Programa de reutilització de llibres

Aquest curs 2023-24 el centre continua adherit al programa de reutilització de llibres.

Quins objectius té aquest programa de reutilització?

Fomentar els valors de solidaritat, capacitat de compartir i respecte al bé comú.
Entendre dels beneficis que comporta l’ús de materials comuns.
Potenciar el respecte i la responsabilitat davant dels materials comunitaris.
Garantir la igualtat en les condicions d’escolarització de tot l’alumnat.
Promoure la cultura del reciclatge i la reutilització dels recursos.
Educar per al consum racional i sostenible, i per a l’estalvi ecològic i econòmic.
Fomentar la cooperació entre alumnat, les famílies i el professorat.
Afavorir la cohesió social i l’equitat educativa.
Promoure projectes educatius de centre compartits i gestionats per la comunitat educativa.
Reduir la despesa familiar en concepte de llibres de text i material didàctic complementari.

Quines són les normes d’ús dels llibres de text del fons?
L’alumnat que s’hi adhereixi ha de seguir les normes següents:
Mai s’ha d’escriure o subratllar en aquests llibres. En tot cas, si es necessita subratllar s’ha de fer en llapis per poder-ho esborrar abans de lliurar-los al centre a final de curs.
S’han de mantenir en les millors condicions possibles, lliures de plecs, talls o taques. A final de curs, els membres de la Comissió en faran la revisió i poden considerar que no està en condicions i s’haurà de restituir.