Llengua Catalana i Literatura


Cap de Departament:

 • Mari Ferrer, Neli
  nmari@iesisidormacabich.es

Components:

 • Torres Torres, Juanjo
  jjtorres@iesisidormacabich.es
 • Gomila Pere, Joan
  jgomila@iesisidormacabich.es
 • Guasch Riera, Marta
  mguaschr@iesisidormacabich.es
 • Mari Ferrer, Neli
  nmari@iesisidormacabich.es
 • Tena Andrés, Gema
  gtena@iesisidormacabich.es
 • Raquel Servera Turnes
  rservera@iesisidormacabich.es