Criteris de recuperació de pendents

En el cas de que algun alumne tingui alguna assignatura d’informàtica pendent …

Si un alumne o alumna es troba en la situació descrita, haurà d’entregar les activitats i/o tasques obligades que el professorat requereixi. D’aquesta forma es podrà presentar als exàmens que es vagin fent del mòdul, es a dir, es podrà presentar als exàmens que es realitzaran de les unitats didàctiques durant l’avaluació. Si no aprova aquests (segons criteris de qualificació a cada una de les programacions), podrà presentar-se a les recuperacions de cada una de les avaluacions. I si encara i així, no aprovés, podrà presentar-se a las recuperacions del mòdul que es realitzen a juny, i a setembre.

En tot cas, contacta amb el professorat de l’assignatura que tens pendent per poder establir un procediment de recuperació de pendents adequat a la teva situació.