Criteris de qualificació

Els criteris de qualificació són …

ACTIVITATS I CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

 

En ESO:

Durant el curs

 • És requisit necessari però no suficient lliurar tots i cadascun de les tasques de caràcter obligatori.
 • Exposicions orals de temes i/o projectes a classe: 10%
 • Projectes (Avantprojecte + Prototip + Memòria ) : 30%
 • Llibreta i exercicis de teoria……………………………….:25%
 • Exàmens…………………………………………………………20%
 • Normes de taller i mesures de seguretat……………: 15%
 • NOTA 1: L’ortografia i la gramàtica comptarà un 10% de la nota a totes les feines escrites.
 • NOTA 2: Si en alguna avaluació, una part no es realitzés, es seu percentatge es repartirà entre la resta de punts.

Recuperacions al durant el mateix curs

 • No es fan recuperacions durant el curs hi ha avaluació continua
 • No es fa recuperació a juny

Setembre

 • Treballs y/o exercicis ………………:10%
 • Exàmens…………………………………90%
 • L’ortografia i la gramàtica comptarà un 10% de la nota a totes les feines escrites.
 • El examen es de tot el curs .
 • Per poder presentar-se s’haurà de lliurar les tasques de recuperació de setembre. Són obligatòries  i han d’estar completament complimentades. Compten un 10% de la nota final.

 

Criteris de promoció de batxillerat.

 • És requisit necessari però no suficient lliurar tots i cadascun de les feines, treballs, projectes i exercicis de caràcter obligatori.
 • No es fan recuperacions parcials durant el curs. Si queden parts pendents es pot recuperar a un examen final a juny, on es guardaran notes parcials per avaluació, i/o a un examen de recuperació per avaluació a setembre.
 • La assistència a classe es obligatòria, la falta de 3 classes per trimestre implica que no es tindran en compte les feines o treballs de aquest període i es substituiran per un control sobre els temes tractats.

La nota de la avaluació es ponderarà a partir de:

 • 80% exàmens.
 • 20% Pràctiques, projectes i treballs.