Criteris de qualificació

Criteris generals de qualificació de l’assignatura de Matemàtiques a l’ESO

 • En cas d’absència d’un alumne a un examen, aquest el podrà fer un altre dia sempre i quan estigui justificada.
 • Les proves escrites seran puntuades amb una nota màxima de 10 i es podrà descomptar fins un màxim d’un punt tenint en compte tant les faltes d’ortografia, les quals restaran 0,1 punts cadascuna, com la presentació, l’expressió escrita, els marges, la utilització d’una única llengua… 

Criteris de qualificació a 1r ESO

 • Es faran, com a mínim, dos exàmens cada avaluació.
 • La nota final de cada avaluació serà d’un 70% corresponent a les proves escrites, un 20% a la feina feta a classe i a casa i un 10% a l’actitud de l’alumne. 
 • A final de curs, després de la tercera avaluació, hi haurà un examen de recuperació de cada una de les avaluacions suspeses.
 • La nota de final de curs serà la mitjana aritmètica de les tres avaluacions ajustada amb la feina feta per l’alumne durant tot el curs i la seva actitud.

Criteris de qualificació a 2n ESO

 • Es faran, com a mínim, dos exàmens cada avaluació.
 • La nota final de cada avaluació serà d’un 70% corresponent a les proves escrites, un 20% a la feina feta a classe i a casa i un 10% a l’actitud de l’alumne. 
 • A final de curs, després de la tercera avaluació, hi haurà un examen de recuperació de cada una de les avaluacions suspeses.
 • La nota de final de curs serà la mitjana aritmètica de les tres avaluacions ajustada amb la feina feta per l’alumne durant tot el curs i la seva actitud.

Criteris de qualificació a 3r d’ESO

 • Es faran, com a mínim, dos exàmens cada avaluació.
 • La nota final de cada avaluació serà d’un 70% corresponent a les proves escrites, un 20%  la feina feta a classe i a casa i un 10%  l’actitud de l’alumne. 
 • Després de cada avaluació hi haurà un examen de recuperació de la matèria corresponent. A final de curs, hi haurà un examen de recuperació de cada una de les avaluacions suspeses.
 • A final de curs l’alumne haurà aprovat l’assignatura si la mitjana aritmètica de les tres avaluacions és igual o superior a 5 sempre i quan:
  • Les tres avaluacions tinguin nota igual o superior a 5
  • O bé tinguin una única avaluació suspesa i que aquesta tingui nota igual o superior a 4.

Criteris de qualificació a 4t d’ESO

 • Es faran, com a mínim, dos exàmens cada avaluació.
 • La nota final de cada avaluació serà d’un 80% corresponent a les proves escrites i el 20% restant serà la nota obtinguda de la feina feta a classe, a casa i amb l’actitud de l’alumne.
 • Després de cada avaluació hi haurà un examen de recuperació de la matèria corresponent. 
 • A final de curs, hi haurà un examen de recuperació de cada una de les avaluacions suspeses.
 • A final de curs l’alumne haurà aprovat l’assignatura si la mitjana aritmètica de les tres avaluacions és igual o superior a 5 sempre i quan:
  • Les tres avaluacions tinguin nota igual o superior a 5.
  • O bé tinguin una única avaluació suspesa i que aquesta tingui nota igual o superior a 4.

Criteris generals de qualificació de l’assignatura de Matemàtiques al Batxillerat

 • Les proves escrites seran puntuades amb una nota màxima de 10. A més, es tindrà en compte les faltes d’ortografia, les quals restaran 0,1 punts cadascuna fins un màxim d’un punt.
 • En cas d’absència d’un alumne a un examen, aquest el podrà repetir un altre dia sempre i quan sigui justificada.
 • El professor de l’assignatura descomptarà 0,25 punts de la nota de l’avaluació per cada falta injustificada a la seva matèria durant l’avaluació corresponent.
 • Si un alumne no aconsegueix aprovar l’assignatura a l’avaluació ordinària, s’haurà d’examinar de l’assignatura completa a l’avaluació extraordinària. 

Criteris de qualificació de MAT I.

 • Es faran, com a mínim, dos exàmens cada avaluació.
 • La nota final de cada avaluació serà un 90% la mitjana aritmètica dels exàmens fets durant l’avaluació (sempre i quan, la nota de cada examen no sigui inferior a quatre), i un 10% el treball i la participació de l’alumne a l’aula i a casa.
 • A cada avaluació es farà un examen de recuperació de les unitats suspeses.
 • La nota final del curs serà la mitjana aritmètica de les tres avaluacions, sempre i quan, totes tinguin una nota superior o igual a 5, o bé, tinguin una única avaluació suspesa amb nota igual o superior a 4. El professor tindrà en compte el treball fet a classe, a casa i la seva actitud respecte l’assignatura per arrodonir tant per amunt com per avall les notes finals. 
 • Els alumnes que estiguin aprovats poden presentar-se per pujar nota a final de curs d’un examen final.

Criteris de qualificació de MAT II

 • Es faran dos o tres exàmens cada avaluació.
 • La mitjana aritmètica dels exàmens realitzats durant l’avaluació comptarà un 90% de la nota final d’avaluació, l’altre 10% correspondrà a la feina encomanada .
 • Després de la 1a i la 2a avaluació es farà un examen de recuperació de la matèria corresponent. Després de la 3ª avaluació hi haurà un examen de recuperació de la matèria de cada una de les tres avaluacions.
 • Si es vol pujar la nota de l’avaluació es farà el mateix dia i hora que els exàmens de recuperació.
 • Per aprovar l’assignatura han d’estar aprovats els tres blocs de continguts i en tal cas la nota final del curs serà la seva mitjana aritmètica.

Criteris de qualificació de CS I.

 • Es faran, com a mínim, dos exàmens cada avaluació.
 • La nota final de cada avaluació serà un 90% la mitjana aritmètica dels exàmens fets durant l’avaluació (sempre i quan, la nota de cada examen no sigui inferior a quatre), i un 10% el treball i la participació de l’alumne a l’aula i a casa.
 • A cada avaluació es farà un examen de recuperació de les unitats suspeses.
 • La nota final del curs serà la mitjana aritmètica de les tres avaluacions, sempre i quan, totes tinguin una nota superior o igual a 5, o bé, tinguin una única avaluació suspesa amb nota igual o superior a 4.
 • Els alumnes que estiguin aprovats poden presentar-se per pujar nota a final de curs d’un examen final.

Criteris de qualificació de Matemàtiques CCSS II.

 • Es faran, com a mínim, dos exàmens cada avaluació.
 • La nota final de cada avaluació serà la mitjana aritmètica dels exàmens fets durant l’avaluació, sempre i quan, la nota de cada examen no sigui inferior a quatre.
 • A cada avaluació es farà un examen de recuperació de les unitats suspeses.
 • La nota final del curs serà la mitjana aritmètica de les tres avaluacions, sempre i quan, totes tinguin una nota superior o igual a 5, o bé, tinguin una única avaluació suspesa amb nota igual o superior a 4. El professor tindrà en compte el treball fet a classe, a casa i la seva actitud respecte l’assignatura per arrodonir tant per amunt com per avall les notes finals. Per això, en el grup de CS II, es donarà l’opció de presentar treballs voluntaris (resums, fulls de problemes de selectivitat d’anys anteriors,…) que podran sumar com a màxim 1 punt per avaluació, amb la següent valoració: 
  • nota igual o superior a 8’5: 0’3 punts;
  • nota igual o superior a 7 i menor que 8’5: 0’2 punts
  • nota igual o superior a 6 però inferior a 7: 0’1 punts
  • Els alumnes que estiguin aprovats poden presentar-se per pujar nota a final de curs d’un examen final.