Criteris de qualificació

Criteris i procediments de qualificació ESO

Els percentatges seran: 60% controls, 30 % treball, a l’aula i a casa, i 10% actitud. 

Es revisaran periòdicament els quaderns. Es valorarà si les activitats estan fetes i corregides i també la pulcritud i l’ordre.

Els alumnes hauran de presentar dues activitats d’expressió escrita i dos de comprensió per avaluació. La qualificació en les activitats d’expressió escrita serà la següent: presentació, dos punts; ortografia, 5 punts; coherència i cohesió, tres punts. En la correcció de les activitats de comprensió de textos se tindrà en compte: resposta correcta i argumentada a preguntes sobre el text, quatre punts; resum, tres punts; explicació de vocabulari, dos punts; elaboració d’un exercici personal, un punt.

En tota activitat se restarà 0.20 per falta d’ortografia.

Es farà un control per unitat didàctica o dues, depenent de les circumstàncies.

Els quaderns dels alumnes es revisaran periòdicament i se’n posarà nota. 

En els criteris de qualificació i avaluació s’afegirà la possibilitat de fer una prova oral per a verificar la qualificació d’una prova escrita anterior. 

La nota final serà la mitjana ponderada de les tres avaluacions, tenint en compte que la 1a avaluació suposarà un 20% de la nota, la 2a un 30% i la 3a un 50%.

En cas de confinament, de l’alumne, del grup o de tota la comunitat, es donarà prioritat ò es donarà prioritat als exàmens orals, via “meet”.

Criteris i procediments de qualificació batxillerat. 

Durant cada avaluació els alumnes hauran de realitzar un mínim de dos exàmens.

La nota final de cada avaluació s’obtindrà segons els següents paràmetres: 80% conceptes i 20% procediments. 

Les faltes d’ortografia resten 0,25 punts fins un màxim de 2 punts. 

Es perdrà el dret a l’avaluació continua amb vuit faltes d’assistència no justificades. Activitats d’expressió i de comprensió escrita: se considera recomanable qualificar, almenys, dos exercicis de creació escrita i dos de comprensió per trimestre. Com a criteri per a estimar les produccions de creació escrita, els criteris de qualificació que se proposaran a l’alumne són: un punt, per la presentació; cinc, per la coherència i adequació; quatre, per l’ortografia. Pel que fa a la comprensió, se valoraran la capacitat de síntesi del tema l’enunciat dels subtemes amb paraules pròpies, amb set punts. I tres, per detectar les relacions entre els distints tòpics i mostrar capacitat crítica.

En els criteris de qualificació i avaluació s’afegirà la possibilitat de fer una prova oral per a verificar la qualificació d’una prova escrita anterior.

La nota final serà la mitjana ponderada de les tres avaluacions,tenint en compte que la 1a avaluació suposarà un 20% de la nota, la 2a un 30% i la 3a un 50%. 

En cas de confinament, de l’alumne, del grup o de tota la comunitat, es donarà prioritat ò es donarà prioritat als exàmens orals, via “meet”.

 

Criteris i procediments de qualificació ESPAD

Els alumnes dels Mòdul II  i III realitzaran al llarg del quadrimestre dues proves, en la primera hauran de demostrar els coneixements de les unitats 1, 2 i en l’avaluació final els coneixements de les unitats 3 i  4.

 

Criteris i procediments de qualificació BAS

Hi haurà un examen per trimestre, 70% de la nota,  i tres comentaris de text per avaluació que seràn el 30% restant.