Inscripció PBAU Ordinària:

Si esteu interessats en presentar-vos a la PBAU haureu de passar per la secretaria del centre del 4 al 8 d’abril per realitzar la matrícula al Gestib, recollir el resguard i en cas que tingueu dret a exempció/reducció de taxes aportar la documentació.

Haureu d’aportar les següents dades: Nom i cognom, número de telèfon i adreça electrònica de l’alumne/a (Correu electrònic personal de l’alumne, no el corporatiu del centre).

Haureu d’indicar si us trobeu en alguna de les situacions que poden donar lloc a reducció o exempció de taxes com família nombrosa general o especial, família monoparental general o especial, discapacitat del 33% o superior, víctima d’acte terrorista, víctima de violència de gènera o jove tutelat. En cas afirmatiu, heu d’aportar al centre fins el 8 d’abril, la documentació acreditativa del motiu al·legat. A la pàgina web de la UIB podeu trobar els documents necessaris per acreditar la reducció o exempció de taxes.

Haureu d’indicar les matèries a les quals us voleu presentar:

  • El BLOC D’ACCÉS consta de les següents matèries – Història d’Espanya- Llengua castellana i literatura II – Llengua catalana i literatura II- Primera llengua estrangera II – Anglès – Fonaments de l’art II.
  • El BLOC D’ADMISSIÓ és voluntari, en cas de voler presentar-vos a alguna o varies matèries d’aquest bloc, haureu d’indicar a quina de les següents matèries us voleu presentar fins un màxim de 3 matèries: Arts escèniques, Biologia, Cultura audiovisual II, Dibuix tècnic II, Disseny, Economia de l’empresa, Física, Geografia, Geologia, Grec II, Història de la filosofia, Història de l’art, Llatí II, Matemàtiques aplicades a les ciències socials II, Matemàtiques II, Química, Segona llengua estrangera II – Alemany, Segona llengua estrangera II – Francès.