Lecturas voluntarias

LECTURAS VOLUNTARIAS
T: teatro. N: novela. R: relatos. P: poesía.
PRIMERO Y SEGUNDO DE ESO
 
– Siempre toca de Montserrat del Amo. T. Mundo circense.
– El alfabeto de las 221 puertas de Francisco Díaz Guerra. N. Aventuras.
– Los pieles rojas no quieren hacer el indio de Fernando Almena. T. Una de indios.
– Todos los detectives se llaman Flanagan de Andreu… Llegeix més»

Criteris de qualificació

Criteris i procediments de qualificació ESO
Els percentatges seran: 60% controls, 30 % treball, a l’aula i a casa, i 10% actitud. 
Es revisaran periòdicament els quaderns. Es valorarà si les activitats estan fetes i corregides i també la pulcritud i l’ordre.
Els alumnes hauran de presentar dues… Llegeix més»

Lecturas obligatorias

IES STA MARIA D’EIVISSA. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. LECTURAS OBLIGATORIAS 2019/20
2 ESO
-1 Av.  MARTIN, Andreu. Todos los detectives se llaman Flanagan.
      – 2 Av. JARDIEL PONCELA, Enrique. Cuatro corazones con freno y marcha atrás.
3 ESO
-1 Av.  JARDIEL PONCELA, Enrique. Eloísa está debajo de un almendro. Ed. Vicens-Vives, aula de… Llegeix més»

Criteris de qualificació

Els criteris de qualificació són …
ACTIVITATS I CRITERIS DE QUALIFICACIÓ
 
1r ESO
L’avaluació dels coneixements valdrà un 50% de la qualificació total, l’avaluació dels procediments valdrà un 25% (lectures obligatòries) i l’avaluació de les actituds valdrà un altre 25% (deures, treballs, comportament dins l’aula, envers els companys, el professor, l’assignatura, és a dir,… Llegeix més»