(PGA) Pla General Anual 2021-22

(PGA) Pla General Anual 2021-22

Els centres docents han d’incrementar la cultura de la planificació. Han
d’expressar i concretar per escrit els objectius que volen aconseguir, les
estratègies i actuacions que duran a terme per fer-ho, com gestionaran els
recursos que disposen, com controlaran els resultats obtinguts, etc. L’instrument
de gestió que recull la previsió d’objectius a aconseguir i d’actuacions a realitzar
que per a un curs determinat elabora un centre educatiu, seria la Programació
General del Centre, Pla Anual del Centre, o Programació General Anual del
Centre

Adjunts

Etiquetes: PGA