Procés de Matriculació 2020-2021

MATRICULACIÓ INFANTIL CURS 2020-2021

DOCUMENTACIÓ A ENTREGAR A L’ESCOLA EL DIA DE LA MATRÍCULA:

  • 2 fotografies tamany carnet de l’infant.

  • Resguard de l’ ingrés de 100€ al compte de Bankia especificant el nom i el curs de l’infant.

ES66 2038 3293 9060 0032 6050 BANKIA

 

Per formalitzar la matrícula han de signar els dos membres de la família, pare i mare o tutors legals. Si algun dels dos no pot venir, ha de signar una autorització a l’altre.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER IMPRIMIR