Baixes: anul·lacions i renúncies

Els alumnes que cursin el batxillerat i cicles poden sol·licitar l’anul·lació de la matrícula abans de finalitzar el mes d’abril.

Els alumnes de cicles també poden sol·licitar la renúncia d’alguns mòduls en les convocatòries ordinària o/i extraordinària.

L’alumne ha d’acreditar documentalment que es troba en alguna de les circumstàncies següents:

a) Malaltia perllongada o accident greu.

b) Incorporació a un lloc de treball o a altres estudis.

c) Obligacions de tipus familiar que impedeix la dedicació normal a l’estudi.

Terminis:

  • Per a batxillerat i cicles de durada anual, el termini per sol·licitar l’anul·lació de matrícula de tot el curs finalitza el 30 d’abril. (*)
  • Per a cicles de durada anual, el termini per sol·licitar la renúncia a la convocatòria ORDINÀRIA d’alguns mòduls finalitza l’últim dia del mes de febrer.
  • Per a cicles de durada anual, el termini per sol·licitar la renúncia a la convocatòria EXTRAORDINÀRIA d’alguns mòduls finalitza als 5 dies hàbils comptadors a partir del lliurament de les qualificacions de les avaluacions finals ordinàries.

*Per als cursos de cicles amb mòduls de durada quadrimestral (2n del CFGS Ebenisteria Artística):

  • El termini per sol·licitar l’anul·lació de matrícula finalitza el 15 de desembre.
  • El termini per sol·licitar la renúncia de la convocatòria ORDINÀRIA de mòduls del 1r Quadrimestre finalitza el 15 de desembre.
  • El termini per sol·licitar la renúncia de la convocatòria ORDINÀRIA de mòduls del 2n Quadrimestre finalitza l’últim dia del mes de febrer.
  • El termini per sol·licitar la renúncia de la convocatòria EXTRAORDINÀRIA de mòduls del 1r Quadrimestre i del 2n Quadrimestre finalitza als 5 dies hàbils comptadors a partir del lliurament de les qualificacions de les avaluacions finals ordinàries.

Per sol·licitar l’anulació de matrícula o la renúncia a alguns mòduls s’ha d’entregar a la secretaria del centre, dins dels terminis establerts, la sol·licitud corresponent, degudament emplenada i acompanyada de la documentació que acredita les circumstàncies al·legades:

SOL·LICITUD DE BAIXA

La direcció del centre ha de resoldre la sol·licitud. En cas de resolució favorable, l’anul·lació de matrícula afecta a la totalitat de les matèries de les quals s’ha matriculat l’alumne i afecta exclusivament el curs acadèmic en què ha estat concedida, curs que no s’ha de computar a l’efecte de permanència.

L’alumnat de cicles a qui se li concedeixi l’anul·lació de matrícula del primer curs podrà matricular-se als mateixos estudis (prèvia inscripció al cicle en els terminis establerts pel període d’admissió), en els dos anys immediatament següents sense necessitat de superar de nou la prova específica d’accés, excepte en el cas d’haver estat objecte d’anul·lació de matrícula d’ofici. Passat aquest termini, aquest alumnat estarà subjecte al procés d’admissió establert amb caràcter general.

Per causes sobrevingudes degudament acreditades, la direcció del centre podrà valorar l’acceptació de sol·licituds fora del termini establert.