Títols acadèmics

L’expedició de títols acadèmics té un procés diferent segons el nivell. Ho trobareu explicat a continuació.

L’expedició de títols d’estudis postobligatoris comporten taxes d’expedició. Trobareu els imports al següent ENLLAÇ. 

RECOLLIDA DE TÍTOLS

Els darrers títols que han arribat son de l’alumnat titulat fins octubre de 2023.

Els títols es poden recollir a secretaria de les 9h – 13.30h.

Qualsevol persona que vengui a recollir un títol en nom d’una altre ha de presentar una autorització firmada. MODEL AUTORITZACIÓ.

IMPORTANT! els diplomes i o certificats oficials NO S’HAN DE PLASTIFICAR, ja que perden tota validesa legal. “Los títulos oficiales son documentos públicos con validez en todo el territorio nacional y, por ello, no podrán ser objeto de modificaciones, alteraciones o enmiendas.”

PROCEDIMENT PER DEMANAR EL DUPLICAT D’UN TÍTOL

Resum del procediment que haurà de seguir l’alumnat per a demanar un duplicat: ENLLAÇ.

Model de sol·licitud per demanar un duplicat: ENLLAÇ.

ESO

Els títols dels Ensenyaments Secundaris Obligatoris (ESO) es tramiten d’ofici per part del centre i no tenen cap cost.

CICLE FORMATIU DE GRAU BÀSIC

Els títols dels ensenyaments de formació professional de Grau Bàsic es tramiten d’ofici per part del centre i no tenen cap cost. En finalitzar s’obté el títol de Grau bàsic i el d’ESO.

BATXILLERAT

CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR