Homologació del català

Homologacions a partir del curs acadèmic 2011 / 2012

El centre sol·licita d’ofici aquestes homologacions.

Homologacions anteriors al curs acadèmic 2011 / 2012

Aquestes homologacions les ha de demanar l’alumnat a la secretaria del centre aportant fotocòpia de DNI i sol·licitud d’homologació segons document adjunt.

Està regulat a:

BOIB 115 de 26/0/2014 Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 28 de juliol de 2014 per la qual es regulen l’homologació dels estudis de llengua catalana de l’educació secundària obligatòria i del batxillerat amb els certificats de coneixements de llengua catalana de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats i l’exempció de l’avaluació de la llengua i la literatura catalanes en l’ensenyament reglat no universitari, i els procediments per obtenir-les.

 

Model d’instància per a la homologació dels estudis de llengua catalana d’ESO i Batxillerat amb els certificats oficials de coneixements de catala. Per alumnes anteriors al curs 2011/12.