Procediments secretaria virtual d’FP

Sol·licituds per emplenar, signar i enviar escanejats a la secretaria del centre, secretaria@iessablancadona.cat:

  1. Sol·licitud baixa Cicles Formatius
  2. Sol·licitud de convalidació de Mòduls Cicles Formatius
  3. Sol·licitud de devolució de Matrícula

Documents a entregar al tutor del grup o cap d’estudis:

  1. Model de decisió per cursar mòduls pendents
  2. Sol·licitud de canvi de grup
  3. Sol·licitud exempció d’FCTS

Per baixar-se els fitxers, fes clic a baixa:

O bé, fes clic a Fitxer -> Baixa->Microsoft Word: