Criteris de recuperació de pendents de l’assignatura d’anglès

Criteris de recuperació de pendents:

Els alumnes que tenguin la matèria suspesa del curs anterior i aprovin la primera i la segona avaluació tendran superada automàticament l’assignatura pendent del curs anterior.

Els alumnes que només aproven la segona avaluació i presenten el dossier d’activitats fet aprovaran l’assignatura pendent del curs anterior. En el cas de que no presentaren el dossier d’activitats, hauran de presentar-se a l’examen de recuperació. El dossier d’exercicis el poden trobar al classroom del professor.

El dimecres 5 de maig de 2021 a les 17:00 hores a les aules lliures de la tercera planta, es realitzarà un examen de recuperació de 1r, 2n, 3r d’ESO i 2n de Batxillerat basat en els continguts d’aquestos cursos. Els alumnes que entreguen les activitats del dossier el dia de l’examen i tenguin una nota del 4 al 4,9, el professor, si ho considera oportú, podrà pujar fins a un punt per a que l’alumne pugui arribar al 5. 

Als alumnes que no superen la pendent durant el curs i aproven la tercera avaluació del nivell que estan cursant, se’ls hi guardarà la nota d’aquesta avaluació fins setembre. En el cas de que superin l’examen de l’assignatura pendent a la convocatòria de setembre se’ls hi aprovarà.