesta matèria té com a objecte d’estudi els processos i les tasques de caràcter administratiu i de gestió en les organitzacions empresarials actuals. Aspectes que tenen una importància indiscutible en una societat com la nostra, on l’empresa és la principal institució sobre la qual es fonamenta bona part de les relacions econòmiques i socials.  Pretén dotar l’alumnat d’una formació bàsica i d’unes eines tècniques referents als processos d’administració i gestió d’organitzacions. Aquests coneixements permetran en primer lloc entendre millor la realitat empresarial i el seu entorn; en segon lloc, posar els pilars de futurs estudis (tant universitaris com de cicles formatius de grau superior) i, per finalitzar, donar resposta a les seves inquietuds intel•lectuals.

Recomanacions: La inclusió d’aquesta matèria com a optativa té com a funció fonamentar els principals aspectes relacionats amb el món de l’empresa, i que han de servir els alumnes per construir futures opcions acadèmiques i professionals.

PBAU:  No

 

HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA 3h Departament de Filosofia (assignatura comuna a tots els batxillerats)

Descripció: La matèria d’Història de la  Filosofia es presenta com a continuació de la filosofia  de primer de batxillerat i els temes de què tracta es desenvoluparan en forma d’Història seguint les modes, corrents i moments històric en que van aparèixer algunes de les idees més brillants del pensadors més reconeguts. Aquesta matèria té com a finalitat que els alumnes siguin capaços de comprendre, reflexionar,  i qüestionar  sobre els grans  problemes i teories filosòfiques que la humanitat porta mil·lennis discutint. Però més que estudiar idees antigues  ha de servir perquè els alumnes tinguin elements per entendre millor els problemes actuals de la nostra societat i formar-se la seva pròpia opinió autònoma  sobre el món que els envolta.

Recomanacions i orientacions: Si decideixes que mai més tornaràs a pensar o reflexionar sobre el que t’envolta, si no estàs disposat a dubtar del que penses i no vols fer-te preguntes o planejar-te problemes,  si passes olímpicament de tenir la teva pròpia opinió i en el futur desitges fer el que et digui o et manin com una ovella més, aquesta no és la teva assignatura.  

Però si desitges seguir estudiant, tenir curiositat per la realitat que t’envolta i t’atreveixes a posar en dubte algunes de les coses que creus. L’assignatura permet oferir eines intel·lectuals que seran fonamentals en molts dels estudis universitaris. En especial els de l’àmbit humanístic i social, artístic, escènic, però sobretot per aquells que es vulguin dedicar a la Ciència o la tecnologia, no oblidem que molts dels grans filòsofs foren també destacats científics, matemàtics etc. 

La filosofia és una manera especial de demanar i de saber, d’entendre la realitat que ens envolta i les circumstàncies en què vivim i d’enfrontar-s’hi,  i ens ajuda a entendre millor què pensem, com actuem  i el que som. Com deix Kant “Sapere Aude”, atreveix-te a pensar.

PBAU:  0,2 als estudis de grau de  Filosofia. Però recorda que no tot el que és important a al vida pondera a les PBAU. Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>