Com aprenem les llengües?

Els nens i les nenes aprenen català, castellà i anglès i han d’haver adquirit la competència lingüística requerida en cada una de les llengües en acabar l’etapa d’Educació Primària.

La llengua catalana és la llengua de funcionament del centre.

Donam molta importància a l’expressió oral en cada una de les llengües i cream situacions comunicatives en les quals l’alumnat pugui expressar-se amb diferents objectius: per compartir vivències, emocions o aprenentatges, per consolidar un aprenentatge, per ordenar idees, per argumentar, per reflexionar…

Tractam totes les llengües des l’enfocament comunicatiu, partint dels textos complets, en cada una de les llengües.

El funcionament de determinats ambients i tallers d’art són en anglès. 

Enfocam l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura de manera funcional, partint de l’ús real de la llengua escrita. Es creen situacions que permeten als infants aprendre a llegir i a escriure amb un sentit pràctic.     

Des de l’etapa d’Educació Infantil, i a partir d’activitats diàries com: llistats, narracions de contes, cançons, apuntar-se per fer alguna activitat, posar el nom en els seus treballs, etc, comencen a adonar-se que el llenguatge escrit és un instrument per comunicar necessitats pràctiques de la vida quotidiana.  

Al llarg de tota l’escolaritat i a mesura que van augmentant la seva competència lectora i escriptora es va aprofundint en la millora del seu ús. Necessiten llegir per entendre el món que els envolta. Necessiten escriure per comunicar les seves idees, per recordar informació, per fer una llista dels materials que utilitzarem en una manualitat, el guió d’una obra de teatre que volen representar o les preguntes d’una entrevista que volen fer a una escriptora que ens visitarà. 

 Es provoquen diverses situacions d’aprenentatge per llegir i escriure textos diferents per a finalitats diferents. A poc a poc van descobrint que el llenguatge escrit té altres dimensions com les normes ortogràfiques i gramaticals, els tipus de paraules, la coherència del text, l’estètica… Aspectes que necessiten  anar millorant progressivament per poder entendre lectures més llargues i complexes, i escriure amb més precisió i correcció allò que volen expressar i que altres persones han de poder llegir amb claretat.  

El llenguatge escrit és un instrument cultural que apareix en totes le àrees i àmbits de coneixement, per tant es treballa en qualsevol activitat escolar al llarg de tot la jornada. Així tot el professorat intervé com a mestre/a de llengua, amb uns criteris d’exièngica clars. Tenint sempre present que cada nen/a té el seu propi procés personal. No tots els nens i nenes han d’aprendre de la mateixa manera i en el mateix moment. Per tant és necessari respectar el procés individual de cadascun i el seu propi ritme, partint de les diferents etapes de desenvolupament de la lectoescritura, a on l’aspecte emocional és molt important.