Criteris de qualificació del departament de Música

Criteris de qualificació del departament de Música.
20% ACTITUDS:
–    Comportament, actitud, participació, faltes injustificades, retards, material, treball… Cada falta; pèrdua de 0.25 punts.
–    Una amonestació; perd 1 punt.
30% PROCEDIMENTS:
–    Interpretació musical. Tècnica d’interpretació  d’intrumental Orff i batería.
–    Deures que s’encomanen durant el curs.
–    Projectes que s’encomanen cada avaluació. En cas de què… Llegeix més»

Membres del departament de música

Membres del departament

NOM DEL PROFESSOR

CÀRREC

ANTIGUITAT AL CENTRE

ASSIGNATURES I NIVELLS QUE IMPARTEIX

LLENGUA EN QUÈ IMPARTEIX LA CLASSE

Miquel A. ALAMA MONTESINOS

-Cap departament
– C.C.Convivència

5é any

1-      1r d’ESO A, B, C, D i E
2-      Música Opt. 2n d’ESO A-B-C i E

1- Català
2- Català
 

 

Criteris de Recuperació de pendents

Criteris de Recuperació de pendents.
Per als alumnes que a juny no hagin superat els objectius mínims de l’àrea de música, a setembre hauran de realitzar una prova per superar  els objectius del curs. Aquesta prova estarà formada per:
–          PART 1 (2 PUNTS): treball referent als continguts… Llegeix més»

Lecturas voluntarias

LECTURAS VOLUNTARIAS
T: teatro. N: novela. R: relatos. P: poesía.
PRIMERO Y SEGUNDO DE ESO
 
– Siempre toca de Montserrat del Amo. T. Mundo circense.
– El alfabeto de las 221 puertas de Francisco Díaz Guerra. N. Aventuras.
– Los pieles rojas no quieren hacer el indio de Fernando Almena. T. Una de indios.
– Todos los detectives se llaman Flanagan de Andreu… Llegeix més»

Criteris de qualificació

Criteris i procediments de qualificació ESO
Els percentatges seran: 60% controls, 30 % treball, a l’aula i a casa, i 10% actitud. 
Es revisaran periòdicament els quaderns. Es valorarà si les activitats estan fetes i corregides i també la pulcritud i l’ordre.
Els alumnes hauran de presentar dues… Llegeix més»

Membres del departament

PROFESSORA

ASSIGNATURES, GRUPS, NIVELLS I CÀRRECS

María Cardona

2n  BTX A i B castellà; 1r BTX A-B francès; 4rt A-C ESO francès; 2n ESO A castellà; Cap de departament.

Carmen Martínez 
(Marina Ayala)

3r ESO A i B castellà; 4rt ESO B i PRAQ castellà; 1r BTX A i B castellà.

Inma… Llegeix més»

Lecturas obligatorias

IES STA MARIA D’EIVISSA. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. LECTURAS OBLIGATORIAS 2019/20
2 ESO
-1 Av.  MARTIN, Andreu. Todos los detectives se llaman Flanagan.
      – 2 Av. JARDIEL PONCELA, Enrique. Cuatro corazones con freno y marcha atrás.
3 ESO
-1 Av.  JARDIEL PONCELA, Enrique. Eloísa está debajo de un almendro. Ed. Vicens-Vives, aula de… Llegeix més»