Títols acadèmics

  • Recollida de títols acadèmics

Autorització per recollir el títol (cal emplenar-la si la persona que recull el títol no és la interessada)

Quan la persona interessada sigui menor d’edat, podrà recollir el títol el pare/mare/tutor sense autorització.

Horari de secretaria: 08.30 – 14.00 hores.

 

 

  • Pagament de taxa per expedició de títol acadèmic

Batxillerat Taxa sense exempció ni bonificació Bonificació del 50% (família nombrosa i monoparental general)
Cicle formatiu de grau mitjà Taxa sense exempció ni bonificació Bonificació del 50% (família nombrosa i monoparental general)
Cicle formatiu de grau superior Taxa sense exempció ni bonificació Bonificació del 50% (família nombrosa i monoparental general)

Exempcions (no han de pagar): Les famílies en alguna de les següents situacions: vulnerabilitat econòmica especial, risc social, nombroses i monoparentals de categoria especial, víctimes de terrorisme, víctimes de violència de gènere i aquelles amb un membre amb grau de discapacitat igual o superior al 33% o grau de dependència II o III. Les persones privades de llibertat, tutelades, extutelades i en acolliment familiar. Reexpedició per rectificació de la menció del sexe en el registre civil. La condició s’ha d’acreditar documentalment en el centre.