Tècnic en Instal·lacions de Producció de Calor

Aquest cicle habilita per a presentar-se a l’exàmen per obtindre el carnet profesional d’instal·lacions tèrmiques en edificis (CPITE).

Amb aquest cicle conjuntament amb el cicle d’instal•lacions frigorífiques i de climatització s’obté directament el carnet professional en instal•lacions tèrmiques d’edificis (RITE).

Requisits d’acces:

Caldrà cumplir un dels següents requisits:

 • Els alumnes hauran d’estar en possessió del títol de graduat en ESO.
 • Haver superat la prova d’accés al grau mitjà.
 • Haver superat un programa de FPB.

Mòduls.

Primer Curs

 • Màquines i equips tèrmics
 • Tècniques de muntatge d’instal·lacions
 • Instal·lacions elèctriques i automatismes
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora

Segon Curs

 • Configuració d’instal·lacions calorífiques
 • Muntatge i manteniment d’instal•lacions calorífiques
 • Muntatge i manteniment d’instal·lacions d’aigua
 • Muntatge i manteniment d’instal•lacions d’energia solar
 • Muntatge i manteniment d’instal•lacions de gas i combustibles líquids
 • Formació en centres de treball

Sortides professionals:

Indústries de muntatge i manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de fluids relacionades amb els sectors de la calefacció, les instal·lacions solars tèrmiques per la producció d’aigua calenta sanitària (ACS) i gasos en el sector industrial i en el sector de l’edificació i obra civil.