Criteris de qualificació

Els criteris de qualificació són …

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ DEL DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES CURS 2020/2021

Criteris generals de qualificació de l’assignatura de Matemàtiques

 • L’assignatura es podrà valorar negativament (amb notes d’1, 2, 3 i 4) en cas greu de comportament i/o actitud.
 • En cas d’absència d’un alumne a un examen, aquest el podrà repetir un altre dia sempre i quan mostri al professor un justificant mèdic dins d’un plaç màxim de tres dies.
 • A l’ESO, les proves escrites seran puntuades amb una nota màxima de 10 i es podrà descomptar fins un màxim d’un punt tenint en compte tant les faltes d’ortografia, les quals restaran 0,1 punts cadascuna, com la presentació, l’expressió escrita, els marges, l’utilització d’una única llengua…
 • A Batxillerat, les proves escrites seran puntuades amb una nota màxima de 10. A més, es tindrà en compte les faltes d’ortografia, les quals restaran 0,1 punts cadascuna fins un màxim d’un punt.
 • A Batxillerat, el professor de l’assignatura descomptarà 0,25 punts de la nota de l’avaluació per cada falta injustificada a la seva matèria durant l’avaluació corresponent.
 • Si un alumne no aconsegueixen aprovar l’assignatura a juny, en setembre s’hauran d’examinar de l’assignatura completa.

Criteris de qualificació a 1r i 2n d’ESO

 • Es faran, com a mínim, dos exàmens cada avaluació.
 • La nota final de cada avaluació serà d’un 70% corresponent a les proves escrites i orals i un 30% restant a la nota obtinguda de la feina feta a classe, a casa i a l’actitud de l’alumne. Dins de les proves escrites s’inclourà, a més dels procediments mecànics, un problema per avaluar les competències bàsiques.
 • Després de la primera i de la segona avaluació hi haurà un examen de recuperació de la matèria corresponent a aquestes. A final de curs, després de la tercera avaluació, hi haurà un examen de recuperació de cada una de les avaluacions suspeses.
 • La nota de final de curs serà la mitjana de les tres avaluacions ajustada amb la feina feta per l’alumne durant tot el curs i la seva actitud.

Criteris de qualificació a 3r d’ESO

 • Es faran, com a mínim, dos exàmens cada avaluació.
 • La nota final de cada avaluació serà d’un 80% corresponent a les proves escrites i el 20% restant serà la nota obtinguda de la feina feta a classe, a casa i amb l’actitud de l’alumne.
 • Després de la 1a i de la 2a avaluació hi haurà un examen de recuperació de la matèria corresponent a aquestes. A final de curs, després de la 3a avaluació, hi haurà un examen de recuperació de cada una de les avaluacions suspeses.
 • A final de curs l’alumne haurà aprovat l’assignatura si la mitjana aritmètica de les tres avaluacions és igual o superior a 5 sempre i quan:
  • Les tres avaluacions tinguin nota igual o superior a 5.
  • O bé tinguin una única avaluació suspesa i que aquesta tingui nota igual o superior a 4.

 

Criteris de qualificació a 4t d’ESO

 • Es faran, com a mínim, dos exàmens cada avaluació.
 • La nota final de cada avaluació serà d’un 80% corresponent a les proves escrites i el 20% restant serà la nota obtinguda de la feina feta a classe, a casa i amb l’actitud de l’alumne, sempre i quan, l’alumne tregui una nota mínima als exàmens de 3 punts.
 • Després de la 1a i de la 2a avaluació hi haurà un examen de recuperació de la matèria corresponent a aquestes. A final de curs, després de la 3a avaluació, hi haurà un examen de recuperació de cada una de les avaluacions suspeses.
 • A final de curs l’alumne haurà aprovat l’assignatura si la mitjana aritmètica de les tres avaluacions és igual o superior a 5 sempre i quan:
  • Les tres avaluacions tinguin nota igual o superior a 5.
  • O bé tinguin una única avaluació suspesa i que aquesta tingui nota igual o superior a 4.

 

Criteris de qualificació a Matemàtiques I i Matemàtiques CCSS I (1r Batxillerat)

 • Es faran, com a mínim, dos exàmens cada avaluació.
 • La nota final de cada avaluació serà un 90% la mitjana aritmètica dels exàmens fets durant l’avaluació (sempre i quan, la nota de cada examen no sigui inferior a quatre), i un 10% el treball i la participació de l’alumne a l’aula i a casa.
 • A cada avaluació es farà un examen de recuperació de les unitats suspeses.
 • La nota final del curs serà la mitjana aritmètica de les tres avaluacions, sempre i quan, totes tinguin una nota superior o igual a 5, o bé, tinguin una única avaluació suspesa amb nota igual o superior a 4. El professor tindrà en compte el treball fet a classe, a casa i la seva actitud respecte l’assignatura per arrodonir tant per amunt com per avall les notes finals.
 • Els alumnes que estiguin aprovats poden presentar-se per pujar nota a final de curs d’un examen final.

 

Criteris de qualificació a Matemàtiques II (2n Batxillerat)

 • Es faran dos o tres exàmens cada avaluació.
 • La mitjana aritmètica dels exàmens realitzats durant l’avaluació comptarà un 90% de la nota final d’avaluació, l’altre 10% correspondrà a la llibreta de feina que es presentarà a la professora abans de l’avaluació.
 • Cada falta d’assistència no justificada restarà 0,25 punts de la nota final d’avaluació.
 • Després de la 1ª i la 2ª avaluació es farà un examen de recuperació de la matèria corresponent a aquestes. Després de la 3ª avaluació hi haurà un examen de recuperació de la matèria de cada una de les tres avaluacions.
 • Si es vol pujar la nota de l’avaluació es farà el mateix dia i hora que els exàmens de recuperació.
 • Per aprovar l’assignatura han d’estar aprovades les tres avaluacions i en tal cas la nota final del curs serà la mitjana aritmètica de les tres avaluacions.

Criteris de qualificació a Matemàtiques CCSS II (2n Batxillerat)

 • Es faran, com a mínim, dos exàmens cada avaluació.
 • La nota final de cada avaluació serà la mitjana aritmètica dels exàmens fets durant l’avaluació, sempre i quan, la nota de cada examen no sigui inferior a quatre. 
 • A cada avaluació es farà un examen de recuperació de les unitats suspeses.
 • La nota final del curs serà la mitjana aritmètica de les tres avaluacions, sempre i quan, totes tinguin una nota superior o igual a 5, o bé, tinguin una única avaluació suspesa amb nota igual o superior a 4. 
 • El professor tindrà en compte el treball fet a classe, a casa i la seva actitud respecte l’assignatura per arrodonir tant per amunt com per avall les notes finals. Per això, en el grup de CS I, es donarà l’opció de presentar treballs voluntaris (resums, fulls de problemes de selectivitat d’anys anteriors,…) que podran sumar com a màxim 1 punt per avaluació, amb la següent valoració: 
  • nota igual o superior a 8’5: 0’3 punts;
  • nota igual o superior a 7 i menor que 8’5: 0’2 punts
  • nota igual o superior a 6 però inferior a 7: 0’1 punts
 • Els alumnes que estiguin aprovats poden presentar-se per pujar nota a final de curs d’un examen final.

 

Convocatòria extraordinària per a tots els nivells d’ESO i Batxillerat

 • Els alumnes que en Juny els quedi suspesa l’assignatura han de realitzar un examen de recuperació de tota la matèria (encara que n’haguessin aprovat alguna part).
 • La qualificació final extraordinària a l’ESO serà d’un 80 % corresponent a la prova extraordinària i el 20 % restant a l’avaluació de les activitats de recuperació d’estiu.
 • La qualificació final extraordinària al BATXILLERAT coincidirà amb la qualificació que treguin en aquest examen.

 

Criteris de qualificació d’ESPAD

 • En finalitzar la 1ª avaluació hi ha una prova escrita de cada un dels mòduls, la data de la qual es fixa dins d’un calendari general d’exàmens d’ESPAD.
 • En finalitzar la 2ª avaluació hi ha una ÚNICA prova escrita final (també fixada dins d’un calendari general) on podrà recuperar-se la 1ª avaluació cas d’haver obtingut una nota inferior a 5, o examinar-se únicament de la 2ª avaluació, si la 1ª ja s’ha aprovat.
 • En Mòdul II, III la nota final de l’assignatura serà la mitjana aritmètica de les dues avaluació sempre i quan aquestes qualificacions siguin majors o iguals a 3.
 • En Mòdul IV la nota final de l’assignatura serà:
  • 80 % la nota mitjana entre les dues avaluacions, sempre i quan aquestes qualificacions siguin majors o iguals a 3.
  • 20 % treball d’investigació.

 

Criteris de qualificació de FPB

 • Es faran proves específiques escrites de control en cada trimestre, les quals comptaran el 40% de la nota de l’avaluació.

 • Es realitzarà una prova específica en acabar cadaunitat didàctica, que es puntuarà amb una nota màxima de 10. La nota mínima per poderfer mitjana serà de 3.

 • Els treball dels alumnes a l’aula (sobretot) i a casa, comptaran un 50% de la nota de l’avaluació, això inclou: quadern de classe, fitxes de classe, treball individual i en grup, resolució de problemes, ús adequat del material, consulta de bibliografia…

 • El control es farà cada dia per part del professor que quedarà reflectit en el seu quadern.

 • L’actitud mostrada al llarg del trimestre, com PUNTUALITAT (se pressuposa assistència obligatòria), ordre, neteja i cura del seu material i del que lliurarà al professor,

 • ACCEPTACIÓ DE LES NORMES, interès, ESFORÇ, respecte pel grup, professor i l’aula i/o laboratori, es valorarà amb un 10% de la nota de l’avaluació.

 • Observació Sistèmica.

Criteris de qualificació de BAS

 • La nota de cada avaluació es calcularà de la següent forma:
  • 35% les activitats realitzades al Moodle.
  • 65% la nota de l’examen d’avaluació.
 • Al final del curs haurà un examen per a recuperar les avaluacions suspeses.
 • La nota final serà la mitjana de les tres avaluacions, sempre i quan, les notes d’aquestes siguin superiors o iguals a quatre.

SEMIPRESENCIAL – ESCENARI B

Criteris de qualificació a  ESO Escenari B (semipresencial)

 • La nota final de cada avaluació serà d’un 60% corresponent a les proves escrites i orals, un 30% corresponent als treballs lliurats i un 10% corresponent a l’actitud de l’alumne
 • (participar en les classes on-line, lliurar les tasques dins de plaç, participar en els xats.,…). 
 • (participar en les classes on-line, lliurar les tasques dins de plaç, participar en els xats.,…)

Criteris de qualificació a BATXILLERAT Escenari B (semipresencial)

MAT. I, II  i  MAT APLIC. CCSS I, I Criteris de qualificació Escenari B (semipresencial)

 • La nota final de cada avaluació serà d’un 70% corresponent a les proves escrites i orals, un 20% corresponent als treballs lliurats i un 10% corresponent a l’actitud de l’alumne (participar en les classes on-line, lliurar les tasques dins de plaç, participar en els xats.,…).

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>