Criteris Promoció i Titulació

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

Criteris de promoció per a 1r, 2n i 3r d’ESO
En finalitzar el primer, segon i tercer curs l’equip docent prendrà les decisions corresponents a la promoció dels alumnes d’acord amb la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 18 de novembre de 2021 per la qual s’aproven les instruccions per avaluar l’aprenentatge dels alumnes de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears.
La decisió sobre la promoció de l’alumne d’un curs a un altre, dins l’etapa, ha de ser adoptada de forma col·legiada per l’equip docent de l’alumne, atenent a la situació individual de l’alumne, el seu grau de maduresa, l’assoliment dels objectius de l’etapa i el grau d’adquisició de les competències corresponents i les possibilitats de continuar amb èxit els seus estudis.
Els alumnes han de promocionar de curs quan hagin superat totes les matèries cursades o tenguin una avaluació negativa en dues matèries com a màxim, i poden repetir curs quan tenguin una avaluació negativa en tres o més.
La decisió de promoció s’adoptarà de manera col·legiada per l’equip docent, en una votació individual –el resultat de la qual es farà constar en acta-, per a cada alumne que tengui més de dues matèries en funció de l’evolució acadèmica de l’estudiant, globalment considerada sense que únicament en siguin la causa les matèries no superades. En aquesta votació, l’equip docent tendrà en compte de forma prioritària:
a) La possibilitat de poder seguir la docència, presencial o a distància, en qualsevol dels escenaris possibles.
b) La feina realitzada i l’interès mostrat en el seguiment de les tasques i proves assignades.
c) Els beneficis de la repetició o promoció per al propi alumnat.

Criteris de titulació per a 4t d’ESO
L’equip docent atorgarà el títol de graduat en educació secundària als alumnes que hagin superat totes les matèries.
També pot decidir la titulació de l’educació secundària obligatòria d’un alumne amb avaluació negativa en una o més matèries sempre compleixi els següents requisits:

  1. L’alumne s’haurà d’haver presentat obligatòriament a totes les proves de les matèries avaluades negativament i haurà d’haver realitzat un 80% de les activitats i treballs que se li hagin encomanat.
  2. Que la mitjana del curs sigui d’un 5 o més.

Una vegada acomplerts els requisits, l’equip docent ha de decidir, amb el vot favorable de dos terços del professorat, si l’alumne titula o no. Cada professor emetrà un vot per cada una de les matèries que imparteix a l’alumne en concret.
La decisió de titulació s’adoptarà de manera col·legiada per l’equip docent, en una votació individual per a cada alumne amb alguna matèria pendent, el resultat de la qual es farà constar en acta. En aquesta votació, l’equip docent també haurà de considerar:
a) El grau de maduresa.
b) Les possibilitats de continuar amb èxit els seus estudis superiors.
c) El grau d’assoliment de les competències clau.
En cas contrari, obtindran un certificat oficial i s’haurà de fer constar a l’acta, de forma motivada, la decisió de no titulació.


Titulació dels alumnes que han cursat a quart d’ESO matèries amb adaptacions curriculars significatives (ACS)
Als alumnes que hagin cursat 4t d’ESO amb adaptacions curriculars significatives (ACS) l’equip docent atorgarà el títol de graduat en educació secundària sempre que hagin superat totes les matèries.
També pot decidir la titulació de l’educació secundària obligatòria d’un alumne amb adaptacions curriculars significatives (ACS) i amb avaluació negativa en una o més matèries sempre compleixi els següents requisits:

  1. L’alumne s’haurà d’haver presentat obligatòriament a totes les proves de les matèries avaluades negativament i haurà d’haver realitzat un 80% de les activitats i treballs que se li hagin encomanat.
  2. Que la mitjana del curs sigui d’un 5 o més.

Una vegada acomplerts els requisits, l’equip docent ha de decidir, amb el vot favorable de dos terços del professorat, si l’alumne titula o no. Cada professor emetrà un vot per cada una de les matèries que imparteix a l’alumne en concret.
La decisió de titulació s’adoptarà de manera col·legiada per l’equip docent, en una votació individual per a cada alumne amb alguna matèria pendent, el resultat de la qual es farà constar en acta. En aquesta votació, l’equip docent també haurà de considerar:
a) El grau de maduresa.
b) Les possibilitats de continuar amb èxit els seus estudis superiors.
c) El grau d’assoliment de les competències clau.
En cas contrari, obtindran un certificat oficial i s’haurà de fer constar a l’acta, de forma motivada, la decisió de no titulació.

BATXILLERAT

En finalitzar 1r i 2n de Batxillerat l’equip docent prendrà les decisions corresponents a la promoció dels alumnes d’acord amb la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 18 de novembre de 2021 per la qual s’aproven les instruccions per avaluar l’aprenentatge dels alumnes del Batxillerat a les Illes Balears.
El professor titular és el responsable d’avaluar la seua matèria.


Promoció
Els alumnes promocionen del primer al segon del batxillerat quan hagin superat totes les matèries cursades o tenguin una avaluació negativa en dues matèries com a màxim. En cas que no hagin superat alguna de les assignatures, s’han de matricular al segon curs de les matèries pendents de primer.


Titulació
Obtindran el títol de batxiller els alumnes que hagin obtingut una avaluació positiva en totes les matèries.
Excepcionalment, en l’avaluació extraordinària, l’equip docent podrà titular a un alumne amb avaluació negativa en una única matèria de primer o segon curs sempre que es compleixin els següents requisits:
∙ Que l’equip docent consideri (per consens o per majoria simple si no n’hi ha –amb el vot de qualitat del tutor en cas d’empat-) que l’alumne ha assolit els objectius de l’etapa de batxillerat i desenvolupats les competències clau vinculades al títol.
∙ Que l’alumne no tengui més d’un 20% de faltes d’assistència no justificades de la matèria no superada.
∙ Que l’alumne s’hagi presentat a totes les proves i realitzat les activitats necessàries per a la seua avaluació, incloses les de l’avaluació extraordinària.
∙ Que la seua nota mitjana de l’etapa de batxillerat sigui igual o superior a 5. I per prendre la decisió es tendran en compte els aspectes següents:
a) La informació proporcionada pel professor de la matèria suspesa on es farà constar el rendiment obtingut, la participació i dedicació de l’alumne a la matèria i el seu esforç al llarg de tot el curs, així com la participació, els resultats dels exàmens realitzats i que la qualificació final obtinguda sigui igual o superior a 3.
b) La maduresa de l’alumne en relació als objectius del batxillerat.
c) Les possibilitats de progrés en estudis posteriors.

Aquesta decisió la prendrà l’equip docent, si és possible, per consens o, si no és possible, per majoria de dos terços. Cada professor emetrà un vot per cada una de les matèries que imparteix a l’alumne en concret.

Decisió d’atorgar matrícula d’honor
L’equip docent atorgarà matrícula d’honor (una per cada vint alumnes o fracció) als alumnes que estiguin proposats per obtenir el títol de batxiller en la convocatòria ordinària i hagin obtingut una nota mitjana de nou (9) o superior a l’etapa de batxillerat.
En cas que el nombre d’alumnes candidats superi el nombre de matrícules disponibles, s’atorgarà a aquells alumnes que tenguin un millor expedient acadèmic en l’etapa de batxillerat.
En cas d’empat, s’atorgarà a aquells alumnes que tenguin un millor expedient acadèmic en l’etapa d’educació secundària obligatòria. Si persisteix l’empat, es resoldrà per sorteig.

FORMACIÓ PROFESSIONAL

Criteris per a promocionar a FP.

En finalitzar la FP l’equip docent prendrà les decisions corresponents a la promoció dels alumnes d’acord amb Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 28 de gener de 2022 per la qual es dicten les instruccions relatives a l’avaluació, la promoció i la titulació en els ensenyaments de formació professional.
L’avaluació de l’aprenentatge s’ha de fer per mòduls professionals, tenint en compte la globalitat del cicle o del curs, des de la perspectiva de les noves metodologies d’aprenentatge.
Els processos d’avaluació s’han d’adequar a les adaptacions metodològiques que s’hagin fet durant el curs i s’ha de garantir l’accessibilitat a les proves d’avaluació als alumnes amb discapacitat.
S’han d’establir adaptacions del currículum en l’ensenyament i l’avaluació de la llengua estrangera per als alumnes nese.
Per al còmput del nombre màxim de convocatòries d’avaluació dels alumnes dels cicles de grau mitjà i superior no s’han de tenir en compte les convocatòries emprades durant el curs 2019-2020.
Els alumnes que cursen FPB tenen un màxim de 4 anys acadèmics per obtenir la titulació.
Excepcionalment s’autoritza als alumnes que han cursat FPB durant els cursos 2019-2020 i 2020-2021 a repetir una tercera vegada (amb un informe favorable de l’equip docent).
En cas que s’hagi de repetir un curs només ha de cursos els mòduls suspesos.
Els alumnes poden demanar la baixa voluntària amb un mes mínim d’antelació de l’avaluació final.
El criteri per donar de baixa d’ofici un alumne en un mòdul ha de ser la falta de participació en les activitats lectives bé de forma continuada i sense justificació durant un període superior al 10% de la càrrega horària del mòdul o curs del cicle i del 15% de forma discontinua.
Els alumnes que cursen mòduls de 1r curs de FPB, grau mitjà o superior que obtinguin una qualificació negativa en l’avaluació final tenen dret a una una segona convocatòria abans del 30 de juny. L’equip educatiu decidirà si poden passar de curs o si han de repetir.
Per poder promocionar al segon curs d’un cicle formatiu, l’alumne ha d’estar matriculat i avaluat de tots els mòduls que formen part del primer curs.
Es poden matricular en els mòduls de 2n curs els alumnes amb mòduls de 1r curs pendents la càrrega horària dels quals no superi les 330 hores i haver superat els mòduls de suport.
Com a mesura excepcional l’equip educatiu pot decidir la promoció o la repetició d’un/a alumne/a en base a criteris pedagògics. En cas que no hi hagi consens la decisió s’ha d’adoptar per majoria simple tenint en compte l’evolució de l’alumne i la seva possibilitat de continuar els seus estudis amb èxit. Els professors tenen un vot per cada mòdul que
imparteixen.
Els alumnes que han de repetir curs només han de cursar els mòduls no superats i es podran matricular presencialment dels mòduls de 1r i 2n curs simultàniament, sempre que els horaris no coincideixin. Si coincideixen i tria assistir presencialment als del segon curs haurà de fer el programa de recuperació del primer curs i si vol assistir presencialment als del primer curs haurà de donar de baixa dels de 2n.

Criteris per titular a FP
La superació del cicle formatiu de grau mitjà i superior requereix de l’avaluació positiva de tots els mòduls que en formen part.
Als cicles de FPB la superació de tots els mòduls conduirà a l’obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria.
Les persones que no superin la totalitat dels ensenyaments rebran una certificació acadèmica dels mòduls superats.