Docs. d’admissió i matrícula

Aclaraments: Si l’alumne/a és menor d’edat, el full de matrícula l’han de signar els dos progenitors, en cas que al full de matrícula només hi consti una sola signatura, s’ha d’adjuntar segons correspongui, justificant de la pàtria potestat exclusiva, autorització de l’altre progenitor o la declaració responsable.

  • Document d’Alerta Escolar Balear. Per l’alumnat fins a 20 anys, amb patologies cròniques (crisis epilèptiques, diabetis /hipoglucèmia, crisis asmàtiques, cardiopaties congènites, al·lèrgies a determinats aliments, al làtex o a les picades d’insectes -anafilaxia-..) que vulgui participar al programa Alerta Escolar Balear
  • Formulari d’usuari Gestib per cada una de les persones que vulguin l’accés (alumne/a, pare, mare, tutor/a).
  • Formulari per autoritzar als pares la consulta al Gestib. Per què l’alumnat major d’edat autoritzi als seus progenitors/tutors legals a consultar les seves dades al Gestib.