Criteris de qualificació

Els criteris de qualificació són …

ACTIVITATS I CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

 

1r ESO

L’avaluació dels coneixements valdrà un 50% de la qualificació total, l’avaluació dels procediments valdrà un 25% (lectures obligatòries) i l’avaluació de les actituds valdrà un altre 25% (deures, treballs, comportament dins l’aula, envers els companys, el professor, l’assignatura, és a dir, la llengua…). Per aprovar l’alumne sempre ha d’obtenir un 50% en cada un dels apartats.

2n ESO

L’avaluació de la nota final es farà de la següent manera:

            50%: exàmens i treballs.

            30%: feina.

            10% comportament a classe.

            10%: lectura.

3r ESO

L’avaluació dels coneixements valdrà un 60% de la qualificació total, l’avaluació dels procediments valdrà un 20% (lectures, treballs, feina de classe, deures) i l’avaluació de les actituds valdrà un altre 20% (comportament dins l’aula, envers els companys, el professor, l’assignatura, és a dir la llengua…). Per aprovar l’alumne sempre ha d’obtenir un 35% en cada un dels apartats. També es tindran en compte les errades ortogràfiques i gramaticals: Tercer i Quart d’ESO: es descomptaran 0’10 punts per falta, fins a arribar a 2 punts. 

4t ESO

L’avaluació de la nota final es farà de la següent manera:

60%: exàmens.

20%: dictats, feines entregables, quaden.

10%: lectura.

10% Comportament

 

1r de  Batx 

   L’avaluació de cada trimestre es farà de la següent manera:

   80%: exàmens i lectura obligatòria

   20%: altres activitats avaluables (comentari de textos, exposicions, etc.)

L’avaluació del curs es farà a partir de la mitjana dels tres trimestres, sempre i quan tots aquests estiguin aprovats amb una nota igual o superior a 5.

 

2n de  Batx 

L’avaluació de cada trimestre es farà de la següent manera:   

Exàmens: 85%

Altres activitats avaluables (comentari de textos, exposicions, etc.): 15%

L’avaluació del curs es farà a partir de la mitjana dels tres trimestres, sempre i quan tots aquests estiguin aprovats amb una nota igual o superior a 5.