Comissions

Comissió de convivència i benestar

La comissió de convivència està formada per dos membres de l’equip directiu, un membre del departament d’Orientació i professorat.
 
L’ objectiu principal d’ aquesta comissió és prevenir els conflictes i, si se’n produeixen, facilitar-ne una gestió positiva. Així mateix intenta aconseguir la integració de tots els membres de la comunitat del nostre centre i promoure la participació de l’alumnat i de les famílies.
 
Els membres de la comissió ens reunim un cop a la setmana per tractar de tots els temes, conflictes i situacions que sorgeixen però sempre estam disponibles i oberts a ajudar a les famílies, alumnes i professorat.
 
Al centre tenim una bústia on els alumnes poden deixar, de forma anònima si volen, tots els suggeriments, propostes i idees que lis preocupen o interessen.
 
 
 

Comissió de salut

La comissió de salut està integrada per dos membres de l’equip directiu i professorat del centre de diferents departaments didàctics. A més, col·laboren amb nosaltres una enfermera del centre de salut i membres de la policia local de Santanyí.
 
Entre les nostres tasques podem destacar les següents:
 
 • Promoure activitats per a salut del nostre alumnat (xerrades, tallers…) en col·laboració amb el centre de salut i la policia local.
 • Consulta jove: tots els dimecres, el temps de pati, per a resoldre dubtes relacionats amb tots els àmbits de la salut: física, mental i social.
 • Adaptar els protocols adients segons la normativa de la nostra comunitat en quant a la pandèmia de covid-19. Establir les normes aplicables al nostre centre i vetllar pel seu compliment.
 • Formar-nos en tècniques de primers auxilis i transmetre aquesta informació a la resta de membres de la comunitat educativa, professors i alumnes.
 • Elaborar i actualitzar els informes amb les necessitats dels nostres alumnes del programa d’alerta escolar, per a poder actuar correctament davant qualsevol imprevist, i informar-ne a la comunitat educativa.
I, en resum, qualsevol aspecte relacionat amb la salut que afecti al nostre centre. Així que, per a qualsevol dubte o suggeriment, ens podeu escriure a comissiocovid19@iessantanyi.cat.
 
 
 

Comissió de revista

La comissió de revista s’encarrega d’elaborar Téntol. Aquesta publicació, en format on-line, és el vehicle que dóna a conèixer les activitats que es fan dins el centre a la comunitat educativa i a l’exterior.

Des dels projectes de revista de primer i tercer d’ESO, els alumnes i els seus professors són els redactors que elaboren notícies, reportatges, presentacions o vídeos que publiciten i mostren la feina de les diferents àrees, comissions i projectes de centre.

Tota l’actualitat de l’institut la pots trobar a:

 

Comissió de coeducació

A principis del curs 2021/2022 es va crear la comissió de coeducació i està formada per  membres del claustre de diferents departaments.

L’objectiu és el de transmetre al nostre alumnat que un món igualitari és possible i necessari. La nostra tasca, amb ajuda de tot el professorat, és la de divulgar la justícia social i la igualtat d’oportunitats, amb independència dels factors de gènere, d’identitat o d’orientació sexual.

La nostra comissió es dedica a coordinar i impulsar accions que tenen com a finalitat qüestionar i superar de manera definitiva els estereotips i els rols sexistes que fomenten la desigualtat entre dones i homes. 

Educar en la igualtat és la nostra principal raó de ser per poder avançar cap a uns models socials més justos i equitatius.

 

Comissió Ecocentre

La comissió Ecocentre està formada per professors de diferents departaments.
 

Aquesta comissió sorgeix de la necessitat d’implementar els objectius per el desenvolupament sostenible a tota la comunitat educativa : mesures agroambientals, turisme sostenible, canvi climàtic, gestió de residus …

Actuacions que es duen a terme durant el curs :

 • Millorar la gestió de residus del centre ( Concurs aules netes )
 • A l’hort: tasques de cultiu, reconeixement de plantes, …
 • Fomentar el consum de productes de proximitat
 • Fomentar el consum responsable
 • Col·laborar amb diverses entitats: Parc natural de Mondragó, comerç just, associació Varietats Locals, …

Troba tota l’actualitat del Projecte Espai Terra a:

 

Comissió de Normalització lingüística

Està integrada per quatre membres, tres membres del claustre de diferents departaments lingüístics, un dels quals n’és el coordinador, i un membre de l’equip directiu.

Les nostres tasques principals són:

 1. Presentar propostes a l’equip directiu per a l’elaboració i la modificació del projecte lingüístic de centre.
 2. Elaborar un pla anual d’activitats per a la consecució dels objectius inclosos en el projecte lingüístic de centre, i per a la formació i l’actualització lingüística del professorat, que formarà part de la programació general anual.
 3. Assessorar la resta de membres del claustre en les qüestions de tot ordre relacionades amb la normalització lingüística.
 4. Establir i mantenir contacte amb la Conselleria d’Educació i Cultura, amb els seus serveis i amb altres organismes de les administracions públiques, acadèmics, culturals o similars per tal d’establir relacions i col·laboracions que puguin ajudar a la millor consecució dels objectius del projecte lingüístic de centre i, en general, de la normalització lingüística del centre.
 5. Comprovar la normalització de l’ús del català en la docència.
 6. Vetllar perquè tota la documentació i propaganda que arriba al centre sigui exposada en català en els taulons d’anuncis.
 7. Intentar que les activitats extraescolars, a l’hora de pactar-les, es facin en la seva majoria en llengua catalana.
 8. Promoure activitats lingüístiques lúdiques en català.
 9. Estar amb relació permanent amb l’Obra Cultural Balear per tal de dur a terme al nostre centre algunes de les activitats que proposen per incentivar l’ús del català dins el món escolar.
 10. Seguir de prop l’oferta del programa Viu la Cultura per dur a terme algunes de les activitats didacticoculturals a les quals donen suport.
 11. Normalitzar l’ús del català com a llengua de relació: vigilar l’adequació i correcció dels escrits que a qualsevol nivell i per a qualsevol mitjà es facin des de l’àmbit de l’institut.
 12. Organitzar i promoure els Premis Literaris.
 13. Participar a la festivitat de Sant Jordi.

 

Comissió d’activitats complementàries i extraescolars

Des de la comissió d’activitats complementàries i extraescolars ens encarreguem d’organitzar i coordinar totes les celebracions, commemoracions, festes, sortides, viatges i altres activitats que es realitzen en el centre.

 

Comissió erasmus

La comissió Erasmus és una comissió multidisciplinària formada per membres dels departaments de matemàtiques, català, llengües estrangeres i per la direcció del centre. Ha començat enguany, curs 22-23, amb la intenció de millorar i d’internacionalitzar l’IES Santanyí a través de, entre d’altres, la participació en projectes amb altres països, intercanvis d’alumnat i també de la formació per al professorat.
La nostra feina aquest curs es centra en la formació dels membres de la comissió, la redacció de projectes per poder participar en les diferents convocatòries i la preparació de les futures mobilitats.