Consell Escolar 10 juliol 2023

Es varen aprovar les actes anteriors.

Es va aprovar la Memòria del curs 22-23, on es varen valorar positivament l’anàlisi dels resultats i l’assoliment dels objectius plantejats a la PGA, i es va evidenciar la necessitat d’augmentar la participació de les famílies al centre. Per millorar aquest objectiu els acords foren els següents:   

  • Donar importància al tema de la comunicació escola-família a les reunions de principis de curs.
  • Fer un seguiment de les respostes de les famílies pels diferents canals de comunicació del centre.
  • Plantejar al projecte de participació democràtica de l’A307 del PROA+ que es treballi com millorar la participació.

Es va informar dels romanents del compte de gestió a data 30 de juny de 2023 i la finalitat de les diferents partides.

Es va aprovar sol·licitar la participació en el Programa d’escola Matinera per al curs 23-24.

Es va aprovar la puntuació de les condicions socials de les famílies que sol·licitin els Ajuts de Menjador 23-24.

Es varen aprovar els dies no lectius de lliure disposició de centre per al curs 23-24, i aquests són:

 • 13 d’octubre de 2023
 • 7 de desembre de 2023
 • 4 de març de 2024

Es va proposar a l’Ajuntament de sa Pobla que es publiqui una ordenança sobre l’ús social dels centres docents públics de sa Pobla que reguli l’ús social del nostre centre en l’horari no lectiu.

Al torn obert de paraula es tractaren diferents temes:

 • Llistat de feines de manteniment durant l’estiu i principi de curs.
 • Reunió amb personal de neteja per organitzar la neteja de l’estiu i la posada a punt a principi de curs.
 • Es lliura a la regidora la convocatòria per una subvenció per a Ajuntaments per projectes de naturalitzar espais exteriors de centres educatius.
 • Es fa un recordatori a petició d’algunes famílies de fer el manteniment de la jardineria de l’espai exterior del centre.
 • S’informa que s’ha sol·licitat una reunió amb els nous membres responsables de la Conselleria d’Educació per fer el seguiment del tema del CEIPIESO Son Basca.
 • S’aclareix què diu el plec de condicions tècniques de la gestió del menjador quant a les faltes d’assistència d’aquest.
 • S’informa que el Consell Escolar Municipal serà 17 de juliol a les 18:00 a la Sala de Plens de l’Ajuntament i d’entre altres punts i haurà la proposta d’adhesió al manifest de l’Associació de No al Parc Fotovoltaic. Es recorda que per assemblea extraordinària de l’APIMA s’acordà adherir-se com a Consell Escolar Municipal.
 • S’informa que l’Assemblea Ordinària de l’APIMA es celebrarà al mes de setembre.

 

Consell Escolar 23 de gener de 2023

 1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. Es varen aprovar les actes anteriors.
 2. Aprovació, si escau, de la gestió econòmica de l’any 2022 i pressupost del 2023. Na Catalina Pons, la secretària del centre, va explicar els comptes de gestió econòmica de l’any 2022 i es varen aprovar els pressuposts per a l’any 2023.
 3. Aprovació, si escau, de la justificació i assignació del menjador 2022. Es va aprovar la justificació i assignació del menjador de l’any 2022.
 4. Aprovació, si escau, de l’informe de valoració del menjador escolar del centre. Es varen mostrar els resultats de les enquestes enviades a les famílies usuàries del menjador a través del Google Forms, on es varen valorar positivament tots els punts de l’avaluació del menjador. Es va aprovar per unanimitat l’informe de valoració del menjador escolar i es proposa la mateixa empresa, Comensals S.L. per al curs 2023-2024 i següent, si escau.
 5. Aprovació, si escau, de participar en el programa d’auxiliar de conversa per al curs 2023-2024. Es valora molt positivament aquest programa i la feina que fa na Lisha, a la nostra auxiliar de conversa al nostre centre. S’aprova per unanimitat tornar a participar en el programa d’auxiliar de conversa per al curs 23-24.
 6. Informació de la valoració del rendiment acadèmic del 1r trimestre. Na Laura Cuenca, la directora del centre explica el document de valoració de rendiment acadèmic del 1r trimestre (el qual s’aprova per unanimitat) i exposa els següents punts a destacar:
  • No es poden comparar exhaustivament els resultats com anteriorment, ja que aquest curs escolar conviuen dues lleis educatives amb normatives diferents d’avaluació.
  • Analitzant els cursos parells (2n, 4t i 6è d’EP), tot i que siguin satisfactoris no compleixen els valors meta dels indicadors de l’objectiu sobre millora dels resultats acadèmics en les àrees instrumentals del Pla estratègic del Projecte de Direcció 21-25.
  • Segons les estadístiques del GESTIB, els cursos imparells (1r, 3r i 5è de primària) progressen satisfactòriament en totes les àrees.
  • Les mitjanes globals de l’alumnat de Son Basca que cursa 1r ESO estan per sobre de la mitjana global de l’IES Can Peu Blanc. S’ha de seguir treballant en la millora dels resultats en l’àrea d’anglès perquè la seva mitjana està per sota de la de l’IES tot i que està millor que la del curs passat.
  • El pla de repetidors té resultats satisfactoris als cursos inferiors, ja que tot l’alumnat aprova totes les assignatures. Al final de curs es valorarà si funciona als cursos superiors, en aquest cas 6è de primària, ja que no tot l’alumnat repetidor de 6è EP aprova totes les assignatures.
  • Les mesures preses a l’àrea d’anglès, com ara posar una mestra més i programar situacions d’aprenentatge on l’anglès s’hagi d’emprar oralment per a dur a terme les diferents tasques, semblen satisfactòries. Tot i això, s’esperarà a l’anàlisi dels resultats de final de curs per poder prendre accions i acords, si escau.
  • S’organitzaran reunions amb els equips docents i UOEP de cara a organitzar les propostes de millora resultants de l’anàlisi.
 7. Aprovació, si escau, de l’actualització de la graella de sortides de la PGA 22-23. S’aprova per unanimitat l’actualització de la graella de sortides de la PGA 22-23 per al segon trimestre.
 8. Aprovació, si escau, de sol·licitar la continuïtat al Programa d’Ensenyament de Llengua Àrab i Cultura Marroquí per al curs 2023-2024. S’aprova per unanimitat continuar amb el Programa d’Ensenyament de Llengua Àrab i Cultura Marroquí per al curs 2023-2024.
 9. Aprovació, si escau, del pressupost per pal·liar mesures d’altes temperatures al centre, pèrgola del pati. S’aprova per unanimitat el pressupost de Ferros Bonnin per fer una pèrgola que faci d’àgora per poder fer classes a l’exterior a un lloc amb ombra.
 10. Torn obert de paraula. S’aprova per unanimitat que na Noemí Jiménez que es monitora del menjador escolar, sigui voluntària educativa al nostre centre per al curs 2022-2023.

Eleccions al Consell Escolar

📧 Benvolgudes Famílies,

El pròxim 29 de novembre hi ha les Eleccions del Consell Escolar. Podeu venir a votar als representants de les famílies de 14:00h. a 17:00h. a la mesa que hi haurà a l’estrada principal del centre.

PER QUÈ ÉS IMPORTANT QUE LES FAMÍLIES PARTICIPEM EN LES ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR???

L’equip de professionals dels centres i les famílies compartim un objectiu: l’èxit social i personal dels infants. Les decisions que es prenen al consell escolar són clau per al funcionament i la millora del centre i, per tant, també per a l’èxit educatiu de tot l’alumnat. És per aquest motiu que la participació i implicació dels pares i mares en les eleccions al consell escolar és tan important.

Quan les famílies participeu en les eleccions, doneu suport al vostre candidat o candidata i hi delegueu la vostra veu i vot. Així feu arribar les vostres opinions i aportacions. Per tant, és important que participeu en les eleccions al consell escolar pels motius següents:

 • Sou els responsables de la formació dels vostres fills i filles i és important tenir una bona representació al consell escolar que us informi i faci arribar la vostra veu.
 • Les famílies i els equips de docents compartim un mateix objectiu: l’èxit acadèmic, social i personal dels infants. Per això hem de ser capaços de treballar de manera conjunta i decidir a què ens comprometem per aconseguir-ho.
 • Les famílies teniu el dret de participar de manera democràtica en l’organització del centre. Aquesta és una manera de valorar l’escola i també contribuïu que el vostre fill o filla la valori.
 • L’èxit educatiu del vostre fill o filla també depèn del funcionament i el clima de centre. Implicar-vos en el seguiment i l’avaluació d’aquest funcionament és implicar-vos en el seu desenvolupament i creixement personal.
 • És la manera de fer arribar la vostra veu en temes que us poden preocupar, com activitats extraescolars o l’alimentació en el menjador escolar.
 • És important tenir una escola oberta a l’entorn, que col·labori amb els altres centres i les diferents entitats i que entre tots pugueu fer del vostre municipi, barri o poble un entorn més educatiu i cohesionat. El consell escolar decideix quines han de ser aquestes relacions.

Animau-vos!!! Vos esperam dia 29 de novembre!

Sorteig públic Junta Electoral eleccions Consell Escolar 22-23

Benvolgudes Famílies,

Avui hem realitzat el sorteig públic dels membres titulars i suplents de la Junta Electoral per a les Eleccions al Consell Escolar entre tots els components del cens.

El sorteig l’hem fet mitjançant una aplicació i els nombres que han sortit dels membres titulars són els següents:

El número 11 del cens del personal docent del centre que correspon a CAPÓ ROIG, MARIA MAGDALENA

El número 475 del cens pares/mares/tutors del centre que correspon a SERRA MATEU, ESPERANÇA

MEMBRES TITULARS
MEMBRES TITULARS

Els nombres que han sortit dels membres suplents són els següents:

El número 4 del cens del personal docent del centre que correspon a BAUZÁ TORRANDELL, FRANCISCA

El número 103 del cens pares/mares/tutors del centre que correspon a CAPILLA FERNÁNDEZ, FRANCISCO J.

MEMBRES SUPLENTS
MEMBRES SUPLENTS

Tant el cens del personal docent com el del pares/mares/tutors estan custodiats a la secretaria del centre i els podeu venir a consultar si escau.

Consell Escolar

Benvolgudes Famílies:

Vos volem informar que el passat dimecres dia 26 de gener de 2022 es va realitzar la primera reunió de Consell Escolar després de la seva renovació.

Volem agrair als membres que sortien la seva tasca durant aquests cursos: Joana Maria Socies (representant famílies), Margalida Soberats (representant famílies), Joan Siquier (representant mestres) i Albert Palou (representant APIMA) i donar la benvinguda als nous membres: Ana Servera (representant famílies), Antònia Maria Salleras (representant famílies), Maria Antònia Mora (representant mestres), Ana Paula Vicente (representant APIMA).

Tractàren diferents temes i s’aprovaren algunes qüestions. Dels temes que es tractaren, vos volem informar i comunicar que:

 1. Es va informar i es va aprovar la gestió econòmica de l’any 2021 i pressupost del 2022.
 2. Es va aprovar la justificació i assignació del menjador de 2021.
 3. Es va informar de la valoració del rendiment acadèmic del 1r trimestre.
 4. Es va aprovar sol·licitar l’auxiliar de conversa per al curs 2022-2023 i renovar la mateixa persona que tenim, na Lisha.
 5. Es va actualitzar la graella de sortides de la PGA 21-22.

Claustre i Consell Escolar Final de Curs 2020-2021

Benvolgudes Famílies,

Per acabar i tancar el curs 2020-2021 hem realitzat el Claustre i Consell Escolar de Final de curs on hem tractat els següents punts:

 1. Aprovació per unanimitat de la memòria 2020-2021.
 2. Aprovació per unanimitat del Pla de Contingència 2021-2022.

Es pot consultar en aquesta web a l’apartat documents del menú.

Es destaca que per al curs vinent es contemplen 3 nivells:

Nivell 0

Nivell 1

Nivell 2

 • GEC
 • Poden interactuar els membres del mateix nivell
 • Patis: es podran fer per nivells.
 • GEC
 • No poden interactuar els membres del mateix nivell. 1’2m entre els seus membres. Ràtio: 25
 • Patis: només per GEC
 • GEC
 • No poden interactuar els membres del mateix nivell. 1’5m entre els seus membres. Ràtio: 20
 • Patis: només per PEC

 

L’ús de la mascareta anirà en funció de les normatives del moment. En principi hi començarem.

Continuam amb la importància de la bona ventilació i la neteja de mans.

No es contempla cap escenari de confinament/distància. 

3. Aprovació per unanimitat del Pla Digital 2021-2022

Es pot consultar en aquesta web a l’apartat documents del menú. 

Destacam:

 • Continuarem fent formació.
 • Seguirem amb Endesa Digital.
 • Infantil: faran feina amb el Drive i Tokapp.
 • 1r cicle: iniciació al treball en chromebooks i eines google. A 3r, iniciació al classroom.
 • 2n cicle: treball amb chromebooks i ús del classroom. 
 • Es prestaran dispositius a l’alumnat que ho necessiti. 
 • Les famílies empraran: tokapp, gestib i correu electrònic. 

4. Aprovació per unanimitat del ROF del centre.

Es pot consultar en aquesta web a l’apartat documents del menú.

5. Informació Gestió Econòmica final de curs

La secretària del centre, Catalina Pons informa al Consell Escolar de la situació econòmica a 30 de juny:

6. S’aprova per unanimitat la sol·licitud per participar al Programa d’escola Matinera per al curs 2021-2022.

7. Diferents informacions:

 • Programa de formació de professorat admesos
 • Pla de Millora i Transformació
 • Aprenentatge servei a la Serra de Tramuntana
 • RobotIB
 • Consolidació formació lecto escriptura
 • Estades pedagògiques amb el Ceip Robines
 • Formació en coeducació
 • Formació Centres Educatius Promotors de la Salut

8. Fons de llibres i quota de material

 • Fons de llibres: per al curs 21-22, la Conselleria d’Educació i l’Ajuntament de sa Pobla ens han coincidit les subvencions per l’adquisició de llibres de text i material didàctic. Per aquest motiu, només hauran de pagar una quota de 20€ els alumnes que s’uneixen per primer cop al programa.
 • Quotes material: Informam que les quotes per al curs vinent seran:

Infantil: 90€

1r, 2n i 3r de Primària: 70€

4t, 5è i 6è de Primària: 60€

9. Torn obert de paraula

El regidor d’educació de l’Ajuntament de sa Pobla, Joan Toni Peré vol donar l’enhorabona al Claustre per la tasca realitzada durant aquest curs escolar tan complicat. També ens vol fer arribar que des de l’Ajuntament estan molt contents amb les relacions amb el centre i que ens felicita pels premiats en el concurs Mestre Arabí 2021 i per la gran participació. 

La direcció del centre dóna les gràcies a tots els membres del Consell Escolar per la seva participació i pel recolzament que sempre han donat al centre i al seu claustre.

Claustre i Consell Escolar

Benvolgudes Famílies:

Vos volem informar que el passat dimecres dia 27 de gener de 2020 es va realitzar telemàticament una reunió de Claustre i un Consell Escolar on es tractaren diferents temes i s’aprovaren algunes qüestions. Dels temes que es tractaren, vos volem informar i comunicar que:

 1. Es va informar i es va aprovar la gestió econòmica de l’any 2020 i pressupost del 2021.
 2. Es va aprovar la justificació i assignació del menjador de 2020.
 3. Es va informar de la valoració del rendiment acadèmic del 1r trimestre.
 4. Es va informar sobre l’auxiliar de conversa per al curs 2020-2021. Dia 11 de gener va començar al nostre centre una auxiliar de conversa de llengua anglesa, na Lisha R. Gaspar que estarà fent suport a l’àrea d’anglès al segon cicle de primària. Ha tengut molt bona acollida per part de tot l’alumnat ja que també ha anat al primer cicle de primària a presentar-se. Es quedarà al nostre centre fins a final de curs.
 5. Vàrem informar al claustre que hem tengut molt bona valoració del simulacre d’evacuació. Ha estat l’any que hem batut rècord de temps a la sortida de l’edifici.

Claustre i Consell Escolar

Benvolgudes Famílies:

Vos volem informar que el passat dijous, dia 5 de novembre de 2020 es va realitzar telemàticament una reunió de Claustre i un Consell Escolar on es tractaren diferents temes i s’aprovaren diferents documents que ja teniu a disponibles per a consulta en aquesta web. Dels temes que es tractaren, vos volem informar i comunicar que:

 1. Es va aprovar la PGA per al curs 2020-2021 i ja la teniu disponible a la web juntament amb les programacions didàctiques. Hi podeu accedir a la secció de documentació del menú.
 2. Es va aprovar la puntuació sociofamiliar dels ajuts de menjadors per al curs 2020-2021. Durant les properes setmanes es publicarà el llistat definitiu de puntuació i l’alumnat que ha obtingut aquests ajuts. 
 3. Vàrem informar que la nostra escola, el CEIP Son Basca, ha estat seleccionada per dur a terme les línies 2 i 3 del Programa PROA+. Aquest és un Programa per a l’Orientació, Avanç i Enriquiment Educatiu en la situació d’emergència educativa del curs 2020-2021 provocada per la pandèmia de la COVID-19: #PROA+ (20-21). 

  Aquestes línies són les següents:

  Línia 2. Suport a l’alumnat amb risc d’abandonament escolar a través de la incorporació de professionals de l’àmbit social. Ens han concedit mitja jornada de PTSC que ajudarà a fomentar el compromís de les famílies perquè puguin donar suport en millors condicions als seus fills i filles en els diferents escenaris (presencial, semipresencial o a distància) impulsant el treball en xarxa dels centres educatius amb el seu entorn comunitari.

  Línia 3. Ens han concedit una aportació econòmica per poder fer una Adequació del Projecte Educatiu de Centre a les necessitats del curs 2020-2021 a través del Pla de Contingència. Hem pressupostat diferents despeses per donar suport al Pla de Contingència amb la contractació de serveis per treballar tant aspectes concrets com per reforçar l’activitat diària del centre. Aquestes activitats estan relacionades amb el Pla d’Acollida, l’Educació per a la Salut i el Pla de Digitalització del centre.

 4. Hem informat que durant aquest primer trimestre es realitzarà el simulacre d’evacuació del centre seguint la normativa i pautes d’higiene i seguretat de la situació actual.
 5. Hem informat que l’escola, seguint instruccions de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, ha comprat mesuradors de CO2 per tal de fer el seguiment diari de la qualitat de l’aire per tal de prevenir la propagació del virus Sars COV2 seguint les indicacions de la ventilació als espais interiors. Podeu consultar la informació referida a aquest tema al següent ENLLAÇ.
 6. Hem informat que dia 2 de novembre de 2020, el Consell de Govern ha autoritzat la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca a ajornar, fins que la situació sanitària ho permeti, les eleccions de representants dels diferents sectors de la comunitat educativa als consells escolars de tots els centres de les Illes Balears previstes per a aquest curs 2020-2021. Podeu conssultar la notícia al següent ENLLAÇ. Per tant, s’ajornen les eleccions al Consell Escolar que teníem previstes per aquest curs 2020-2021 i continuen els mateixos membres dels cursos anteriors fins a nou avís.