Història

Estam molt orgullosos de la nostra història i experiència després de molts anys fent classes i, sobretot, formant persones valuoses per la societat actual.

Antic alumnat nostre ha acabat desenvolupant tasques i estudis molt variats, ja que hem tingut: regidors, científics, hotelers, metges, periodistes, esportistes, professorat, empresaris …

Lluny queda aquell any 1979 quan vam començar la nostra aventura educativa.

 

Al nostre Centre ens organitzam i agrupam de diferents maneres per tal de repartir-nos responsabilitats, funcions i feines:

_ D’una banda tenim a l’equip directiu, format per 6 professores i professors que s’encarreguen de gestionar l’institut, organitzar al personal, coordinar a professorat i alumnat …

_ També tenim el consell escolar, un òrgan format per professorat, famílies, alumnat i representants de l’Ajuntament, el qual aprova la Programació General Anual, aprova els pressupostos i els comptes de gestió del centre … Periòdicament, es farà la renovació dels components del Consell segons la normativa aplicable.

_ Una altra part important és el claustre de professorat, format per tot el professorat de l’institut (uns 103 profes), els quals, a més de fer classe, també s’encarreguen de fer tutories, organitzar activitats extraescolars, proposar projectes…

_ El professorat de l’institut està agrupat en diferents departaments didàctics i de família professional, segons la seva especialitat professional i les assignatures que imparteixen. Cada departament té una professora o un professor encarregats de gestionar-lo i organitzar-lo, els quals són els caps de departament.

_ Tots els caps de departament, juntament amb el cap d’estudis i el director, formen la comissió de coordinació pedagògica (CCP), on es debaten diferents situacions d’organització i metodologia, que després traslladen a la resta de membres del seu departament.

_ El professorat que fan classe a un grup d’alumnat formen l’equip docent d’aquell grup.

_ Cada grup d’alumnat té assignat a una professora o un professor que fa de professorat tutor, qui els ajuda en diferents tasques i situacions del dia a dia, mantè contacte amb les famílies …

_ El professorat tutor d’un mateix nivell educatiu (per exemple, 1r d’ESO), es reuneixen setmanalment amb els caps d’estudis del nivell, per cercar les millors situacions i materials que ajudin a l’alumnat, així com per poder solucionar problemes acadèmics i/o disciplinaris.

_ Al centre tenim el departament d’Orientació, format per professionals preparats per ajudar i orientar el nostre alumnat en múltiples situacions (atenció a la diversitat, adaptacions curriculars, informes psicopedagògics, orientació acadèmica i laboral, resolució de conflictes, etc.).

_ Molt del nostre professorat també forma part de diferents coordinacions, comissions i programes, amb objectius propis (activitats extraescolars, TIC, biblioteca, lingüística, PAE, riscos laborals, ecoambiental …).

_ I no ens podem oblidar de tot el personal d’administració i serveis, els quals fan feines d’administració, neteja, serveis de consergeria i servei de bar.

Tothom formam un gran equip!