Criteris de qualificació del departament de Música

Criteris de qualificació del departament de Música.
20% ACTITUDS:
–    Comportament, actitud, participació, faltes injustificades, retards, material, treball… Cada falta; pèrdua de 0.25 punts.
–    Una amonestació; perd 1 punt.
30% PROCEDIMENTS:
–    Interpretació musical. Tècnica d’interpretació  d’intrumental Orff i batería.
–    Deures que s’encomanen durant el curs.
–    Projectes que s’encomanen cada avaluació. En cas de què… Llegeix més»

Membres del departament de música

Membres del departament

NOM DEL PROFESSOR

CÀRREC

ANTIGUITAT AL CENTRE

ASSIGNATURES I NIVELLS QUE IMPARTEIX

LLENGUA EN QUÈ IMPARTEIX LA CLASSE

Miquel A. ALAMA MONTESINOS

-Cap departament
– C.C.Convivència

5é any

1-      1r d’ESO A, B, C, D i E
2-      Música Opt. 2n d’ESO A-B-C i E

1- Català
2- Català
 

 

Criteris de Recuperació de pendents

Criteris de Recuperació de pendents.
Per als alumnes que a juny no hagin superat els objectius mínims de l’àrea de música, a setembre hauran de realitzar una prova per superar  els objectius del curs. Aquesta prova estarà formada per:
–          PART 1 (2 PUNTS): treball referent als continguts… Llegeix més»