Història

Estam molt orgullosos de la nostra història i experiència després de molts anys fent classes i, sobretot, formant persones valuoses per la societat actual.

Antics alumnes nostres han acabat desenvolupant tasques i estudis molt variats, ja que hem tingut: regidors, científics, hotelers, metges, periodistes, esportistes, professors, empresaris …

Lluny queda aquell any 1979 quan vam començar la nostra aventura educativa.

 

 

Al nostre Centre ens organitzam i agrupam de diferents maneres per tal de repartir-nos responsabilitats, funcions i feines:

_ D’una banda tenim a l’Equip Directiu, format per 6 professors que s’encarreguen de gestionar l’institut, organitzar al personal, coordinar a professors i alumnes …

_ També hi ha el Consell Escolar, un òrgan format per professors, pares i mares, alumnes i representants de l’Ajuntament, el qual aprova la Programació General Anual, aprova pressupostos … Durant aquest primer trimestre, es farà la renovació dels components del Consell segons la normativa aplicable.

_ Una part important és el Claustre, format per tots els professors de l’institut (uns 110 profes), els quals, a més de fer classe, també s’encarreguen de fer tutories, organitzar activitats extraescolars, proposar projectes…

_ Els professors de l’institut estan agrupats en diferents Departaments, segons la seva especialitat professional i les assignatures que imparteixen. Cada Departament té a un professor encarregat de gestionar-lo i organitzar-lo, el qual és el Cap de Departament.

_ Tots el Caps de Departament, junt amb el Cap d’Estudis i el Director, formen la Comissió de Coordinació Pedagògica (coneguda com CCP), on debaten diferents situacions que després traslladen als seus respectius companys de departament.

_ Els professors que fan classe a un grup d’alumnes (com per exemple, al grup de 1r d’ESO A), formen l’Equip Docent d’aquell grup.

Cada grup d’alumnes té assignat a un professor responsable d’ells, el qual és el tutor, qui els ajuda en diferents tasques i situacions del dia a dia, mantè contacte amb les famílies …

_ Els tutors d’un mateix nivell educatiu (per exemple, els 6 tutors de 1r d’ESO), es reuneixen setmanalment amb els Caps d’Estudis, per cercar les millors situacions i materials que ajudin als seus alumnes, així com poder solucionar problemes acadèmics i/o disciplinaris.

_ Al Centre tenim el Departament d’Orientació, format per professionals preparats per ajudar i orientar els nostres alumnes en múltiples situacions (atenció a la diversitat, adaptacions curriculars, informes psicopedagògics, orientació acadèmica i laboral, resolució de conflictes, etc.).

_ Molts dels nostres professors, de manera voluntària, també formen part de diferents Comissions de treball, on ajuden a que tots tinguem més fàcil el nostre dia a dia (coordinant activitats extraescolars, solucionant problemes amb les TIC, facilitant l’accès i ús de la biblioteca, fomentant l’ús del català, vigilant els riscos laborals, prenent mesures per millorar el medi ambient …).

_ I no ens podem oblidar de tot el Personal no Docent, els quals fan feines d’administració, neteja, serveis de cosergeria i servei de bar.

Tots junts formam un gran equip!