Matrícula batxillerat i cicles

Per fer la matrícula heu de lliurar al centre en horari de 9 a 13 hores i en les dates indicades en la convocatòria la següent documentació*:

  • DNI i targeta de seguretat social de l’alumne (per davant i darrere).
  • 1 foto tipus carnet actualitzada de l’alumne.
  • Resguard de l’ingrés bancari (Veure informació de pagament).
  • Full de matrícula emplenat i signat:

(Si l’alumne/a és menor d’edat, el full de matrícula l’han de signar els dos progenitors, que també han d’aportar els seus documents d’identificació. En cas que al full de matrícula només hi consti una sola signatura, s’ha d’adjuntar justificant de la pàtria potestat exclusiva o una autorització de l’altre progenitor o una declaració responsable.

  • Full d’autoritzacions
  • Alumnat menor d’edat: DNI del pare/mare/tutor/a i Llibre de família.
  • L’alumnat fins a 20 anys amb patologies cròniques (crisis epilèptiques, diabetis /hipoglucèmia, crisis asmàtiques, cardiopaties congènites, al·lèrgies a determinats aliments, al làtex o a les picades d’insectes -anafilaxia-..), emplenar el document Alerta Escolar Balear.
  • Formulari d’usuari Gestib (pare, mare, tutor/a, alumnat major d’edat). Només en cas de no tenir accés a Gestib.

*Només es necessari tornar a presentar documents aportats anteriorment com DNI o targeta sanitària si els heu renovat.