Sorteig públic Junta Electoral eleccions Consell Escolar 22-23

Benvolgudes Famílies,

Avui hem realitzat el sorteig públic dels membres titulars i suplents de la Junta Electoral per a les Eleccions al Consell Escolar entre tots els components del cens.

El sorteig l’hem fet mitjançant una aplicació i els nombres que han sortit dels membres titulars són els següents:

El número 11 del cens del personal docent del centre que correspon a CAPÓ ROIG, MARIA MAGDALENA

El número 475 del cens pares/mares/tutors del centre que correspon a SERRA MATEU, ESPERANÇA

MEMBRES TITULARS
MEMBRES TITULARS

Els nombres que han sortit dels membres suplents són els següents:

El número 4 del cens del personal docent del centre que correspon a BAUZÁ TORRANDELL, FRANCISCA

El número 103 del cens pares/mares/tutors del centre que correspon a CAPILLA FERNÁNDEZ, FRANCISCO J.

MEMBRES SUPLENTS
MEMBRES SUPLENTS

Tant el cens del personal docent com el del pares/mares/tutors estan custodiats a la secretaria del centre i els podeu venir a consultar si escau.

Claustre i Consell Escolar Final de Curs 2021-2022

Benvolgudes Famílies,

Per acabar i tancar el curs 2021-2022 hem realitzat el Claustre i Consell Escolar de Final de curs on hem tractat els següents punts:

  1. Aprovació per unanimitat de la memòria 2021-2022.

S’explica tot el contingut de la memòria incidint amb la lleu millora dels resultats acadèmics amb relació al 2n trimestre. També es parla dels plans i projectes de centre i la seva valoració que, en general, és bastant positiva. Queda pendent d’execució les millores de les instal·lacions per part d’IBISEC (façanes i desperfectes a la porxada) i l’actualització del PEC que s’esperarà a fer-ho quan s’aprovin els esborranys autonòmics de la LOMLOE. Tot i això, es valora positivament que s’han creat i aprovat dos documents de centre, el Pla d’Igualtat i Coeducació i el Pla Digital de Centre.

A continuació, s’explica l’annex 1, que fa referència a la Memòria de l’Equip de Suport incidint amb les intervencions que s’han fet durant tot el curs i amb les dades.

Per acabar, s’explica l’annex 3, que fa referència a la Memòria de l’APIMA, d’escola matinera i activitats extraescolars. En aquesta part destaca que els usuaris d’escola matinera des de gener a juny han gaudit del servei de manera gratuïta, ja que ha estat subvencionat pel programa Corresponsables del Fons Europeu. També destaca de manera molt positiva que és la primera vegada que a la junta directiva de l’APIMA hi ha dos membres de la comunitat marroquina i representen al quasi 50% de l’alumnat del centre. Per acabar es felicita de la iniciativa de la festa de final de curs, ja que s’ha recaptat 4500 € per al Projecte de la Millora de Patis.

S’aprova per unanimitat la memòria de centre 2021-2022.

2. Aprovació, si escau, del Pla Digital de Centre

S’explica que a través de la eina SELFIE (contestada per alumnat, professorat i equip directiu) per a realitzar l’anàlisi, i altres documents de centre com el projecte de direcció 21-25 i el Pla de Digitalització 21-22, s’ha realitzat el Pla Digital de Centre per al curs 2022-2023. 

Aquest pla inclou els resultats de l’anàlisi SELFIE, i el pla estratègic amb els objectius i indicadors que són extrets de la formació MOOC de Connecta 13 i IBSTEAM a la qual participà l’Equip CompDigEdu del centre.

S’informa que és un pla anual i que s’avaluarà trimestralment a partir dels indicadors proposats per tal d’actualitzar-ho a final de curs.

S’aprova per unanimitat el Pla Digital de Centre per al Curs 2022-2023.

3. Informació Gestió Econòmica final de curs

S’informa de la gestió econòmica de final de curs.

4. Sol·licitud per participar en el Programa d’escola Matinera

S’aprova per unanimitat participar en el Programa d’Escola Matinera per al curs 2022-2023.

5. Ajuts de menjador 2022-2023

S’explica que el Consell Escolar és l’encarregat de puntuar les condicions socials de les famílies que han sol·licitat els ajuts de menjador. L’equip directiu proposa:

  • Donar 4 punts a les famílies que entreguin un informe favorable dels Serveis Socials
  • Donar 2 punts a les famílies que tenguin una dificultat d’atenció per motius de disponibilitat del pare/mare o tutors (horari laboral, etc.)

S’informa que s’han lliurat 31 sol·licituds dins el termini establert. El període de baremació comença el 18 de juliol de 2022.

El Consell Escolar aprova per unanimitat que el romanent que ha sobrat el curs 2021-2022 el pugui emprar el mateix alumnat al curs 2022-2023. 

6. Aprovació, si escau, del projecte CEIPiESO Son Basca

S’informa del procés d’aprovació del Projecte CEIPiESO Son Basca; proposta del Consell Escolar (26 de maig de 2022), Aprovació a Claustre (31 de maig de 2022) i Assemblea Extraordinària de l’APIMA (21 de juny de 2022). 

S’aprova per unanimitat sol·licitar la creació del CEIPiESO Son Basca a la Conselleria d’Educació i Formació Professional.

7. Signatura Model DACI (Declaració d’Absència de Conflicte d’Interessos) PROA+ 21-22.

Es signa per part dels assistents al Consell Escolar el document del Model DACI (Declaració d’Absència de Conflicte d’Interessos) PROA+ 21-22.

8. Torn obert de paraula.

  • La direcció del centre explica un aspecte que s’ha oblidat comentar al punt de la memòria. Que per donar resposta a la necessitat de millorar l’àrea de llengua anglesa, s’ha decidit a nivell de quota de professorat demanar 4 mestres de llengua anglesa per tal que hi hagi una per cicle i es puguin fer, a més de les hores que pertoquen per normativa, desdoblament i/o espais on l’ús de la llengua sigui real i necessari. També per treballar aquest aspecte i treballar per a la millora de resultats a l’àrea d’anglès a tot el centre, s’han llevat els llibres de text a excepció de 4t i 6è per tal de poder treballar els nous currículums i realitzar les situacions d’aprenentatge consolidant així la línia pedagògica en aquesta àrea. Com a tercera mesura, es valorarà si es pot contractar mitja jornada més de l’Auxiliar de Conversa a nivell de centre mitjançant el Programa Proa+.

  • El representant de l’APIMA exposa que al centre hi ha una carència a l’hora de comunicar tot el que es fa a l’escola. Suggereix posar especial atenció en aquest aspecte, ja que es fan moltes coses bones i de molta qualitat educativa. Diu que s’ha de pujar l’autoestima del centre.

MOLT BON ESTIU I BONES VACANCES!