Membres del departament de música

Membres del departament: Sílvia Arnal Salavert
Càrrec: Professora de 1r i 2n ESO
Antiguitat al centre: 1 any
Assignatures i nivells que imparteix: Música 1r ESO A, B, C , D, E i F. Optativa Música 2n ESO A-B-C-D
Llengua en què imparteix les classes: Català.
 

Criteris de Recuperació de pendents 2021-22

ALUMNES DE 2N ESO AMB L’ASSIGNATURA DE 1R ESO PENDENT
Es podrà recuperar l’assignatura mitjançant treballs i dues proves escrites.
Els alumnes de 2n d’ESO amb l’assignatura de 1r ESO pendent hauran de fer i lliurar uns exercicis semblants als realitzats a classe l’any anterior. Aquests s’entregaran… Llegeix més»