Batxillerat artístic

Els estudis de Batxillerat artístic tenen l’objectiu de proporcionar a l’alumnat formació, maduresa, coneixements i habilitats que els permeten desenvolupar funcions socials i incorporar-se a la vida activa, a través de les competències tractades al currículum.  Es potencia la creativitat i es prepara a l’alumnat per accedir a diferents estudis superiors: Belles Arts, Periodisme, Filosofia, Història de l’Art, Comunicació Audiovisual, Disseny, Cine, Il·lustració, Animació,  Artes Escèniques, Restauració, Creació de videojocs, Disseny de productes interactius, Fotografia, Paisatgisme…

                           

Pla d’estudis

PRIMER DE BATXILLERAT 31 hores setmanals
Matèries comuns
 Llengua castellana i literatura I  3
 Llengua catalana i literatura I  3
 Primera llengua estrangera I: anglès  3
 Filosofia  3
 Educació física 3
 Treball de recerca de batxillerat I 2
 Atenció educativa o Religió catòlica I o Religió islàmica I 1
 Tutoria 1
Matèries de modalitat
 Cultura audiovisual 3
 Dibuix artístic I 3
 Projectes artístics 3
Matèries optatives (s’ha de cursar una matèria de les següents)
 Dibuix tècnic aplicat a les arts plàstiques i al disseny I 3
 Història i cultura de les Illes Balears
 Programació i tractament de dades I
 Segona llengua estrangera I: francès
 Volum

 

SEGON DE BATXILLERAT 33 hores setmanals
Matèries comuns
 Llengua castellana i literatura II  3
 Llengua catalana i literatura II 3
 Llengua estrangera II: anglès 3
 Història de la Filosofia 3
 Història d’Espanya 3
 Treball de recerca de batxillerat II 0
 Atenció educativa / Religió catòlica II / Religió islàmica II 1
 Tutoria 1
Matèries de modalitat
 Dibuix artístic II 4
 Disseny 4
 Fonaments de l’art 4
Matèries optatives (s’ha de cursar una matèria de les següents)
 Dibuix tècnic aplicat a les arts plàstiques i al disseny II 4
 Programació i tractament de dades II
 Tècniques d’expressió graficoplàstica 
 Segona llengua estrangera II: francès II

Total hores setmanals: 31h al 1r curs i 33 h al 2n curs

Més informació en el Decret 33/2022, d’1 d’agost pel qual s’estableix el currículum del batxillerat a les Illes Balears.

Sortides acadèmiques

  • Estudis de Grau ofertats per la UIB vinculats a la branca d’arts: Estudis Anglesos, Filosofia, Història, Història de l’Art, Llengua i Literatura Catalanes, Llengua i Literatura Espanyoles.

Per altres estudis de Grau (Bellers Arts, Fotografia, Comuniccació Audiovisual, etc…), consultar altres comunitats autònomes.

  • Estudis Superiors d’Arts Aplicades i Disseny: Escoles Superiors de Disseny (Nivell 4).
  • Cicles Formatius de Grau Superior a Eivissa (estudis artístics professionals): Disseny de Moda (Modelisme d’Indumèntaria)  Disseny d’Interiors (Moblament) i Ebenisteria Artística.
  • A altres escoles d’art: Cicles de les següents famílies Professionals: Arts Aplicades a l’Estructura, al Llibre, al Mur (Mosaics), Ceràmica, Joieria, Disseny Gràfic.

 

Accés i matrícula

Llibres de text de batxillerat curs 2023/2024