Recuperació de pendents

CRITERIS DE RECUPERACIÓ DE PENDENTS
La recuperació, dels alumnes pendents; estarà orientada a comprovar si els alumnes han assolit el nivell mínim recollit en els objectius corresponents; per això avaluarem:   
1- L’ús de distintes fonts d’informació i el seu posterior tractament (elaboració d’esquemes dels temes tractats durant… Llegeix més»

Criteris de qualificació

Els criteris de qualificació de cada matèria són els següents:
 
1r ESO
 
Al llarg del curs s’han programat tres avaluacions, la qualificació que rebi l’alumne de cadascuna de les avaluacions serà el resultat dels següents criteris:
–          Es faran un mínim de dues  proves escrites o orals.
–          No… Llegeix més»