Criteris de qualificació

Els criteris de qualificació són …

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 1ª batx

 1. Per a la qualificació de cada avaluació es tindrà en compte:
 2. A) Conceptes 
 3. Proves escrites a cada avaluació que podran constar de: preguntes curtes de definició, preguntes d’explicació i altres de raonament o de relació, preguntes tipus test que no resten les errades, exercicis pràctics…
 4. Al grup del matí es farà proves escrites d’una o més unitats didàctiques en funció de les característiques del grup. La nota trimestral presencial serà la mitjana d’aquestes proves. Les proves escrites comptabilitzaran un 80 % de la nota. Un 10% de la nota serà els treballs i exercicis. Un 10% de la nota de l’avaluació serà l’actitud i assistència a classe. Al grup del matí els alumnes no poden presentar-se a pujar nota el dia de la recuperació. Es guarden les notes del examens aprovats i com a mínim d’un 4. Les notes de la recuperació seran: 5, 6 i 7 (5), 8 (6), 9 (7) i 10 (8).
 5. ESCENARI B:En el cas de que les classes siguin semipresencials al grup del matí es mantenen els mateixos criteris de qualificació com les classes presencials. 
 6. ESCENARI C: En el cas que les classes siguin a distancia (Escenari C) la nota de l’examen suposarà un 60%. 20% (exercicis a classe i treballs) 20% (assistència a classe i actitud).
 7. B) Procediments i Actitud
 8. Consisteix a treballs complementaris que variaran en funció dels temes tractats a l’avaluació tal com, recerques sobre un tema en concret, exposicions, exercicis, treballs pràctics… Aquests procediments i actituds comptabilitzaran un 20% de la nota. 10% (treballs, exercicis) i 10% (assistència i actitud)
 9. Cal tenir en compte:
 1. Per aprovar l’assignatura s’han de tenir aprovades totes les avaluacions o, en el cas de tenir-ne una de suspesa amb un 4, que la mitjana sigui aprovat.
 2. Les activitats o treballs avaluables no es tindran en compte si no s’entreguen dins el termini determinat pel professorat.
 3.  Només es realitzarà una prova extraordinària d’un examen si existeix un certificat metge oficial o una altra circumstància greu i demostrable.
 4.  Si la nota de cada avaluació és igual o major de 4, es farà la nota mitjana del curs, i si arriba a 5, l’alumne haurà aprovat la matèria.
 5.  Es valora una adequada expressió escrita i oral. Per tant, les errades ortogràfiques poden restar fins a un punt de la nota de l’examen.
 6.  Si es troba a un alumne copiant se li suspendrà l’avaluació i haurà d’anar directament a la recuperació.
 7. En el cas que les classes siguin a distancia (Escenari C) la nota de l’examen suposarà un 60%. 20% (exercicis a classe i treballs) 20% (assistència a classe i actitud)

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ: 2º Batx

 1. Conèixer i interpretar els diferents elements de l’empresa, els seus tipus, funcions i interrelacions, valorant-ne l’aportació segons el tipus d’empresa (bloc 1).

Amb aquest criteri es pretén que l’alumne sàpiga diferenciar els diferents elements que componen una empresa (grup humà, patrimoni, entorn i organització), l’existència d’elements diferents en funció de cada empresa, i les relacions entre l’empresa i l’exterior (altres empreses, administracions públiques, clients, proveïdors, entitats financeres, etc.)

 1. Identificar les principals característiques del sector en el qual l’empresa desenvolupa la seva activitat i explicar, a partir d’aquestes, les diferents estratègies, decisions adoptades i les possibles implicacions socials i mediambientals (blocs 1 i 3).

Es tracta de comprovar que l’alumnat sap què és un sector empresarial i que és capaç d’identificar a quin sector pertany una empresa qualsevol, assenyalant les diferents estratègies que pot seguir una empresa per a la consecució dels seus objectius. Igualment, haurà de saber diferenciar les implicacions, tant positives com negatives, que suposen les decisions empresarials en els àmbits social i mediambiental.

 1. Adonar-se de la importància que té per a les empreses l’elaboració i la utilització del balanç social com a instrument per assegurar-se els guanys empresarials a llarg termini i per millorar la relació de l’empresa amb tot el seu entorn (bloc 1)

Amb aquest criteri es pretén valorar la capacitat de l’alumnat per reconèixer els efectes de les empreses sobre el seu entorn (extern i intern) i al mateix temps comprovar si l’alumnat mantén una actitud crítica envers les empreses especulatives que causen aquests efectes negatius amb la seva activitat productiva. També es valorarà si coneix les solucions pràctiques més significatives per tractar els problemes.

 1. Reconèixer i classificar les empreses segons la seva mida i valorar la importància d’una mida òptima (bloc 2).

La finalitat d’aquest criteri és valorar si l’alumnat pot diferenciar els tipus d’empreses segons la seva mida i si reconeix la importància de calcular la mida òptima de l’empresa.

 1. Simular i valorar les diferents estratègies de creixement de les empreses (bloc 2).

Es valorarà la capacitat de l’alumnat per analitzar i recomanar diferents formes de creixement que poden utilitzar diferents tipus d’empreses.

 1. Analitzar la situació de les multinacionals i de les PIME espanyoles i de les Illes Balears en una economia global (bloc 2).

Aquest criteri pretén valorar la capacitat de l’alumnat per descriure les característiques actuals de les multinacionals i les PIME, i per analitzar quines estratègies poden utilitzar les PIME de les Illes Balears per sobreviure en els mercats actuals fortament competitius i globalitzats.

 1. Descriure l’organització d’empresa i les seves possibles modificacions en funció de l’entorn on desenvolupa la seva activitat (bloc 3).

Aquest criteri pretén comprovar si l’alumnat sap interpretar l’organització formal i informal d’una empresa, i detectar i proposar solucions a disfuncions o problemes que impedeixen el funcionament eficient en l’organització empresarial.

 1. Descriure les tècniques bàsiques per a la gestió de recursos humans i valorar els canvis que operen en la seva estructura i organització (bloc 3).

Amb aquest criteri es pretén constatar si l’alumnat reconeix la gestió dels recursos humans i la importància del comportament cooperatiu com a variables que contribueixen a una major eficàcia organitzativa, comprendre com les organitzacions de l’era de la informació fonamenten el seu desenvolupament en el coneixement i el transformen en factor de creativitat i innovació, i valorar com les noves tècniques de gestió i motivació incorporen recursos nous a les condicions de treball.

 1. Determinar per a un exemple senzill l’estructura d’ingressos i costos d’una empresa, i calcular el seu benefici i el seu llindar de rendibilitat (bloc 4).

Es pretén valorar si l’alumnat té la capacitat de diferenciar i estructurar els ingressos i costos generals d’una empresa, determinant el benefici o la pèrdua generat, així com el llindar de vendes necessari per a la seva supervivència.

 1. Analitzar les característiques del mercat i explicar, d’acord amb aquestes, les polítiques de màrqueting aplicades per una empresa front diverses situacions i objectius (bloc 5).

Es pretén que se sàpiga caracteritzar un mercat en funció del nombre de competidors, del producte venut, etc., identificant les diferents polítiques de màrqueting, adaptant-les a cada cas concret. Igualment s’avalua que se sàpiguen interpretar i valorar estratègies de màrqueting, incorporant a la valoració consideracions de caràcter ètic, ambiental, etc.

 1. Identificar les dades més rellevants del balanç i del compte de pèrdues i guanys d’una empresa. Explicar el seu significat i diagnosticar la seva situació a partir de la informació obtinguda i proposar mesures per a millorar-la (bloc 6).

Es pretén comprovar que l’alumnat sap reconèixer els diferents elements d’aquests documents i el seu significat a l’empresa. Es pretén valorar si l’alumnat és capaç d’analitzar la situació patrimonial, financera i econòmica en exemples senzills, detectant els desequilibris i proposant mesures correctores. Ha d’identificar els elements patrimonials que integren un balanç i agrupar-los en masses patrimonials, com també conèixer l’estructura del compte de pèrdues i guanys, identificant la naturalesa dels ingressos i despeses i calcular el resultat de l’exercici econòmic.

 1. Diferenciar les possibles fonts de finançament en un exemple senzill i raonar l’elecció més adequada (bloc 7).

Aquest criteri pretén comprovar la capacitat de l’alumnat per valorar les necessitats de finançament bàsiques d’una empresa i proposar, argumentant, les opcions financeres que millor s’adapten a cada cas concret.

 1. Valorar diferents projectes d’inversió senzills i justificar raonadament la selecció de l’alternativa més avantatjosa (bloc 7).

Es pretén comprovar la capacitat per utilitzar mètodes diversos de selecció d’inversions per poder resoldre exemples bàsics.

 1. Dissenyar i planificar un projecte empresarial simple, amb una actitud emprenedora i creativa, avaluant la seva viabilitat (bloc 8).

Amb aquest criteri es pretén valorar si se saben aplicar amb creativitat els continguts de la matèria a un senzill projecte empresarial, valorant-ne les dificultats, debilitats i oportunitats. També es pretén fomentar la disposició al treball en equip, la creativitat i la planificació i organització del treball, actituds fonamentals perquè l’emprenedor abordi projectes de creació d’empreses.

 1. Analitzar situacions generals d’empreses reals o imaginàries utilitzant els recursos materials adequats i les tecnologies de la informació (tots els blocs).

Es pretén saber si són capaços d’aplicar els seus coneixements tecnològics a l’anàlisi i la resolució d’exemples senzills, valorant el rigor en l’anàlisi i en la interpretació de la informació.

PROCEDIMENTS D’AVALUACIÓ

Per a l’avaluació es tindran en compte els següents instruments:

 1. a) Proves escrites: S’haurà de treure un mínim de 4 per tal de fer mitjana amb altres unitats .
 2. b) Procediments i actituds: es reservarà fins un 20% de la nota per valorar les distintes activitats proposades i resoltes, així com també l’interès de l’alumne cap a la matèria, l’assistència a classe i l’adequació del seu comportament. 10% (exercicis i treballs) i 10% (assistència a classe i actitud).

ESCENARI B:Es mantenen els mateixos criteris si les classes es desenvolupen de manera semipresencial. 

ESCENARI C:En el cas que les classes siguin a distància els percentatges d’avaluació seran els següents: 70% nota d’examen. 15% exercicis i treballs. 15% actitud.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ : 4ºESO ECONOMIA

Per a l’avaluació es tindran en compte els següents instruments:

ESCENARI B: En el cas de que les clases siguin semipresencials es mantenen els mateixos criteris com si fosin presencials.

ESCENARI C:  En el cas de que les classes siguin a distancia els percentatges seran els següents: 50% exàmens i 50% la resta (25% exercicis i treballs. 25% actitud)

Presencial:

 1. a) Proves escrites: es realitzarà una prova escrita al termini de cada unitat didàctica. La nota de l’avaluació serà la nota mitjana d’aquestes proves. Als exàmens tipus test no resten les errades. Les proves escrites comptabilitzaran un 60% de la nota.
 2. b) Treballs: els treballs i exercicis aportaran un 20% a la nota de l’assignatura. 
 3. c) Procediments i actituds: es reservarà fins un 20% de la nota per valorar l’actitud i assistència a classe.

Cal tenir en compte:

 • Per aprovar l’assignatura s’han de tenir aprovades totes les avaluacions o, en el cas de tenir-ne una de suspesa amb un 4, que la mitjana sigui aprovat.
 • Les activitats o treballs avaluables no es tindran en compte si no s’entreguen dins el termini determinat pel professor.
 • Només es realitzarà una prova extraordinària d’un examen si existeix un certificat metge oficial o una altra circumstància greu i demostrable.
 • Es farà una recuperació al final o despres de cada avaluació.
 • Si la nota de cada avaluació és igual o major de 4, es farà la nota mitjana del curs, i si arriba a 5, l’alumne haurà aprovat la matèria.
 • Si es troba a un alumne copiant se li suspendrà l’avaluació i haurà d’anar directament a la recuperació..

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ : 4º ESO IAEE

Per a l’avaluació es tindran en compte els següents instruments:

ESCENARI B: En el cas de que les classes siguin semipresencials es mantindran els mateixos criteris com si fosin presencials. 

ESCENARI C: En el cas de que les classes siguin a distancia els percentatges seran els següents: 50% exàmens i 50% la resta (25% exercicis i treballs. 25% actitud)

ESCENARI A: Presencial:

 1. a) Proves escrites: es realitzarà una prova escrita al termini de cada unitat didàctica o més en funció de les característiques del grup. La nota de l’avaluació serà la nota mitjana d’aquestes proves. Les proves escrites comptabilitzaran un 60% de la nota. Els exàmens tipus test no resten les errades. Es guarda la nota dels exàmens aprovats i com a mínim d’un 4. 
 2. b) Treballs: els treballs i exercicis aportaran un 20% a la nota de l’assignatura. 
 3. c) Procediments i actituds: es reservarà fins un 20% de la nota per valorar l’actitud i l’assistència a classe.

Cal tenir en compte:

 • Per aprovar l’assignatura s’han de tenir aprovades totes les avaluacions o, en el cas de tenir-ne una de suspesa amb un 4, que la mitjana sigui aprovat. Les activitats o treballs avaluables no es tindran en compte si no s’entreguen dins el termini determinat pel professor.
 • Només es realitzarà una prova extraordinària d’un examen si existeix un certificat metge oficial o una altra circumstància greu i demostrable.
 • Es farà una recuperació al final o despres de cada avaluació. Els alumnes no es poden presentar a pujar nota el dia de la recuperació. Les notes de la recuperació seran les següent: 5, 6 i 7(5), 8(6), 9(7) i 10(8)
 • Si la nota de cada avaluació és igual o major de 4, es farà la nota mitjana del curs. I si arriba a 5, l’alumne haurà aprovat la matèria.
 • Si es troba a un alumne copiant se li suspendrà l’avaluació i haurà d’anar directament a la recuperació..

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 3º ESO – IAEE

Per a l’avaluació es tindran en compte els següents instruments:

ESCENARI B: En el cas de que les classes siguin semipresencials es mantenen els mateixos criteris com si fossin presencials. 

ESCENARI C: En el cas que les classes siguin a distància, els percentatges seran els següents: 50% exàmens i 50% (25% exercicis i de treballs. 25% actitud)

ESCENARI A:Presencial:

 1. a) Proves escrites: es realitzarà una prova escrita al termini de cada unitat didàctica o més en funció de les característiques del grup d’alumnes. La nota de l’avaluació serà la nota mitjana d’aquestes proves. Si es fan exàmens tipus test les errades no resten. Les proves escrites comptabilitzaran un 60% de la nota.
 2. b) Treballs: els treballs i les tasques lliurades al professor aportaran un 20% a la nota de l’assignatura.
 3. b) Procediments i actituds: es reservarà fins un 20% de la nota per valorar l’actitud de l’alumne cap a la matèria i l’assistència a classe.

Cal tenir en compte:

 • Per aprovar l’assignatura s’han de tenir aprovades totes les avaluacions o, en el cas de tenir-ne una de suspesa amb un 4, que la mitjana sigui aprovat. Es guarden les notes dels exàmens aprovats i com a mínim d’un 4.
 • Les activitats o treballs avaluables no es tindran en compte si no s’entreguen dins el termini determinat pel professor.
 • Només es realitzarà una prova extraordinària d’un examen si existeix un certificat metge oficial o una altra circumstància greu i demostrable.
 • Es farà una recuperació al final de cada avaluació.
 • Si la nota de cada avaluació és igual o major de 4, es farà la nota mitjana del curs, i si arriba a 5, l’alumne haurà aprovat la matèria.
 • Si es troba a un alumne copiant se li suspendrà l’avaluació i haurà d’anar directament a la recuperació..C

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ: FOL

– Criteris de qualificació generals: ESCENARIO A Y  ESCENARIO B

Per la qualificació de l’alumne/a es tindran en compte els següents punts:

 • Exàmens realitzats a l’avaluació. Prova escrita en paper o mitjançant ordinadors, amb preguntes teòriques i/o exercicis pràctics on es faci referència als criteris d’avaluació. També ens referim aquí als casos pràctics, petits projectes o treballs, que es realitzen a l’avaluació en substitució dels exàmens.
 • Exercicis realitzats i participació a classe: es tracta de valorar la participació de l’alumne/a a classe; els exercicis pràctics i teòrics realitzats (individuals o en grup; i escrits o realitzats amb ordinador), les seves intervencions i explicacions sobre activitats i exercicis proposats també es tindran en compte, així com el seu interès i dedicació.
 • Observacions diverses del professorat. Per exemple, assistència a classe i puntualitat, comportament i col·laboració a les tasques i feina en equip.

L’assignatura es divideix en tres avaluacions, cadascuna de les quals haurà de ser aprovada per separat per l’alumne/a.

Per a l’avaluació s’utilitzaran els següents instruments:

 1. a) Proves escrites. Es realitzarà una prova escrita al termini de cada una o dues unitats didàctiques. La nota de l’avaluació serà la nota mitjana d’aquestes proves, sempre que arribin a un mínim de 4 punts. Les proves escrites comptabilitzaran un 70% de la nota.
 2. b) Treballs i/o exposicions. Els treballs i les possibles exposicions orals realitzades durant els curs aportaran un 20% a la nota de l’assignatura.
 3. b) Procediments i actituds: es reservarà fins un 10% de la nota per valorar la realització de les diferents tasques encomanades, així com també l’interès de cada alumne envers la matèria, l’assistència a classe i l’adequació del seu comportament.- Si l’alumne/a ha aprovat totes les avaluacions, la nota final ordinària de curs serà la mitjana aritmètica de les avaluacions.

– Si l’alumne/a no recupera alguna avaluació, la nota final ordinària serà la mitjana de les tres avaluacions, essent sempre una nota igual o superior que 4, i amb una nota mitjana del curs igual o superior a 5.

Recuperacions

Avaluacions: per a recuperar les proves escrites es farà un examen de tot el temari de la corresponent avaluació, just abans de finalitzar l’avaluació.

Examen final de maig: si algun alumne/a encara té alguna avaluació suspesa, disposarà d’una darrera oportunitat per a recuperar l’assignatura a la convocatòria ordinària. En aquest examen, els alumnes podran recuperar cadascuna de les avaluacions per separat.

Setembre: Els alumnes pendents al juny podran recuperar a la convocatòria extraordinària de setembre, mitjançant una prova final  

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ: EIE

– Criteris de qualificació generals: ESCENARIS A I B

Per la qualificació de l’alumne/a es tindran en compte els següents punts:

Exàmens realitzats a l’avaluació. Prova escrita en paper o ordinador amb preguntes teòriques i/o exercicis pràctics, on es fa referència als criteris d’avaluació. També ens referim aquí als casos pràctics, petits projectes o treballs, que es realitzen a l’avaluació en compte d’exàmens.

Exercicis realitzats i participació a classe: es tracta de valorar la participació de l’alumne/a a classe; els exercicis pràctics i teòrics realitzats (individuals o en grup; i escrits o realitzats a l’ordinador), les seves intervencions i explicacions sobre activitats i exercicis proposats també es tindran en compte, així com el seu interès i dedicació.

Un projecte final consistent en la realització d’un pla d’empresa amb el màxim de detall.

Observacions diverses del professor. Com per exemple, assistència a classe, puntualitat, comportament,…

L’assignatura es dividirà en dos avaluacions, cada una de les quals haurà de ser aprovada per separat per l’alumne/a.

A cada avaluació es faran un, dos o més exàmens.

La nota de cada avaluació corresponent a l’apartat d’exàmens (o projecte) serà la mitja aritmètica entre totes les proves realitzades, sempre que a cada examen o projecte es tregui una nota mínima d’un 4. En cas contrari l’alumne/a tindrà que recuperar aquells exàmens en els que hagi tret menys d’un 4 la recuperació de final d’avaluació sense necessitat de repetir les proves en les que hagi tret un 5 o més.

Tots els exercicis, activitats o pràctiques demanades a classe per el professor hauran de tenir una nota mínima de 4 i hauran de ser lliurades obligatòriament pels alumnes a la data i hora fixades pel professor per a poder aprovar l’avaluació. En cas que no s’entregui algun o alguns treballs o pràctiques a temps o es tregui una nota inferior a 4, l’alumne/a tindrà la oportunitat d’entregar aquests treballs i pràctiques un dia que determinarà el professor per tal de poder aprovar l’avaluació.

La part d’observacions diverses del professor serà un complement a la nota final de l’avaluació.

L’avaluació es considerarà aprovada quan l’alumne no tingui treballs pendents d’entrega o no tingui notes inferiors a 4, i a més, la mitja dels exàmens i pràctiques per separat siguin d’un 5 cadascuna com a mínim.

La nota final de cada avaluació, es realitzarà amb una ponderació dels següents apartats:

Exàmens (o projecte) realitzats a l’avaluació: 70%.

Exercicis, activitats o pràctiques demanades a classe pel professor: 20%.

Observacions directes del professor: 10%.

El redonament es farà de la següent manera: si el primer decimal és igual o major que cinc, es sumarà un punt a la part entera; en cas contrari es deixarà la part entera de la nota calculada. Aquest redonament es farà sempre i quan la nota sigui per lo menys un 5.

– Si l’alumne/a ha aprovat totes les avaluacions, la nota final ordinària de curs serà la mitja aritmètica de les avaluacions. El redonament es farà de la següent manera: si el primer decimal és igual o major que cinc, es sumarà un punt a la part entera; en cas contrari es deixarà la part entera de la nota calculada.

– Si l’alumne/a no recupera alguna avaluació, la nota final ordinària serà la mitja de les tres avaluacions, sent sempre una nota igual o menor que 4.

Recuperacions

En el cas de que l’alumne suspengui, la recuperació es farà abans del final de cada avaluació d’aquells exàmens en que s’hagi tret una nota inferior a 5. La nota màxima que podrà treure a l’examen serà d’un 5 sobre 10.

Només en el cas que un alumne per causes justificades (i presentant justificació metge dins la setmana següent a l’absència), no pugui realitzar les proves objectives durant una avaluació, tindrà dret a realitzar aquesta prova en la recuperació dels parcials, sense la limitació de la nota màxima de 5.

Si no realitza la prova i no presenta justificació, tindrà dret a fer la prova en la recuperació però amb la limitació de la nota màxima a un 5.

En cas que l’alumne/a no recuperi l’avaluació a la data proposada, es plantejarà un examen de recuperació a juny per cada una de les avaluacions no recuperades.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ: 1 B AS :ESCENARIS A I B

Per aprovar el curs s’haurà d’aprovar cada avaluació.

Per a la qualificació de cada avaluació es tindrà en compte:

-L’examen:

Constarà de 5 preguntes, basades en els exercicis de cada unitat i algú exercici pràctic vist a l’unitat: 75%.