Tècnic Superior en Agències de Viatges i Gestió d’Esdeveniments

Programar i realitzar viatges combinats i tot tipus d’esdeveniments, vendre serveis turístics en agències de viatges i a través d’altres unitats de distribució.

Programar i oferir viatges combinats i altres serveis turístics complexos que s’adeqüin en qualitat, temps i preus a les demandes del client.
Programar i oferir serveis per a congressos, convencions, fires i altres esdeveniments, que es s’adeqüin a les expectatives i necessitats i expectatives del client.
Assessorar i proposar al client diferents alternatives de serveis turístics i anàlegs, interpretant les seves sol·licituds i calibrant les seves necessitats, per cobrir les seves expectatives.
Reservar els drets d’ús de serveis i productes turístics, calculant les tarifes a aplicar, emetre els bons i documents de confirmació dels mateixos.
Posar en funcionament un servei postvenda aparellat a l’oferta i atendre el client per donar resposta a les seves sol·licituds i/o reclamacions assegurant la seva satisfacció i la qualitat dels serveis.
Desenvolupar tasques d’administració per complir els requisits legals, econòmics i empresarials, incloent operacions de facturació, cobraments i pagaments per així poder liquidar econòmicament amb clients i proveïdors.
Aquests Ensenyaments inclouen els coneixements necessaris per dur a terme les activitats de nivell bàsic de prevenció de riscos laborals.


Requisits d’acces:

Pots accedir a un Cicle de Grau Superior quan reuneixis algun dels següents requisits:

ACCÉS DIRECTE:

 • Estar en possessió del Titol de Batxiller, o d’un certificat acreditatiu d’haver superat totes les matèries del Batxiller.
 • Haver superat el segon curs de qualsevol modalitat de Batxiller experimental.
 • Estar en possessió d’un Títol de Tècnic (Formació Professional de Grau Mitjà)*
 • *Sempre que la demanda de places en Cicles Formatius de Grau Superior superi l’oferta, les Administracions educatives podran establir procediments d’admissió al centre docent, seguint les condicions que el Govern determini reglamentà
 • Estar en possessió d’un Títol de Tècnic Superior, Tècnic Especialista o equivalent a efectes acadè
 • Haver superat el Curs d’Orientació Universitària (COU)
 • Estar en possessió de qualsevol Titulació Universitària o equivalent.

Mòduls

Primer Curs

 • Estructura del mercat turístic
 • Protocol i relacions públiques
 • Màrqueting turístic
 • Destinacions turístiques
 • Recursos turístics
 • Anglès
 • Formació i orientació laboral

Segon Curs

 • Gestió de productes turístics
 • Venta de serveis turístics
 • Direcció d’entitats d’intermediació turística
 • Segona llengua estrangera
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Formació en centres de treball
 • Projecte de gestió d’entitats d’intermediació turística

Sortides professionals:

Treballar: En el sector turístic, en el subsector de les agències de viatges minoristes, majoristes i majoristes-minoristes, així com en les agències especialitzades en recepció i esdeveniments, a les àrees de:

 • Administració.
 • Reserves.
 • Producte.
 • Venda de serveis/productes turístics i esdeveniments
 • Cap/a de oficina d’agència de viatges.
 • Cap/a de departament en agència de viatges.
 • Agent de viatges.
 • Consultor/a de viatges.
 • Organitzador/a de esdeveniments.
 • Venedor/a de serveis de viatge i viatges programats
 • Promotor/a comercial de viatges i serveis turístics.
 • Empleat/a de el departament de «booking» o reserves.