Criteris de recuperació de pendents

Criteris de recuperació de pendents 

Els alumnes que tenguin la matèria suspesa del curs anterior i aprovin la primera i la segona avaluació recuperaran la matèria. Si no fos així hi haurà un examen extraordinari al mes de maig. 

En cas de confinament el criteri seria el mateix però l’examen podria substituir-se per treballs o bé fer se un examen oral.