Accés al Gestib

Aquesta utilitat està adreçada a facilitar la comunicació entre el centre i les famílies, a més que els pares/mares/tutors puguin tenir al seu abast, en qualsevol moment, la informació acadèmica i personal dels alumnes que tenen al seu càrrec.

Requisit d’accés: S’ha de disposar d’un usuari i una contrasenya. O bé d’un certificat digital (DNI electrònic, FNMT)

  • Informació canvi de contrasenya | Información cambio de contraseña
  • Els pares /mares/tutors legals que no tenguin usuari-contrasenya, han de fer la Sol·licitud de compte d’usuari,  el descarregau i el podreu omplir amb l’ordinador. Cal fer-lo arribar a secretaria en paper o per correu a secretaria@iessablancadona.cat
  • Aquest usuari és el mateix que es farà servir en cas de tenir més d’un fill o alumne tutoritzat, estiguin o no en el mateix centre.
    • Cas de tenir més d’un fill o alumne tutoritzat, si estan en centres diferents, la petició inicial d’usuari es pot fer indistintament en qualsevol dels centres.
  • Un cop s’ha accedit a la web de les famílies, a la part superior dreta de la pantalla, apareix per defecte l’alumne que s’està consultant.
    • Cas de tenir més d’un fill o alumne tutoritzat, s’ha de fer un clic sobre l’alumne que apareix per defecte (part superior dreta de la pantalla) i se desplegarà una llista amb els fills o alumnes tutoritzats, per triar el que es requereixi en cada moment.
  • Accés a informació d’alumnat major d’edat no emancipat. Els pares, mares o tutors legals d’alumnes majors d’edat no emancipats ja poden accedir a la seva informació mitjançant la web famílies del GestIB. En el següent enllaç podreu trobar les passes a seguir per habilitar-ho: https://suportgestib.caib.es/2022/06/10/autoritzacio-acces-a-la-web-de-les-families-dalumnes-majors-dedat-no-emancipats/

CAL SABER: la informació dels alumnes només serà visible si aquests són menors d’edat.

Inici
Assistència i amonestacions
Autoritzacions
Calendari, horari i tasques
Centre
Circulars
Dades de l’alumne
Escolarització
Missatges
Notificacions
Qualificacions
Qüestionaris
Reunions
Gestió acadèmica
 

 

  •