Consell Escolar 23 de gener de 2023

 1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. Es varen aprovar les actes anteriors.
 2. Aprovació, si escau, de la gestió econòmica de l’any 2022 i pressupost del 2023. Na Catalina Pons, la secretària del centre, va explicar els comptes de gestió econòmica de l’any 2022 i es varen aprovar els pressuposts per a l’any 2023.
 3. Aprovació, si escau, de la justificació i assignació del menjador 2022. Es va aprovar la justificació i assignació del menjador de l’any 2022.
 4. Aprovació, si escau, de l’informe de valoració del menjador escolar del centre. Es varen mostrar els resultats de les enquestes enviades a les famílies usuàries del menjador a través del Google Forms, on es varen valorar positivament tots els punts de l’avaluació del menjador. Es va aprovar per unanimitat l’informe de valoració del menjador escolar i es proposa la mateixa empresa, Comensals S.L. per al curs 2023-2024 i següent, si escau.
 5. Aprovació, si escau, de participar en el programa d’auxiliar de conversa per al curs 2023-2024. Es valora molt positivament aquest programa i la feina que fa na Lisha, a la nostra auxiliar de conversa al nostre centre. S’aprova per unanimitat tornar a participar en el programa d’auxiliar de conversa per al curs 23-24.
 6. Informació de la valoració del rendiment acadèmic del 1r trimestre. Na Laura Cuenca, la directora del centre explica el document de valoració de rendiment acadèmic del 1r trimestre (el qual s’aprova per unanimitat) i exposa els següents punts a destacar:
  • No es poden comparar exhaustivament els resultats com anteriorment, ja que aquest curs escolar conviuen dues lleis educatives amb normatives diferents d’avaluació.
  • Analitzant els cursos parells (2n, 4t i 6è d’EP), tot i que siguin satisfactoris no compleixen els valors meta dels indicadors de l’objectiu sobre millora dels resultats acadèmics en les àrees instrumentals del Pla estratègic del Projecte de Direcció 21-25.
  • Segons les estadístiques del GESTIB, els cursos imparells (1r, 3r i 5è de primària) progressen satisfactòriament en totes les àrees.
  • Les mitjanes globals de l’alumnat de Son Basca que cursa 1r ESO estan per sobre de la mitjana global de l’IES Can Peu Blanc. S’ha de seguir treballant en la millora dels resultats en l’àrea d’anglès perquè la seva mitjana està per sota de la de l’IES tot i que està millor que la del curs passat.
  • El pla de repetidors té resultats satisfactoris als cursos inferiors, ja que tot l’alumnat aprova totes les assignatures. Al final de curs es valorarà si funciona als cursos superiors, en aquest cas 6è de primària, ja que no tot l’alumnat repetidor de 6è EP aprova totes les assignatures.
  • Les mesures preses a l’àrea d’anglès, com ara posar una mestra més i programar situacions d’aprenentatge on l’anglès s’hagi d’emprar oralment per a dur a terme les diferents tasques, semblen satisfactòries. Tot i això, s’esperarà a l’anàlisi dels resultats de final de curs per poder prendre accions i acords, si escau.
  • S’organitzaran reunions amb els equips docents i UOEP de cara a organitzar les propostes de millora resultants de l’anàlisi.
 7. Aprovació, si escau, de l’actualització de la graella de sortides de la PGA 22-23. S’aprova per unanimitat l’actualització de la graella de sortides de la PGA 22-23 per al segon trimestre.
 8. Aprovació, si escau, de sol·licitar la continuïtat al Programa d’Ensenyament de Llengua Àrab i Cultura Marroquí per al curs 2023-2024. S’aprova per unanimitat continuar amb el Programa d’Ensenyament de Llengua Àrab i Cultura Marroquí per al curs 2023-2024.
 9. Aprovació, si escau, del pressupost per pal·liar mesures d’altes temperatures al centre, pèrgola del pati. S’aprova per unanimitat el pressupost de Ferros Bonnin per fer una pèrgola que faci d’àgora per poder fer classes a l’exterior a un lloc amb ombra.
 10. Torn obert de paraula. S’aprova per unanimitat que na Noemí Jiménez que es monitora del menjador escolar, sigui voluntària educativa al nostre centre per al curs 2022-2023.

Consell Escolar

Benvolgudes famílies,

Abans d’acabar l’any, vos volem explicar les darreres informacions tractades al Consell Escolar. Abans de les eleccions de renovació del Consell Escolar vàrem realitzar quatre reunions de Consell Escolar on vàrem tractar i aprovar els següents punts:

 1. La puntuació de les condicions socials dels ajuts de menjador 22-23.
 2. La puntuació total dels ajuts de menjador curs 2022-2023.
 3. L’ús del romanent ajuts de menjador curs 2021-2022.
 4. El preu del menú del menjador per al curs 2022-2023. El preu de la licitació segueix sent, 7’25€ per l’alumnat esporàdic i 6,60€ per l’alumnat fixe.
 5. Els dies no lectius del CEIP Son Basca per al curs 2022-2023. S’ha aprovat que siguin: 31 d’octubre, el 27 de febrer i el 2 de maig.
 6. Els voluntaris educatius per al curs 2022-2023. Com sempre, els voluntaris del nostre centre són: N’Antònia Tauler, na Mari Crespí i n’Esperança Pascual.
 7. La sol·licitud de practicants universitaris i de cicles formatius per al curs 2022-2023.
 8. Les activitats organitzades per l’Activitat Palanca A-103 del PROA+: Com que aquest curs 22-23 el pressupost ha estat molt més inferior que el curs passat (tan sols una tercera part) s’ha acordat mantenir les activitats de natació per 1r i 2n EP i Reforç Educatiu per 3r EP.
 9. Els apartats presentats de la PGA. És un principi de curs que no es poden aprovar tots els apartats de la PGA ja que hi ha canvi de llei educativa LOMLOE. Els apartats que s’han aprovat són els següents i que els podeu consultar a GESTIB Famílies:
  1. Aspectes a aprovar en data 3 de novembre de 2022
  2. Organització de centre
  3. Pla d’avaluació, seguiment i valoració dels resultats acadèmics
  4. Projectes Institucionals i plans de centre
  5. Annex 2, Pla d’actuació UOEP
  6. Annex 3, Pla anual SOE
  7. Annex 4, Pla de Formació de Centre
  8. Annex 5, Programació de serveis i activitats complementàries i extraescolars

Dia 29 de novembre es celebraren les Eleccions per a la Renovació del Consell Escolar per triar els representats de famílies. Aquest curs la participació de famílies que vareu venir a votar (24,10%) va ser més del doble que el curs escolar passat (11,37%). Dia 22 de novembre realitzàrem les votacions al Claustre per triar els representants de mestres. Dia 19 de desembre celebràrem la reunió per constituir el nou Consell Escolar i aquests són els seus membres:

Com puc mirar els informes dels meus infants?

Benvolgudes famílies,

Vos compartim amb vosaltres els tutorials per poder visualitzar el GESTIB i els informes dels vostres infants. També adjuntam la presentació que empràrem a la reunió de famílies de dia 7 de desembre de 2022 on explicàrem tots els canvis a l’avaluació segons la LOMLOE.

Esperam que sigui d’utilitat i vos ajudi a poder visualitzar els informes de valoració i qualificació dels vostres infants. Per a qualsevol dubte o consulta posau-vos en contacte amb el centre.

Per podeu consultar els informes d’avaluació heu d’anar al GESTIB https://www3.caib.es/xestib/ .

Si heu oblidat la contrasenya, podeu seguir les indicacions d’aquest manual.

Una vegada heu accedit amb la contrasenya heu d’anar a Alumnat/Famílies

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és gestib-2.png

Les famílies que els vostres infants cursen 2n, 4t i 6è heu d’anar a Qualificacions i clicau, després clicau damunt Avaluació i ja us sortirà el Butlletí de qualificacions i Avaluació d’aprenentatge. Clicau i es descarregaran els documents en PDF, per poder consultar i imprimir.

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és gestib-3.png

Les famílies que els vostres infants cursen infantil, 1r 3r, 5è de primària heu de seguir les següents passes:

Adjuntam la presentació de la reunió de famílies de dia 7 de desembre.