Matèries troncals i específiques (optatives) 1r de batxillerat curs 2020-2021

ITINERARI CIÈNCIES 1r BATXILLERAT  Curs 19-20

MATEMÀTIQUES I ( troncal de modalitat) 4h.  Departament de matemàtiques

Descripció: Les matemàtiques són una eina imprescindible per a l’estudi i comprensió d’altres àrees i disciplines de l’àmbit científic i tecnològic com ara Biologia, Física, Química, Informàtica, etc. 

El currículum organitza la matèria en cinc blocs. El primer bloc, “Processos, mètodes i actituds en matemàtiques”, s’ha de desenvolupar de manera simultània i transversal a la resta de blocs i s’articula sobre processos bàsics i imprescindibles en el quefer matemàtic: la resolució de problemes i els projectes d’investigació, les actituds adequades per desenvolupar el treball científic i la utilització de mitjans tecnològics. La resta d’elements s’ha distribuït en quatre blocs: “Nombres i àlgebra”, “Anàlisi”, “Geometria” i “Estadística i probabilitat”.

Orientacions: Recomanada a aquells alumnes que vulguin cursar estudis universitaris relacionats amb la modalitat de ciències i tecnologia o cicles formatius de grau superior vinculats a aquesta modalitat.

PBAU : matemàtiques II 

 

DIBUIX TÈCNIC I (troncal d’opció) 4h. Departament de Dibuix

Descripció: Bàsicament l’assignatura es divideix en tres blocs: 1. Geometria plana: polígons, tangències, relacions i transformacions geomètriques, etc. 2. Geometria descriptiva: per representar l’espai en un pla utilitzant diversos sistemes (dièdric, axonomètric, etc). 3. Normalització: per conèixer la manera de presentar els dibuixos segons unes normes: classes de línies, vistes, acotació, etc.

Continuïtat: És imprescindible cursar Dibuix tècnic a 1r si es vol fer a 2n.

PBAU: Dibuix Tècnic II 

 

FÍSICA I QUÍMICA  (troncal d’opció) 4h. Departament de Física i química

Descripció: La matèria de física i química mostra l’activitat científica com un procés constructiu obert i en contínua revisió, històricament i socialment condicionat. Com a matèria de l’àmbit experimental, relaciona els coneixements amb el comportament de la natura, planteja problemes i preguntes objectivament definides a partir dels fets, enuncia hipòtesis racionals i contrastables, posa a prova les prediccions de les teories, i aplica els aprenentatges a la resolució de problemes reals. I com que la física i la química és present a la vida diària, el seu estudi contribueix a comprendre, analitzar i valorar-ne aspectes socials, industrials i ambientals relacionats.

Continuïtat: Aquesta assignatura té continuïtat a 2n de batxillerat en forma de dues assignatures independents, Física per una banda i Química per altra. Tots els estudis universitaris relacionats amb les ciències i/o enginyeries presenten una de les dues o ambdues els primer any.

Recomanacions i orientacions: La física i la química són, per tant, unes matèries bàsiques per als estudis posteriors de tipus tècnic i científic, i una part fonamental de la cultura científica necessària per a la formació integral de les persones. Tenir una bona base de física i química t’ajudarà a escometre els estudis universitaris de qualsevol grau relacionat amb les ciències i/o enginyeries.

 

BIOLOGIA I GEOLOGIA  (troncal d’opció) 4h. Departament de Biologia

Descripció: Pel que fa a la Biologia, consisteix bàsicament en l’estudi de la biodiversitat, de la composició de la matèria viva i de l’anatomia i la fisiologia dels animals i les plantes. Quant a la Geologia, s’estudia l’estructura i la dinàmica del nostre planeta. Les classes s’imparteixen, sempre que es pot, en el laboratori.

Continuïtat: És recomanable, però no imprescindible, haver cursat Biologia i Geologia a quart d’ESO.

Recomanacions i orientacions: És recomanable per l’estudi dels següents estudis universitaris: Biologia, Geologia, Medicina, Fisioteràpia, Ciències Ambientals, Veterinària, Òptica, Infermeria etc. A més a més d’alguns cicles formatius de grau superior, com és el cas de: Gestió i organització d’empreses agropecuàries o dels recursos naturals i paisatgístics, etc.

 

ITINERARI CIÈNCIES SOCIALS 1r BATXILLERAT 

MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CIÈNCIES SOCIALS I (Troncal de modalitat) 4h. Departament de matemàtiques

Descripció: Al seu currículum hi ha quatre blocs. El primer bloc, “Processos, mètodes i actituds en matemàtiques”, s’ha de desenvolupar de manera simultània i transversal a la resta de blocs i és l’eix vertebrador de la matèria. S’articula sobre processos bàsics i imprescindibles en el quefer matemàtic: la resolució de problemes i els projectes d’investigació, les actituds adequades per desenvolupar el treball científic i la utilització de mitjans tecnològics. La resta d’elements s’ha distribuït en tres blocs: “Nombres i àlgebra”, “Anàlisi” i “Estadística i probabilitat”.

Es dóna especial importància a la seva utilitat i a la interrelació amb altres àrees i disciplines com, per exemple, economia, sociologia, demografia i, en general, totes les activitats que deriven de la realitat social.

Continuïtat: Requereix coneixements de la matèria Matemàtiques orientades als ensenyaments acadèmics de 4t ESO.

Orientacions: Recomanada per aquells alumnes que vulguin cursar estudis universitaris relacionats amb la modalitat de ciències socials o cicles formatius de grau superior vinculats a aquesta modalitat.

PBAU: Matemàtiques aplicades a les ciències socials II 

ECONOMIA (troncal d’opció) 4h. Departament de Ciències socials

Descripció: L’economia, avui, és present en la majoria de les decisions individuals i col·lectives. Això fa que sigui necessari apropar-s’hi per conèixer-ne les claus bàsiques,  entendre millor la realitat que ens envolta i obtenir una visió més àmplia de la societat actual i els seus problemes econòmics. En un món on l’economia juga un paper destacat en la configuració de valors i actituds com la solidaritat entre els pobles, els nous plantejaments ecològics, conseqüències del creixement econòmic, l’actitud crítica davant les injustícies i desigualtats econòmiques i favorable davant la creació d’ocupació, la generació de riquesa i de benestar social.

Continuïtat:  No

Recomanacions: La presència d’aquesta matèria obeeix a diverses raons, entre les quals podem destacar: la necessitat que tenen les persones de no quedar al marge d’àrees tan importants com la informació i les decisions econòmiques que l’afecten com a individu i com a membre d’una col·lectivitat.

HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI (troncal d’opció) 4h. Departament de C. socials

Descripció: S’estudia l’evolució política, social, econòmica i cultural del món des de la revolució francesa de 1789 fins als nostres dies.

Recomanacions i orientacions: aquesta assignatura resulta bàsica per a la formació cultural i permet fer comprensible i analitzar críticament els processos en què està immergida la nostra societat. S’utilitza una metodologia activa, que inclou l’anàlisi directe dels objectes de coneixement: textos històrics, pel.lícules i documentals sobre l’època, fotografies i cartells, debats i reflexions sobre el món actual… Els continguts que s’aporten són fonamentals en gairebé tots els estudis universitaris humanístics i socials, dins els quals s’inclouen assignatures històriques (des d’Economia a Història de l’Art, passant pels estudis de periodisme, comunicació audiovisual, Educació, Dret, Sociologia, Geografia, Història, Psicologia, Filologia…). També resulta imprescindible, en el cas dels estudiants del Batxillerat d’Arts, per comprendre l’art contemporani.

Continuïtat: No, és una assignatura d’oferta als batxillerats d’humanitats i ciències socials a primer i sense continuïtat a segon

LITERATURA UNIVERSAL   (troncal d’opció) 3h. Departament de Castellà i català.

Per al curs 18-19 (Departament de Castellà)

Descripció: L’objectiu d’aquesta assignatura és ampliar i enriquir la visió del món de l’alumnat, per això es farà un seguiment de la lectura i la interpretació d’obres procedents de literatures diverses que s’estenen en el temps i l’espai. Inclou una síntesi dels moments més rellevants de la literatura occidental. Es comença amb la Bíblia, l’èpica grega i la poesia llatina. Es segueix amb l’ Edat Mitjana amb l’estudi del Dolce Stil Novo, el cicle artúric i les novel·les de cavalleries. Després arriba l’Edat Moderna amb els moviment literaris del Renaixement, Humanisme, el teatre clàssic francès, el teatre isabelí i la Il·lustració francesa. I s’acaba amb els moviments puntals dels segles XIX i XX: Romanticisme, Realisme, Naturalisme i simbolisme, teatre de l’absurd i teatre del compromís. Es combinarà la lectura d’obres completes amb fragments i es complementarà amb el visionat d’alguna pel·lícula o espectacle que s’hi relacioni.

Continuïtat: És una assignatura que s’oferta als batxillerats d’humanitats i ciències socials a primer i sense continuïtat a segon

Per al curs 19-20 (Departament de Castellà)

Descripció: L’objectiu d’aquesta assignatura és ampliar i enriquir la visió del món de l’alumnat, per això es farà un seguiment de la lectura i la interpretació d’obres procedents de literatures diverses que s’estenen en el temps i l’espai. Inclou una síntesi dels moments més rellevants de la literatura occidental. Es comença amb la Bíblia, l’èpica grega i la poesia llatina. Es segueix amb l’ Edat Mitjana amb l’estudi del Dolce Stil Novo, el cicle artúric i les novel·les de cavalleries. Després arriba l’Edat Moderna amb els moviment literaris del Renaixement, Humanisme, el teatre clàssic francès, el teatre isabelí i la Il·lustració francesa. I s’acaba amb els moviments puntals dels segles XIX i XX: Romanticisme, Realisme, Naturalisme i simbolisme, teatre de l’absurd i teatre del compromís. Es combinarà la lectura d’obres completes amb fragments i es complementarà amb el visionat d’alguna pel·lícula o espectacle que s’hi relacioni.

Continuïtat: És una assignatura que s’oferta als batxillerats d’humanitats i ciències socials a primer i sense continuïtat a segon.ITINERARI HUMANITATS 1r BATXILLERAT 

 

LLATÍ I (Troncal de modalitat)  4h Departament de Filosofia

Descripció: Primer de tot, s’hauria de dir que tant el llatí com el grec comparteixen metodologia i finalitats. Aquestes no serien altres que aconseguir dels alumnes un domini cabal de la llengua, és a dir treballar en la comprensió i expressió escrites, arribant al segon curs a treballar amb textos originals d’autors clàssics com puguin ser Cèsar o Ciceró, en el cas del llatí, o Xenofont o Plató en el del grec. Per domini cabal s’entén assolir una sèrie de fites com són: enteniment dels elements morfològics que donen forma a les paraules, en bona part comuns amb les llengües de la península ibèrica, i comprensió de les construccions sintàctiques, per tal d’aconseguir que els alumnes les emprin sense por. Aquesta tasca implica dos aspectes: l’entrenament en la dissecció i anàlisi dels elements que composen la llengua, i d’altra banda la reflexió sobre qualcuns del continguts presentats al alumnes a través dels textos, bàsicament de caràcter històric o filosòfic.

PBAU: Llatí II 

 

GREC I    (troncal d’opció) 4h Departament de Filosofia

El grec antic és al costat del llatí l’assignatura que seria la que donaria forma al concepte clàssic d’Humanitats. Pel que fa a l’estructura de la matèria, és la mateixa que la del llatí, és a dir l’explicació progressiva del conjunt de trets morfològics que defineixen la llengua, a través de la realització d’exercicis de traducció de dificultat progressiva per tractar aquests diferents aspectes. En el cas del grec, cal tenir present, pel que fa al ritme d’aprenentatge, l’ús d’un alfabet propi. A 2n la intenció primera és passar, al més aviat possible, a traduir textos, de dificultat progressiva, de prosa clàssica, des de les faules d’Isop a Xenofont i Plató.

Continuïtat: a 2n als itineraris de ciències socials i humanitats

Nota: HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI (troncal d’opció) 4h. Departament de C. Socials i LITERATURA UNIVERSAL   (troncal d’opció) 4h. Departament de Castellà, explicades anteriorment, es poden escollir en aquest itinerari d’humanitats.

 

ASSIGNATURES  ESPECÍFIQUES DE 1r BATXILLERAT 

ALEMANY I (3h)  Departament de llengües extrangeres

Descripció: Els alumnes que triïn aquesta assignatura podran adquirir una certa competència comunicativa oral i escrita i, també, podran entrar en contacte amb la llengua i la cultura alemanyes (DVD, cançons, jocs, activitats). A més a més, els alumnes podran obtenir un títol oficial de l’Escola Oficial d’Idiomes mitjançant la superació d’una prova.

Continuïtat: La possibilitat de continuar l’estudi d’aquest idioma a tot l’ESO i el batxillerat pot proporcionar a l’alumne l’assoliment del nivell adequat per moure’s dins Europa i a la resta del món, i, si escau, iniciar la vida professional en un altre país.

Recomanacions: Un alumne pot incorporar-se a qualsevol dels nivells d’aquest idioma a l’ESO . Al batxillerat s’ha d’haver cursat prèviament o demostrar a través d’un test de nivell que té assolit el nivell A1.

 

ANATOMIA APLICADA (3h) Departament de Biologia i Geologia

Descripció: L’objectiu d’aquesta matèria és aportar els coneixements científics que permeten comprendre el cos humà i la motricitat humana. Es pretén estudiar les estructures i les funcions del cos humà més rellevants en l’acció motriu i el rendiment d’aquesta, com els sistemes locomotors i cardiopulmonar i tots els sistemes de control i regulació.

Continuïtat: Aquesta assignatura no té continuïtat a 2n de batxillerat, però serveix de base per realitzar estudis superiors relacionats amb ciències de la salut. També estaria orientat per estudis relacionats amb música i dansa.

Recomanacions i orientacions: A tots aquells alumnes interessats en l’aprenentatge del funcionament del cos humà orientat a seguir estudis superiors relacionats amb ciències de la salut.

 

CULTURA CIENTÍFICA (3h)  Departament de Biologia i/o de Física i química

Descripció: Amb aquesta matèria es pretén que l’alumnat tingui una alfabetització científica que li permet entendre el món actual i que en un futur pugui prendre decisions argumentades com a ciutadà. Es treballaran temes de la vida diària que ens afecten directament, com les malalties, la producció d’aliments transgènics, clonacions, fecundació in vitro, teràpia gènica, trasplantaments, recerca amb embrions congelats, canvi climàtic, terratrèmols, erupcions volcàniques, problemes de sequera, inundacions, animals en perill d’extinció, etc. Situacions que els ciutadans del segle XXI hem de ser capaços d’entendre. Es tracta de que l’alumne conegui i utilitzi el mètode científic, per tant es realitzaran petites investigacions que inclouen activitats pràctiques al laboratori.

Els blocs a treballar són: Bloc 1. Procediments de feina; Bloc 2. La Terra i la vida; Bloc 3. Avenços en biomedicina; Bloc 4. La revolució genètica; Bloc 5. Noves tecnologies en comunicació i informació.

Continuïtat: Aquesta assignatura no té continuïtat a 2n de batxillerat.

Recomanacions i orientacions: Haver cursat aquesta assignatura a 4t d’ESO t’ajudarà en les assignatures de tipus científic aplicat que puguis fer posteriorment perquè et permetrà adquirir habilitats imprescindibles per la feina de laboratori, tals com: l’observació objectiva, l’emissió d’hipòtesis, el disseny experimental guiat, la recollida de dades i la recerca de regularitats per elaborar les conclusions.

 

LLENGUATGE I PRÀCTICA MUSICAL (3h) Departament de Música

Descripció breu: És una matèria de caràcter eminentment pràctic on es treballa l’expressió i la creació musical a partir del cant, la interpretació instrumental, la dansa i la creació musical a partir de l’ús de les noves tecnologies aplicades a la música, mitjançant el coneixement dels elements que componen el discurs musical. Durant el curs utilitzarem flauta, cant, percussió i ukulele. Se necessita tenir coneixements bàsics de música.

Continuïtat: Recomanable per a cursar història de la música i la dansa a segon de batxillerat

Recomanacions i orientacions: A tot l’alumnat interessat en l’aprenentatge de la música i realitzar estudis musicals i/o d’arts escèniques.RELIGIÓ CATÒLICA (3h) Departament de Filosofia

Descripció: L’ensenyament religiós a 1r de batxillerat se centra particularment en la història del cristianisme i s’estructura en quatre grans blocs o propostes didàctiques amb l’ànim de fer un recorregut que comprèn en el 1r bloc una anàlisi literària d’alguns aspectes de la Bíblia com, per exemple, el mite de la creació, la torre de Babel, el diluvi universal, el judici final, com a elements comuns de la cultura de l’Orient Mitjà a partir de la lectura del cicle de la creació que Miquel Àngel va pintar a la Capella Sixtina i d’altres pintors com Albert Dürer, Rafael, William Blake, i fins i tot, com a excurs, el Jardí de les Delícies del Bosco. En relació amb el 2n bloc, el cristianisme que s’emmarca dins de l’Imperi romà. De quina cultura procedeix Jesús de Natzaret? Què és el judaisme? Què té a veure Jesús amb el cristianisme? La centralitat es troba en la figura històrica de Jesús de Natzaret: va existir veritablement? La nova religió dins de les estructures de l’Imperi romà i el seu paper en el si de la societat romana. Anàlisi de la religió romana. Especial èmfasi en l’art paleocristià i l’expansió del cristianisme amb els emperadors Constantí i Teodosi. Quant al 3r bloc tracta de l’escissió de l’Imperi romà i les seves conseqüències, els primers concilis ecumènics que varen posar les bases doctrinals de la nova religió, les noves formes de viure el cristianisme en els deserts d’Egipte fins a Síria, el naixement del monaquisme fins a arribar al segle xi amb l’aparició del feudalisme. Finalment, en el 4t bloc ens endinsarem en els segles xi fins al segle xvi amb el sorgiment de la Reforma Protestant. 

 

Recomanacions: Tema afí a la història, l’art i la cultura en general de cara a assolir un pensament crític del fet religiós al llarg dels segles. Recomanat per l’alumnat que els interessi la història, l’art, el fet religiós i la història del cristianisme. 

 

TECNOLOGIA INDUSTRIAL I (3h) Departament de Tecnologia

Descripció: L’assignatura aprofundeix en les diferents branques de l’enginyeria, els processos productius, l’arquitectura i la informàtica. Es treballen continguts d’enginyeria de materials, màquines, fabricació i comercialització de productes, recursos energètics, energies renovables i medi ambient. Els continguts es desenvolupen mitjançant la resolució de problemes i treballs d’investigació/projectes tant individuals com en grup., fomentant el desenvolupament científic-tècnic, la col•laboració, el treball en equip i les pràctiques de taller. S’apliquen coneixements físics, informàtics, matemàtics i de dibuix.

Continuïtat: Té continuïtat amb la Tecnologia Industrial II de 2n de batxillerat i amb tots els cicles formatius de grau superior de branques tècniques.

Recomanacions: Es recomana als alumnes amb interessos en l’enginyeria, arquitectura,  científics, informàtics i tècnics.
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ I (3h) Departament de Tecnologia

Descripció: L’objectiu de l’assignatura és despertar l’interès per la informàtica i les comunicacions. Es fomenta la capacitat d’adaptació a les noves tecnologies. Tots els continguts es desenvolupen a les aules d’informàtica. Es veurà de forma introductòria el programari i maquinari bàsic, programació, multimèdia i infografia.


Continuïtat: Té continuïtat amb assignatures dels batxillerats científics i tecnològics i amb tots els cicles formatius de branques tècniques, de gestió, serveis i imatge i so.

Recomanacions: Es recomana a tots els alumnes amb interès per conèixer, entendre i practicar amb els ordinadors i les xarxes.CULTURA AUDIOVISUAL  I (3h) Departaments de Dibuix i Música

Aquesta matèria pretén iniciar els estudiants en la fabricació de les seves pròpies imatges i productes audiovisuals com la fotografia o el vídeo.

La quantitat d’informació que circula en l’actualitat, construïda a partir d’elements tècnics audiovisuals (fotografia, cinema, vídeo, televisió i, fins i tot, ràdio) és d’una tal importància i d’una magnitud de tal dimensió com no s’havia donat mai en la història de la humanitat. 

En aquest sentit, l’ensenyament d’aquesta matèria s’estructura en dos camins paral·lels i complementaris. El primer és l’anàlisi dels productes que es presenten per mitjans digitals. Aprendre a veure, a escoltar, a discernir el que es diu, com es diu i per què es presenta a l’espectador d’una manera determinada. El segon és aprendre el procés creatiu de productes audiovisuals per part dels alumnes. Cultura audiovisual es desenvolupa durant dos cursos acadèmics. Al primer curs, l’alumne analitza l’evolució dels mitjans i llenguatges audiovisuals, així com les funcions i característiques de la imatge fixa i en moviment, a fi de crear narracions audiovisuals senzilles. Al segon curs, els alumnes analitzen la importància de la funció expressiva de la imatge, el so i la música en el procés de creació d’audiovisuals, també han de comprendre l’organització de la producció d’audiovisuals, les característiques dels nous mitjans i dels missatges publicitaris per valorar i elaborar productes audiovisuals senzills.

Continuïtat: Té continuïtat amb la Cultura Audiovisual  II de 2n de batxillerat 

 

Recomanacions: Es recomana als alumnes amb interès per conèixer el món audiovisual i en aprendre el procés creatiu.