FP Bàsica


Oferta:Formació Professional Bàsica


 • Són cicles formatius destinats a persones que no han finalitzat l’ESO i que volen continuar els estudis cap a un camp de formació professional. 
 • Formen part de l’educació obligatòria i gratuïta.
 • Substitueixen els que fins ara es qualificaven com a PQPI (programes de qualificació professional inicial).
 • Les característiques pedagògiques s’adapten a les característiques específiques de l’alumnat.
 • S’hi fomenta el treball en equip, la tutoria i l’orientació educativa i professional.

Estructura


 • Mòduls professionals associats a unitats de competència del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals
 • Mòduls associats als blocs comuns següents (el referent és l’ESO, i estan contextualitzats al camp professional del perfil del títol)
  • Comunicació i societat: llengua castellana, llengua estrangera, ciències socials i llengua catalana.
  •  Ciències aplicades: matemàtiques, ciències aplicades al context personal i d’aprenentatge en un camp professional.
 • Mòdul de Formació en centres de treball (240 hores en empreses)

Requisits d’accés


 • Haver complit 15 anys o complir-los durant l’any natural en curs.
 • No superar els 17 anys.
 • Obtenir la recomanació de l’equip docent d’ESO.
 • Disposar del consentiment dels tutors legals de l’alumne o, si està emancipat, del mateix alumne.
 • Haver cursat tercer d’ESO. Excepcionalment, s’hi podrà accedir havent cursat segon d’ESO.

Títols


 • Títol de Tècnic Professional Bàsic de la família corresponent.
 • Qualificació de nivell 1 del Catàleg Nacional de les Qualificacions Professionals.
 • Permet l’obtenció del graduat en ESO sempre que en l’avaluació final del cicle formatiu, l’equip docent consideri que han assolit els objectius de l’ESO i adquirit les competències corresponents. En el moment que sigui d’aplicació l’avaluació prevista en l’article 44.1 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, serà necessari la realització de la prova final d’avaluació d’ESO.

Accés a Formació posterior


 • A qualsevol cicle formatiu de grau mitjà