Convalidacions / Exempcions

MÚSICA

L’alumnat d’ESO i/o batxillerat que estigui o hagi estat cursant estudis de grau professional de música pot demanar la convalidació o exempció d’algunes assignatures.

Aquestes convalidacions i exempcions s’han de sol·licitar cada curs acadèmic i es regulen en el Reial decret 242/2009, de 27 de febrer. La sol·licitud s’ha de fer al centre educatiu. 

L’alumnat que cursi simultàniament 1r de batxillerat i 5è o 6è de professional o 2n de batxillerat amb 6è de professional, podrà sol·licitar cursar el batxillerat reduït. Únicament cursarà les 6 matèries comunes de batxillerat  a cada un dels cursos i realitzarà un total de 15h a l’IES. S’obtindrà el títol de batxillerat en la modalitat d’Arts, una vegada s’hagin finalitzat els dos estudis, tant de batxillerat com els de professional.

FORMACIÓ PROFESSIONAL

Per a convalidacions entre mòduls de diferents cicles formatius de formació professional, contactar amb el centre.