Proves d’accés a Grau Mitjà

Convocatòria 2024

 

Període d’inscripcióDel 6 al 18 de març, ambdós inclosos
Lloc de presentació de sol·licitudsA la secretaria del centre on es vol realitzar la prova
Centres de Menorca on es fan les proves

IES Joan Ramis i Ramis (Maó)

IES Josep Maria Quadrado (Ciutadella)

Llista provisional de persones admeses i excloses22 de març
Termini de reclamacions contra la llista provisional25, 26 i 27 de març
Llista definitiva de persones admeses i de les exempcions que tenen reconegudes12 d’abril
Relació del material necessari per fer la prova9 de maig
Horari i ordre de desenvolupament de la prova

Dia 15 de maig:

15.45h: L’alumnat ha de ser al centre amb el DNI.

16.00 h: Inici de la prova amb els exàmens de Llengua castellana i de Llengua catalana (durada d’una hora cada examen, i

màxim de dues hores per a aquesta part de la prova).

18.30 h: Examen de Ciències socials, geografia i història (durada màxima d’una hora).

Dia 16 de maig:

15.45h: L’alumnat ha de ser al centre amb el DNI.

16.00 h: Exàmens de Matemàtiques i de Ciències naturals o de Tecnologia (durada d’una hora cada examen, i màxim de dues
hores per a aquesta part de la prova).

Llista provisional de persones aptes i no aptes22 de maig
Termini de reclamacions contra la llista provisional de persones aptes i no aptes22, 23 i 24 de maig
Revisió de les reclamacions 
Llista definitiva de persones aptes i no aptes31 de maig
Lliurament dels certificats d’aptitud (s’enviaran al correu electrònic indicat en la sol·licitud)31 de maig

La taxa d’inscripció per fer la prova d’accés a grau mitjà 2024 és de 23,25 euros.

 

Exempcions (no han de pagar): Les famílies en alguna de les següents situacions: vulnerabilitat econòmica especial, risc social, nombroses i monoparentals de categoria especial, víctimes de terrorisme, víctimes de violència de gènere i aquelles amb un membre amb grau de discapacitat igual o superior al 33% o grau de dependència II o III. Les persones privades de llibertat, tutelades, extutelades i en acolliment familiar. Reexpedició per rectificació de la menció del sexe en el registre civil. La condició s’ha d’acreditar documentalment en el centre.

Bonificació del 50%: membres de família monoparental de categoria general. La condició s’ha d’acreditar documentalment al centre.

Taxes sense exempció ni bonificació