Recuperació de pendents

CRITERIS DE RECUPERACIÓ DE PENDENTS

La recuperació, dels alumnes pendents; estarà orientada a comprovar si els alumnes han assolit el nivell mínim recollit en els objectius corresponents; per això avaluarem:   

1- L’ús de distintes fonts d’informació i el seu posterior tractament (elaboració d’esquemes dels temes tractats durant el curs).

2- Continguts: els objectius mínims presents en la programació.

 

 

Les activitats de recuperació per als alumnes amb matèries pendents a ESO

 

A segon d’ESO, els alumnes que tinguin insuficient de la matèria de Biologia i Geologia de 1r d’ESO, han de recuperar aquesta matèria, amb la fi de no deixar llacunes de coneixement per a cursos posteriors. D’aquesta recuperació es faran càrrec en Xavier Mas.

Els alumnes de 3r amb la matèria de Biologia i Geologia de 1r seran recuperats per na Pepa Planells, na Casandra Riera i en Xavier Mas.

Els alumnes de 4rt d’ESO amb les matèries pendents de 1r i 3r seran recuperats per na Pepa Planells i en Xavier Mas.

Aquests alumnes realitzaran al llarg del curs treballs amb resums i esquemes dels temes treballats al curs pendent. Han de ser lliurats als professors encarregats de la seva avaluació.

Si aproven les avaluacions de la matèries impartides pel departament de Biologia i Geologia en el curs en el que es troben matriculats i fan els treballs del curs pendent, la matèria pendent estarà aprovada, si no és així tindran l’oportunitat de fer una prova escrita de la matèria pendent de cada avaluació.

La prova escrita i els treballs entregat participaran de la qualificació final amb un 70 i un 30% a 1r d’ESO i un 80% i 20% a 3r d’ESO (en cas de no haver aprovat el 1r i 2n trimestres).

Durant el tercer trimestre, els alumnes que no han aprovat la matèria pendent durant els dos trimestres anteriors poden fer una prova escrita final de recuperació. Per poder accedir a aquesta última prova es condició indispensable haver-ne presentat a les dues anteriors.

En cas de no superar aquesta última recuperació, podran examinar-se de la matèria pendent complerta en setembre. Queda com opció del professor encarregar un treball com a complement de les proves de recuperació a setembre.

Tots els alumnes pendents de 1r i de 3r de Biologia i Geologia han de lliurar dos treballs i realitzar dos exàmens escrits llevat que tingui l’avaluació anterior a l’examen aprovada. Els treballs s’han d’entregar abans de l’examen.

Els exàmens es faran en les dades següents de 14:00 a 15:00 al laboratori 3.

1a part: dilluns 20 de gener.

2a part: dilluns 16 de març.

Final: dilluns 18 de maig (els que hagin aprovat els dos anteriors no fa falta que es presentin al final).

Biologia i Geologia 1r ESO

Per recuperar Biologia i Geologia de 1r ESO s’haurà de lliurar dos treballs i realitzar dos exàmens escrits llevat que tinguis l’avaluació anterior a l’examen aprovada. Si es suspenen els exàmens es podrà fer un tercer control que inclourà tot el temari.

La qualificació s’obtindrà de valorar en un 70% els exàmens escrits i un 30% els treballs. Per poder aprovar serà necessari un mínim de 4 en cada examen escrit.

El primer treball s’haurà de lliurar el 20 de gener.  L’exàmen es farà el 20 de gener al laboratori 3 de 14:00 a 15:00.

El segon treball s’haurà de lliurar el 16 de març. L’examen es farà el 16 d’abril al laboratori 3 de 14:00 a 15:00.

Els treballs consistiran en respondre correctament les activitats que s’esmenten a les taules següents:

Primera part:

Unitat 1

L’univers i el nostre planeta

Activitats pàgina 23 i 24

Unitat 2

La geosfera

Activitats pàgina 44 i 45

Unitat 3

L’atmosfera

Activitats pàgina 62 i 63

Unitat 4

La hidrosfera

Activitats pàgina 80 i 81

Unitat 5

La biosfera

Activitats pàgina 102 i 103

    

Segona part:

Unitat 6

Els vertebrats

Activitats pàgina 122 i 123

Unitat 7

Els invertebrats

Activitats pàgina 142 i 143

Unitat 8

Funcions vitals

Activitats pàgina 162 i 163

Unitat 9

Les plantes

Activitats pàgina 182 i 183

Unitat 10

Els fongs i els protoctists

Activitats pàgina 202 i 203

Els que no hagin recuperat amb els exàmens anteriors es podran presentar a un examen on entrarà tot el temari el dia 18 de maig. L’examen es farà al laboratori 3 de 14:00 a 15:00.

Biologia i Geologia de 3r curs d’ESO.   

Biologia i Geologia és opcional a 4t d’ESO, per aquest motiu és necessari prendre les mides oportunes per recuperar a tots els alumnes amb la matèria de Biologia i Geologia suspesa a  3r d’ESO (a travès dels tutors corresponents si no fan Biologia i Geologia).

Per recuperar Biologia i Geologia de 3r ESO s’hauràn de lliurar dos treballs i realitzar dos exàmens escrits llevat que tinguis l’avaluació de 4t anterior al examen aprovada. Si és suspenen els exàmens es podrà fer un tercer control que inclourà tot el temari.

La qualificació s’obtindrà de valorar en un 80% els exàmens escrits i un 20% els treballs.

El primer treball s’haurà de lliurar el 20 de gener.  L’exàmen es farà el 20 de gener al laboratori 3 de 14:00 a 15:00.

El segon treball s’haurà de lliurar el 16 de març. L’examen es farà el 16 de març al laboratori 3 de 14:00 a 14:00.Els treballs consistiran en respondre correctament les activitats que s’esmenten a les taules següents:

Primer treball:

Unitat 1

Activitats pàgines 18 i 19

Unitat 2

Activitats pàgina 36 i 37

Unitat 3

Activitats pàgines 54 i 55

Unitat 4

Activitats pàgina 74 i 75

Unitat 5

Activitats pàgina 96 i 97

Segon treball:

Unitat 6

Activitats pàgina 116 i 117

Unitat 7

Activitats pàgina 136 i 137

Unitat 8

Activitats pàgina 154 i 155

Unitat 9

Activitats pàgina 172 i 173

Els que no hagin recuperat amb els exàmens anteriors es podran presentar a un examen on entrarà tot el temari el dia 18 de maig. L’examen es farà al laboratori 3 de 12:00 a 13:00.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>