Criteris de qualificació

Els criteris de qualificació són …

 Pel que fa al curs 2022-23 els criteris de qualificació seran els següents:

2n ESO:

40% correspondrà al quadern, feines realitzades tant a classe com a casa a través del Classroom, actitud envers a la matèria, comportament i participació.

60% correspondrà als coneixements demostrats als exàmens, intervencions a classe activitats individuals i/o col·lectives.

Per recuperar una part de la matèria suspesa( Química i/o Física), es farà un examen i s’haurà de lliurar una feina encomanada.

 

4t ESO:

20%correspondrà al quadern, feines realitzades tant a classe com al Classroom, actitud envers a la matèria, comportament i participació.

80% correspondrà als coneixements demostrats als examens, intervencions a classe i al laboratori, activitats individuals i/o col·lectives.

Per recuperar una part de la matèria suspesa( Química i/o Física), es farà un examen.

 

2n Batxillerat Física/ Química:

10% correspondrà al quadern, feines realitzades tant a classe com al Classroom , actitud envers a la matèria, comportament i participació.

90% correspondrà als coneixements demostrats als examens, intervencions a classe , activitats individuals i/o col·lectives.

La matèria és acumulativa al llarg de tot el curs

A TOT L’ALUMNAT SE LI DESCOMPTARÀ 0,1 PUNT PER FALTA D’ORTOGRAFIA A TOTES LES PROVES FINS A UN MÀXIM DE 1 PUNT . ALS ALUMNES DE BATXILLERAT SE’LS DESCOMPTARAN 0,25 PUNTS PER FALTA D’ASSISTÈNCIA NO JUSTIFICADA.

A 3r ESO i 1r BATXILLERAT s’aplicarà la LOMLOE i l’avalució per Criteris durant tot el curs.

 
AQUESTS CRITERIS SÓN VÀLIDS TANT DURANT EL CURS COM A LES PROVES EXTRAORDINÀRIES