Convalidacions

Les convalidacions i exempcions dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny es troben al Capítol VIII del Reial Decret 596/2007, de 4 de maig, pel qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny, i a l’article 19 i l’article 20 del Decret 15/2019, de 15 de març, pel qual s’estableixen els currículums, en l’àmbit de les Illes Balears, dels cicles formatius de grau mitjà de tècnic d’Arts Plàstiques i Disseny en Assistència al Producte Gràfic Imprès i de grau superior corresponents als títols de tècnic superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Fotografia, de tècnic superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Il·lustració i de tècnic superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Còmic, pertanyents tots a la família professional artística de comunicació gràfica i audiovisual, i es regulen l’avaluació i les proves d’accés dels estudis professionals d’arts plàstiques i disseny

Per a les convalidacions entre mòduls de cicles formatius d’arts plàstiques i disseny conforme la Llei 1/1990, s’ha d’atendre a l’Ordre ECI/3058/2004, de 10 de setembre.

Només es pot sol·licitar convalidació dels mòduls als quals s’està matriculat i generalment l’alumne ha de presentar la sol·licitud al centre abans de finalitzar el mes d’octubre.

 

Poden donar-se 3 casos:

1) Convalidacions que reconeix la direcció del centre docent

2) Convalidacions que reconeix la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres

3) Convalidacions que resol el Ministeri d’Educació i Formació Professional

 

1) Convalidacions que reconeix la direcció del centre docent: Si així ve establert en normativa. Les convalidacions de mòduls que conformen els ensenyaments mínims de cada cicle que estableixen els annexos de cada un dels Reials Decretes de títols i d’ensenyaments mínims.

El centre pot reconèixer les següents convalidacions:

Per sol·licitar aquestes convalidacions l’alumne ha de presentar una sol·licitud (model de sol·licitud) a la secretaria del centre, abans de finalitzar el mes d’octubre i amb la sol·licitud s’ha de presentar la documentació justificativa que li dóna dret a la convalidació (documents oficials originals).

 

2) Convalidacions que reconeix la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres: per convalidacions de mòduls propis que conformen el desplegament curricular autonòmic.

Tant en cicles LOE com LOGSE, el mòdul d’Anglès Tècnic: Es convalida als cicles de grau mitjà pel Intermedi / B1 / Superior MECR i es convalida als cicles de grau superior pel Avançat / B2 / Superior MECR

Per sol·licitar aquestes convalidacions l’alumne ha de presentar una sol·licitud (model de sol·licitud) a la secretaria del centre, abans de finalitzar el mes d’octubre, amb la sol·licitud s’ha de presentar la documentació justificativa que li dóna dret a la convalidació (documents oficials originals), aquesta serà revisada i verificada pel centre que remetrà la instància amb còpia compulsada de la documentació, a la Direcció General de Planificació i Centres.

 

3) Convalidacions que resol el Ministeri d’Educació i Formació Professional: per convalidacions de mòduls que conformen els ensenyaments mínims de cada cicle no previstes en els reials decrets de títol i d’ensenyaments mínims.

Es a dir, el mòduls que no reconeix el centre docent o la DG de Planificació i centres.

Com sol·licitar aquestes convalidacions: L’alumne ha d’emplenar la instància mitjançant la web https://sede.educacion.gob.es (anar a l’apartat «Buscar trámites», en el buscador posar «convalidación» i clicar a l’enllaç de la convocatòria corresponent «Convalidación de enseñanzas artísticas profesionales de Artes Plàsticas i Diseño – trámite para estudiantes»).

Un cop emplenada la instància telemàticament, el sol·licitant l’ha d’imprimir i presentar-la al centre docent juntament amb la documentació exigida. Aquesta serà revisada, verificada i digitalitzada pel centre per a la seva remissió al Ministeri a través de la Seu electrònica. Termini de presentació: el que indiqui la convocatòria.

Els estudis que es cursen al centre són :

Estudi

Família professional

CFGM LOE Assistència al producte gràfic imprès

Comunicació gràfica i audiovisual

CFGS LOE Ebenisteria artística

Escultura

CFGM LOE Forja

Escultura

CFGS LOGSE Modelisme d’indumentària

Arts aplicades a la indumentària

CFGS LOGSE Moblament

Disseny d’Interiors