Llengua Catalana i Literatura


Cap de Departament:

 • Mari Ferrer, Neli
  nmari@iesisidormacabich.es

Components:

 • Torres Torres, Juanjo
  jjtorres@iesisidormacabich.es
 • Olives Pons, Joana
  jolives@iesisidormacabich.es
 • Torres Riudavets, Silvia
  sitorres@iesisidormacabich.es
 • Mari Ferrer, Neli
  nmari@iesisidormacabich.es
 • Vanrell Garcias, Marina
  mvanrell@iesisidormacabich.es