Criteris de recuperació de pendents

 

ESCENARI B

ESCENARI C

Els alumnes de 2n batx. que tinguin pendent l’assignatura d’economia de 1º de batxillerat, faran un examen a la primera convocatòria fins el tema 5 (febrer). A la segona convocatòria (abril) faran una altra dels temes restants, o de tot el curs en cas de suspendre l’anterior.

Els alumnes de 4º ESO que tinguin pendent l’assignatura de “Iniciativa Emprenedora” de 3ª ESO, pot recuperar-la aprovant el curs actual.

El alumne que te suspès FOL, aprovarà si aprova les tres avaluacions, per lo qual realitzarà els exàmens de totes les avaluacions.

L’alumne haurà de recuperar allò que el professorat consideri, sempre tenint en compte els objectius minims i bàsics de l’assignatura.