Membres del departament

Membres del departament

COMPOSICIÓ DEL DEPARTAMENT DE FILOSOFIA:
 
 

NOM DEL PROFESSOR

CÀRREC

ANTIGUITAT AL CENTRE

ASSIGNATURES I NIVELLS QUE IMPARTEIX

LLENGUA EN QUÈ IMPARTEIX LA CLASSE

 
 
 
 
 

Mª Neus García
Ferrer
 

Sense càrrec

 
 
            28

1- Història de la Filosofia 2n BAS.
2.- Psicologia 2n BAS (optativa)
3- Psicologia 2n BAT (optativa)
4- Filosofia 1er… Llegeix més»

Criteris de qualificació Batxillerat

Els criteris de qualificació són …
ETAPA D’ENSENYAMENT POSOBLIGATORI: BATXILLERAT
 
 
CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 1ER BATILLERAT FILOSOFIA
TORN DIÜRN: Santiago Beruete  i Mª Neus García Ferrer
1er.- Cada avaluació es realitzaran 2 exàmens, que representaran el 70 % de la qualificació final; a cada prova escrita constaran els concrets criteris d’avaluació de… Llegeix més»

Criteris de qualificació ESO

Els criteris de qualificació són …
ETAPA D’ENSENYAMENT SECUNDARI OBLIGATORI: ESO
 
 
CRITERIS DE QUALIFICACIÓ de l’assignatura “Valors ètics” 1er ESO,  2n ESO, 3er ESO i 4t ESO
 

  1. Per poder aprovar cada avaluació, l’alumnat ha de respectar les normes de convivència del centre a les classes de… Llegeix més»

Criteris de qualificació BAD

Els criteris de qualificació són …
 BATXILLERAT PER A ADULT A DISTÀNCIA: BAD
 
CRITERIS DE QUALIFICACIÓ de l’assignatura “Filosofia” 1er BAD

  1. Cada avaluació es realitzarà el corresponent examen oficial, i, al mes de maig tindrà

lloc l’examen final o de recuperació de les avaluacions suspeses.

  1. Llegeix més»

Criteris de recuperació de pendents

Criteris de recuperació de pendents
 
 
VALORS ÈTICS DE 2n, 3er i 4 t de l’ESO. Els alumnes que tinguin pendent de recuperar Valors Êtics del curs anterior, hauran de aprovar aquesta assignatura en el present curs si volen superar-la.
 
 
1er BATXILLERAT: 
Els alumnes de segon de batxillerat que tenen… Llegeix més»