(COCU) Concreció Curricular 21-22

(COCU) Concreció Curricular 21-22

La Concreció curricular del centre és el document que desenvolupa, completa,
adequa i concreta el currículum oficial a cada centre docent, i que forma part del seu
Projecte educatiu. Suposa l’establiment d’un marc comú, acordat pel claustre, que
defineixi les línies educatives de cada centre i que doni coherència i continuïtat a les
programacions didàctiques que el composen, al llarg de tota l’etapa educativa.

Adjunts