Matèries troncals i específiques (optatives) de 4t d’ESO Curs 2020-2021

OPCIÓ D’ENSENYAMENTS ACADÈMICS PER A LA INICIACIÓ AL BATXILLERAT (ITINERARI DE 4t D’ESO) Curs 20-21

 

MATEMÀTIQUES ORIENTADES A ENSENYAMENTS ACADÈMICS  4h  Departament de Matemàtiques

Descripció: En aquesta opció, s’incideix més en els aspectes formatius, tendeix a un grau major de precisió en el llenguatge simbòlic, en el rigor del raonament i en les representacions formals.

Recomanacions: Aquesta opció està adreçada a l’alumnat que té un interès elevat per les matemàtiques en funció d’un futur professional i/o acadèmic en el qual aquestes els seran necessàries (batxillerat o altres estudis relacionats amb les matemàtiques).

El currículum estableix cinc bloc de contingut. El primer bloc, “Processos, mètodes i actituds en matemàtiques”, és comú a tota l’etapa, s’ha de desenvolupar de manera simultània i transversal a la resta de blocs. La resta dels continguts s’ha distribuït en quatre blocs: “Nombres i àlgebra”, “Geometria”, “Funcions” i “Estadística i probabilitat”, què no es tracten com a compartiments separats, perquè en tots els blocs es fan servir tècniques numèriques i algebraiques.

 

BIOLOGIA I GEOLOGIA   3 h (troncal d’opció) Departament de Biologia

Descripció: L’assignatura de quart comprén temes d’ecologia, problemes ambientals, genètica, evolució, geodinàmica interna de la Terra, respon a preguntes tals com: Quines són les causes de l’extinció d’una espècie? Quins són els problemes ambientals que afecten a tot el planeta? I a les illes Balears? Què podem fer nosaltres per solucionar o contribuir a no empitjorar aquesta problemàtica? Es fan activitats individuals i treballs en grup i es realitzem petites investigacions. Es fan sortides relacionades amb la programació.

Recomanacions i orientacions: És recomanable per estudiar els diferents cicles formatius de grau mitjà com ara Explotacions agrícoles intensives, Jardineria, Activitats esportives en el medi natural, etc. A més és indispensable per cursar el Batxillerat de Ciències de la Natura i de la Salut.

 

FÍSICA I QUÍMICA   3 h (troncal d’opció) Departament de Física i química

Optativa vinculada a possibles estudis del batxillerat científic, molts graus de cicle mitjà i el que és més important, a un coneixement bàsic dels fenòmens naturals relacionats amb moviments, forces, pressions, energia, ones, els àtoms, l’enllaç químic, els composts i reaccions químiques.

Descripció: Aquest currículum s’estructura en dos blocs. El primer bloc relatiu a continguts de Física que aborden problemes bàsics que tenen a veure amb el moviment, les forces que els provoquen, les pressions que desencadenen aquestes forces, les energies implicades i els fenòmens ondulatoris com la llum i el so. El segon bloc relatiu a continguts de Química que contemplen la natura dels àtoms i de les seves interaccions: els enllaços que donen lloc als composts químics, dels que estudiam propietats i nom, i les reaccions químiques que es donen entre ells. L’assignatura és basa en la resolució de problemes que intenten apropar-mos a situacions reals i també preveu la realització d’una pràctica de laboratori per cada unitat.

Continuïtat: Aquesta assignatura té continuïtat a primer de batxillerat científic, i no en té a la resta de modalitats de batxillerat.

Recomanacions i orientacions: Haver cursat aquesta assignatura a 4t d’ESO és imprescindible per cursar un batxillerat científic, a primer de batxillerat té continuïtat i a més, segur que us serà d’utilitat en l’estudi d’altres assignatures. Tant els conceptes com els procediments treballats, milloraran la vostra base i destresa per afrontar la resolució de problemes que requereixen l’aplicació del mètode científic. A més començareu a desenvolupar habilitats imprescindibles per saber funcionar a un laboratori, cosa fonamental a qualsevol carrera de tipus científic.

 

LLATÍ  (troncal d’opció) 3h Departament de Filosofia

Aquest és el primer curs, normalment, en què els alumnes entren en contacte amb una llengua flexiva. El curs tindria com a objectiu bàsic la comprensió dels mecanismes de funcionament sintàctic del llatí, la qual cosa requereix d’un estudi gradual de la morfologia de la llengua, que en si no és l’objectiu, en els seus vessants nominal i verbal. Per això durant el curs s’aniran desenvolupant activitats de traducció i anàlisi de frases llatines de complexitat creixent per tal que l’alumne es familiaritzi amb la seva forma d’expressió. Respecte a això, és objectiu annex a l’anterior el descobriment progressiu de les arrels de la llengua, els valors etimològics, i, per tant, un enriquiment del vocabulari. Evidentment, en aquest curs no es fa ús de diccionaris, sinó que el vocabulari és proporcionat pel professor, amb la intenció sempre, que l’alumne vagi adquirint, per l’ús, el maneig d’un grup restringit de termes llatins freqüents.

 

ECONOMIA  3h (troncal d‘opció) Departament de C. Socials

Descripció: L’economia és present en tots els aspectes de la nostra vida quotidiana. Qualsevol persona necessita conèixer les regles bàsiques que expliquen els esdeveniments econòmics i el llenguatge específic que utilitzen els economistes i els mitjans de comunicació per analitzar els fets. El seu estudi   facilita la comprensió de conceptes emprats de forma habitual en l’economia i en el món empresarial, potencia habilitats de raonament, abstracció i interrelació, i proporciona eines per examinar de forma crítica la societat que ens envolta. 

Continguts: Idees  bàsiques, Economia i empresa ,Economia personal i familiar.Economia,  de l’Estat. Economia internacional: globalització econòmica.

Recomanacions: Especialment pels alumnes que vulguin estudiar el Batxillerat de la modalitat Humanitats i Ciències Socials i/o modalitat Arts i també pels alumnes que vulguin cursar un Cicle Formatiu.RELIGIÓ CATÒLICA   1h   Departament de Filosofia

Descripció: L’ensenyament de la Religió pretén ser una síntesi bàsica i global del cristianisme adequada a l’edat de l’alumne/a, a les exigències epistemològiques de la matèria, a les expressions culturals de l’entorn i a les demandes didàctiques del sistema educatiu que juntament amb les altres opcions, s’emmarca en un context històric i social, en el qual s’inclou part del gran patrimoni cultural i artístic que brolla de la tradició cristiana en les seves diverses confessions i que, en definitiva, possibilita l’anàlisi comparada dels continguts i línies bàsiques de les grans religions actuals. L’ensenyament religiós en les aules es desenvolupa especialment en diversos fronts que van des de la dimensió cultural i històrica, passant per la dimensió antropològica i humanitzadora i acabant per la dimensió ètico-moral. 

Recomanacions: L’assignatura de Religió no és de cap manera catequesi, sinó que forma part del món del coneixement i de la tasca educativa, juntament amb les altres assignatures.

 

VALORS ÈTICS  1h  Departament de Filosofia

Descripció: Aquesta assignatura pretén reflexionar sobre el  comportament humà,  les normes de la vida quotidiana i els valors morals de la nostra societat. L’única forma de treballar aquests continguts és d’una forma pràctica, qüestionant, reflexionant i discutint per tal que els alumnes puguin desenvolupar el seu esperit crític i la capacitat d’argumentar i fer valer les seves opinions. 

Recomanacions: Per a qualsevol alumnes interessat en saber per què fem el que feim o creiem el que creiem. És recomanable cursar l’assignatura com a preparació a l’assignatura de Filosofia,  que és obligatòria a primer de batxillerat, i a l’assignatura obligatòria d’Història de la Filosofia de segon de Batxillerat


OPCIÓ D’ENSENYAMENTS APLICATS PER A LA INICIACIÓ A LA INICIACIÓ A LA FORMACIÓ PROFESSIONAL (ITINERARI DE 4t D’ESO)

 

MATEMÀTIQUES  ORIENTADES ALS ENSENYAMENTS APLICATS   4h 

 Departament de Matemàtiques

Descripció: Aquesta opció té un caràcter més terminal i els continguts de matemàtiques s’orienten cap a un desenvolupament més pràctic i operacional dels coneixements bàsics de la matèria i ofereixen així a l’alumnat que cursa aquesta opció la possibilitat de resoldre problemes relatius tant a l’activitat quotidiana com a d’altres àmbits del coneixement.

Recomanacions: Orientades als ensenyaments aplicats per a la iniciació a la formació professional. És a dir per als alumnes que no cursaran batxillerat de ciències  o socials

 

CIÈNCIES APLICADES A L’ACTIVITAT PROFESSIONAL  (troncal d’opció) 3h Departament de Biologia

Optativa vinculada a la via de l’educació secundària obligatòria dels ensenyaments aplicats i és recomanable per tots els alumnes que gaudeixen del treball experimental.

Descripció: La matèria de ciències aplicades a l’activitat professional pretén donar als alumnes de quart de una visió general d’alguns aspectes de la ciència: el mètode de treball experimental, la relació amb el medi ambient, la importància de la recerca, el desenvolupament i la innovació (R+D+I) i les estratègies d’investigació que engloben aspectes de distintes disciplines, com ara la química, la biologia i la geologia, directament aplicables a l’activitat professional.

L’assignatura és basarà en la realització de treballs experimentals al laboratori amb l’objectiu de resoldre problemes del món real i afrontar reptes aplicant el mètode científic tot respectant les normes de seguretat al laboratori i fent un tractament correcte dels residus. És per tant una assignatura de fort contingut procedimental.

Continuïtat: Aquesta assignatura no té continuïtat al batxillerat però està enfocada als alumnes d’ensenyaments aplicats que puguin estar interessats en professions relacionades amb la indústria alimentària, agrària, farmacèutica, sanitària, d’imatge personal, etc i que puguin cursar cicles formatius d’aquestes famílies.

Recomanacions i orientacions: Haver cursat aquesta assignatura a 4t d’ESO t’ajudarà en les assignatures de tipus científic que puguis fer posteriorment perquè et permetrà adquirir habilitats imprescindibles per la feina de laboratori, tals com: l’observació objectiva, l’emissió d’hipòtesis, el disseny experimental guiat, la recollida de dades i la recerca de regularitats per elaborar les conclusions.

 

INICIACIÓ A L’ACTIVITAT EMPRENEDORA I EMPRESARIAL  (troncal d’opció) 3h Departament de C. Socials

Descripció:  Amb aquesta assignatura és pretén potenciar des de l’escola la cultura  emprenedora i promoure la creativitat, la innovació i l’autoocupació. L’educació emprenedora és una oportunitat per promoure una mentalitat i uns valors que seran eines al llarg de tota la vida tant en el camp personal com el professional. S’inclouen aspectes teòrics i pràctics orientats a preparar els joves per a una ciutadania responsable i per a la vida professional.

Continguts: 

  •   El foment de l’esperit emprenedor  i innovador (creativitat, presa de decisions, negociació,  lideratge, assumpció de riscos i responsabilitats,  eines  i web 2.0 entre altres habilitats).
  •   Elaboració d’un projecte (viabilitat, planificació, execució i conclusió).
  •   Finances (gestió d’ingressos i despeses, entitats i productes financers,  valor social dels diners, drets dels consumidors principalment).

Recomanacions: A  tots els alumnes en general donat que la societat actual  exigeix els coneixements de l’esperit emprenedor i empresarial (competències de treball en equip,  habilitats de comunicació, iniciativa, lideratge i resolució de problemes entre d’altres). Especialment pels alumnes que vulguin estudiar els Cicles Formatius.

 

TECNOLOGIA  (troncal d’opció) 3h Departament de Tecnologia

Descripció: L’objectiu de l’assignatura és despertar l’interès per la ciència, la tecnologia i l’enginyeria i per entendre l’entorn tecnològic en el qual vivim.

Es treballa la creació i programació de robots i videojocs, la simulació de circuits elèctrics  propis dels habitatges, les instal·lacions hidràuliques i pneumàtiques, les telecomunicacions i el dibuix assistit per ordinador.

Els continguts es desenvolupen mitjançant la resolució de problemes i projectes tecnològics d’una forma divertida i participativa, fomentant el desenvolupament cientificotècnic, la col·laboració i el treball en equip.

Continuïtat: Té continuïtat amb assignatures dels batxillerats científics i tecnològics i amb tots els cicles formatius de grau mitjà de branques tècniques.

Recomanacions: Es recomana aquesta assignatura als alumnes amb interessos en l’enginyeria, les ciències, la informàtica o les tecnologies aplicades.ASSIGNATURES ESPECÍFIQUES DE 4t

ALEMANY 3h (oferta obligada) D. Llengües  Estrangeres

Descripció: Els alumnes que trien aquesta assignatura podran adquirir una certa competència comunicativa oral i escrita i, també, podran entrar en contacte amb la llengua i la cultura alemanyes (DVD, cançons, jocs, activitats). A més a més, els alumnes podran obtenir un títol oficial de l’Escola Oficial d’Idiomes mitjançant la superació d’una prova. Durant el 4. ESo s’organitza un intercanvi escolar amb un institut alemany (Gesamtschule Brühl).

Continuïtat: La possibilitat de continuar l’estudi d’aquest idioma a tot l’ESO i el batxillerat pot proporcionar a l’alumne l’assoliment del nivell adequat per moure’s dins Europa i a la resta del món, i, si escau, iniciar la vida professional en un altre país. Recomanacions: Un alumne pot incorporar-se a qualsevol dels nivells d’aquell idioma a l”ESO i/o al batxillerat sempre que demostri prèviament, per mitjà d’una prova específica, que té els coneixements adequats per poder seguir el curs amb normalitat.

 

CULTURA CIENTÍFICA 3h Departament de Biologia 

Optativa recomanable per tots els alumnes que volen saber més de l’univers i la seva observació, les malalties, la manipulació i la producció d’aliments o el canvi climàtic, situacions que els ciutadans del segle XXI hem de ser capaços d’entendre.

Descripció: A quart de l’educació secundària obligatòria, la matèria de cultura científica estableix la base del coneixement científic sobre temes generals, com l’Univers, la problemàtica ambiental lligada als avenços tecnològics, la salut, la qualitat de vida i els nous materials i centrar també la problemàtica ambiental que afecta les nostres illes.

Continuïtat: Aquesta assignatura pot tenir continuïtat a batxillerat en una optativa que porta el mateix nom.

Recomanacions i orientacions: Haver cursat aquesta assignatura a 4t d’ESO t’ajudarà en les assignatures de tipus científic que puguis fer posteriorment perquè et permetrà adquirir habilitats imprescindibles per la feina d’observació objectiva, la recollida de dades i la recerca de regularitats.

 

EDUCACIÓ PLÀSTICA VISUAL I AUDIOVISUAL  3h Departament de Dibuix

Descripció: Es fan creacions plàstiques personals utilitzant diverses tècniques d’expressió tenint en consideració el domini, la destresa i la maduresa de l’alumne. 

Recomanacions: És recomanable que els alumnes que vulguin cursar Batxillerat d’Arts triïn aquesta assignatura.

 

FILOSOFIA 3h departament de Filosofia

Descripció: Aquesta matèria té com a finalitat que els alumnes siguin capaços de pensar reflexionar, raonar i exposar crítiques i arguments, qüestionant-se les pròpies creences sobre el Món,  la veritat, la societat, o l’ésser humà.  La idea és fer un tast  pràctic i participatiu de les grans preguntes que han preocupat als homes des de sempre: Com va començar tot? Hi ha vida després de la mort? Existeixen veritats absolutes? O si és justa la nostra societat.

Continuïtat: Té continuïtat a tot el Batxillerat.

Recomanacions: És recomanable cursar l’assignatura com a preparació o introducció a l’assignatura de Filosofia, obligatòria de primer de batxillerat, i a l’assignatura obligatòria d’Història de la Filosofia de segon de Batxillerat.

La filosofia és una manera especial de qüestionar i de saber, d’entendre la realitat que ens envolta i les circumstàncies en què vivim i d’enfrontar-s’hi, les quals, en bona part, ens fan ser com som i comprendre el que som.

Per això, la matèria de filosofia té com a objectiu principal que els alumnes es comprenguin a si mateixos i el seu món. Per aconseguir-ho, els dona eines cognitives, recursos i habilitats molt  útils en la seva vida.

 

MÚSICA  3h Departament de Música

Descripció: L’assignatura de música a quart d’ESO aprofundeix en els aspectes relacionats amb la interpretació i la creació sonora. Es treballaran especialment aspectes relacionats amb la música contemporània, la indústria musical, els oficis de la música i les músiques populars del món. L’assignatura és eminentment pràctica i es valora principalment la feina realitzada a l’aula. Se necessita tenir coneixements bàsics de música..

Continuïtat: Dependrà dels estudis que vulgui realitzar l’alumne després de l’eso, com per exemple, en el cas de triar el batxillerat d’arts, via arts escèniques, música i dansa les matèries de llenguatge musical, anàlisi musical I i II així com història de la música seran les més relacionades.

Recomanacions i orientacions: Recomanable per als alumnes interessats a aprofundir el vessant creatiu de la seva formació i/o realitzar estudis de cicles formatius relacionats amb la família professional d’imatge i so. Destinada a l’alumnat que vol cursar qualsevol Batxillerat, especialment l’artístic.TECNOLOGIA  3h  (troncal d’opció dels dos itineraris) Departament de Tecnologia

Descripció: L’objectiu de l’assignatura és despertar l’interès per la ciència, la tecnologia i l’enginyeria i per entendre l’entorn tecnològic en el qual vivim.

Es treballa la creació i programació de robots i videojocs, la simulació de circuits elèctrics  propis dels habitatges, les instal·lacions hidràuliques i pneumàtiques, les telecomunicacions i el dibuix assistit per ordinador.

Els continguts es desenvolupen mitjançant la resolució de problemes i projectes tecnològics d’una forma divertida i participativa, fomentant el desenvolupament cientificotècnic, la col·laboració i el treball en equip.

Continuïtat: Té continuïtat amb assignatures dels batxillerats científics i tecnològics i amb tots els cicles formatius de grau mitjà de branques tècniques.

Recomanacions: Es recomana aquesta assignatura als alumnes amb interessos en l’enginyeria, les ciències, la informàtica o les tecnologies aplicades.

TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ  3h  D. Tecnología

Descripció: L’objectiu de l’assignatura és despertar l’interès per la informàtica. Dóna una visió general del programari i maquinari, així com de les comunicacions, Internet i el bon ús de tot plegat.

Es fomenta la capacitat d’adaptació a les noves tecnologies. Tots els continguts es desenvolupen a les aules d’informàtica.

Continuïtat: Té continuïtat amb assignatures de tots els batxillerats i amb tots els cicles formatius de grau mitjà de branques tècniques, de gestió, serveis i imatge i so.

Recomanacions: Es recomana a tots els alumnes amb interès per conèixer, entendre i practicar amb els ordinadors i les xarxes.


 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>