Matrícula batxillerat i cicles

Enviar un correu electrònic a escoladart.eivissa@educaib.eu

Posar a l’assumpte del missatge “Matrícula – el nom de l’alumne/a” i adjuntar al correu la documentació necessària.

Tota la documentació s’ha d’enviar en un únic correu electrònic i s’ha de poder llegir sense dificultat.

  • DNI i targeta de seguretat social de l’alumne (per davant i darrere).
  • 1 foto tipus carnet actualitzada de l’alumne.
  • Resguard de l’ingrés bancari (Veure informació de pagament).
  • Full de matrícula emplenat i signat (Si l’alumne/a és menor d’edat, el full de matrícula l’han de signar els dos progenitors, en cas que al full de matrícula només hi consti una sola signatura, s’ha d’adjuntar justificant de la pàtria potestat exclusiva o una autorització de l’altre progenitor o una declaració responsable.:
  • Alumnat menor d’edat: DNI del pare/mare/tutor/a i Llibre de família.
  • L’alumnat fins a 20 anys amb patologies cròniques (crisis epilèptiques, diabetis /hipoglucèmia, crisis asmàtiques, cardiopaties congènites, al·lèrgies a determinats aliments, al làtex o a les picades d’insectes -anafilaxia-..), emplenar el document Alerta Escolar Balear.
  • Formulari d’usuari Gestib (pare, mare, tutor/a, alumnat major d’edat). 

Una vegada que el centre rebi i comprovi la documentació us comunicarem si hi ha alguna incidència.