Convalidacions

Les convalidacions i exempcions dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny es troben al Capítol VIII del Reial Decret 596/2007, de 4 de maig, pel qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny, i a l’article 19 i l’article 20 del Decret 15/2019, de 15 de març, pel qual s’estableixen els currículums, en l’àmbit de les Illes Balears, dels cicles formatius de grau mitjà de tècnic d’Arts Plàstiques i Disseny en Assistència al Producte Gràfic Imprès i de grau superior corresponents als títols de tècnic superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Fotografia, de tècnic superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Il·lustració i de tècnic superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Còmic, pertanyents tots a la família professional artística de comunicació gràfica i audiovisual, i es regulen l’avaluació i les proves d’accés dels estudis professionals d’arts plàstiques i disseny

Per a les convalidacions entre mòduls de cicles formatius d’arts plàstiques i disseny conforme la Llei 1/1990, s’ha d’atendre a l’Ordre ECI/3058/2004, de 10 de setembre.

Només es pot sol·licitar convalidació dels mòduls als quals s’està matriculat i generalment l’alumne ha de presentar la sol·licitud al centre abans de finalitzar el mes d’octubre.

 

Poden donar-se 3 casos:

1) Convalidacions que reconeix la direcció del centre docent

2) Convalidacions que reconeix la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres

3) Convalidacions que resol el Ministeri d’Educació i Formació Professional

 

1) Convalidacions que reconeix la direcció del centre docent: Si així ve establert en normativa. Les convalidacions de mòduls que conformen els ensenyaments mínims de cada cicle que estableixen els annexos de cada un dels Reials Decretes de títols i d’ensenyaments mínims.

El centre pot reconèixer les següents convalidacions:

Per sol·licitar aquestes convalidacions l’alumne ha de presentar una sol·licitud (model de sol·licitud) a la secretaria del centre, abans de finalitzar el mes d’octubre i amb la sol·licitud s’ha de presentar la documentació justificativa que li dóna dret a la convalidació (documents oficials originals).

 

2) Convalidacions que reconeix la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres: per convalidacions de mòduls propis que conformen el desplegament curricular autonòmic.

El mòdul d’Anglès Tècnic (tant en cicles LOE com LOGSE, quan es un mòdul propi establert per la Comunitat Autònoma, es a dir, No es un mòdul establert en els ensenyaments mínims publicats al BOE): Es pot convalidar als cicles de grau mitjà pel Intermedi / B1 / Superior MECR i als cicles de grau superior pel Avançat / B2 / Superior MECR. En els estudis que s’imparteixen al centre, el mòdul d’Idioma estranger/Anglès, NO ve establert en els mínims en el CFGM Assistència al Producte Gràfic Imprès (LOE), el CFGM Forja Artística (LOE) i el CFGS Ebenisteria Artística (LOE)  

Per sol·licitar aquestes convalidacions l’alumne ha de presentar una sol·licitud (model de sol·licitud) a la secretaria del centre, abans de finalitzar el mes d’octubre, amb la sol·licitud s’ha de presentar la documentació justificativa que li dóna dret a la convalidació (documents oficials originals), aquesta serà revisada i verificada pel centre que remetrà la instància amb còpia compulsada de la documentació, a la Direcció General de Planificació i Centres.

 

3) Convalidacions que resol el Ministeri d’Educació i Formació Professional: per convalidacions de mòduls que conformen els ensenyaments mínims de cada cicle no previstes en els reials decrets de títol i d’ensenyaments mínims.

Es a dir, el mòduls que no reconeix el centre docent o la DG de Planificació i centres.

El mòdul d’Anglès Tècnic (tant en cicles LOE com LOGSE, quan es un mòdul establert en els ensenyaments mínims publicats al BOE, es a dir, NO és un mòdul propi establert per la Comunitat Autònoma): Es pot convalidar als cicles de grau mitjà pel Intermedi / B1 / Superior MECR i als cicles de grau superior pel Avançat / B2 / Superior MECR. En els estudis que s’imparteixen al centre, el mòdul d’Idioma estranger/Anglès, ve establert en els mínims en el CFGS Moblament (LOGSE) i en el CFGS Modelisme d’Indumentària (LOGSE) 

 

Com sol·licitar aquestes convalidacions: L’alumne ha d’emplenar la instància mitjançant la web https://sede.educacion.gob.es (anar a l’apartat «Buscar trámites», en el buscador posar «convalidación» i clicar a l’enllaç de la convocatòria corresponent «Convalidación de enseñanzas artísticas profesionales de Artes Plàsticas i Diseño – trámite para estudiantes»).

Un cop emplenada la instància telemàticament, el sol·licitant l’ha d’imprimir i presentar-la al centre docent juntament amb la documentació exigida. Aquesta serà revisada, verificada i digitalitzada pel centre per a la seva remissió al Ministeri a través de la Seu electrònica. Termini de presentació: el que indiqui la convocatòria.

Els estudis que es cursen al centre són :

Estudi

Família professional

CFGM LOE Assistència al producte gràfic imprès

Comunicació gràfica i audiovisual

CFGS LOE Ebenisteria artística

Escultura

CFGM LOE Forja

Escultura

CFGS LOGSE Modelisme d’indumentària

Arts aplicades a la indumentària

CFGS LOGSE Moblament

Disseny d’Interiors