Llengua Catalana i Literatura


Cap de Departament:

 • Guasch Riera, Marta
  mguaschr@iesisidormacabich.es

Components:

 • Gomila Pere, Joan
  jgomila@iesisidormacabich.es
 • Guasch Riera, Marta
  mguaschr@iesisidormacabich.es
 • Mari Ferrer, Neli
  nmari@iesisidormacabich.es
 • Barceló Vidal, Said
  smbarcelo@iesisidormacabich.es
 • Dabén Florit, Maria
  mdaben@iesisidormacabich.es
 • Guillem Izquierdo, Daniel
  dguillem@iesisidormacabich.es
 • Sans Vallespir, Mercè
  msans@iesisidormacabich.es