Tècnic Superior en Guia, informació i assistències turístiques

Planificar, promocionar i informar sobre destinacions turístiques de base territorial, guiant i assistint a viatgers i clients en els mateixos, así com en terminals, medis de transport, events i altres destinacions turístiques.

Aquest professional serà capaç de:

 • Assessorar i informar el turista tant en punts d’informació com en viatge o destinació, tenint en compte les normes de protocol bàsiques, utilitzant els mitjants tècnics més adequats en funció del client, i així aconseguir una prestació de serveis satisfactòria i la fidelització del visitant.
 • Guiar i assistir a viatgers en viatges, trasllats o visites, emprant les estratègies de comunicació, aconseguint la seva satisfacció.
 • Informar i conduir a turistes i viatgers, fomentant el respecte per la riquesa del patrimoni cultural i natural.
 • Coordinar les operacions dels diferents tipus d’esdeveniments, prestant assistència als clients en els casos que així ho requereixin.
 • Atendre les contingències, imprevistos i queixes que puguin sorgir i afectar a viatgers i situacions, solucionant els problemes que s’ocasionin, permetent un desenvolupament adequat del servei.
 • Prestar serveis específics al client en mitjans de transport, així com en terminals de viatgers (aeroports i estacions), complint les formalitats pròpies d’aquestos processos de manera adequada.

Aquests Ensenyaments inclouen els coneixements necessaris per dur a terme les activitats de nivell bàsic de prevenció de riscos laborals.


Requisits d’acces:

Pots accedir a un Cicle de Grau Superior quan reuneixis algun dels següents requisits:

ACCÉS DIRECTE:

 • Estar en possessió del Titol de Batxiller, o d’un certificat acreditatiu d’haver superat totes les matèries del Batxiller.
 • Haver superat el segon curs de qualsevol modalitat de Batxiller experimental.
 • Estar en possessió d’un Títol de Tècnic (Formació Professional de Grau Mitjà)*
  *Sempre que la demanda de places en Cicles Formatius de Grau Superior superi l’oferta, les Administracions educatives podran establir procediments d’admissió al centre docent, seguint les condicions que el Govern determini reglamentà
 • Estar en possessió d’un Títol de Tècnic Superior, Tècnic Especialista o equivalent a efectes acadè
 • Haver superat el Curs d’Orientació Universitària (COU)
 • Estar en possessió de qualsevol Titulació Universitària o equivalent.

ACCÉS MITJANÇANT PROVA (si no es té algun dels requisits anteriors)

 • Haver superat la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior
 • Haver superat la prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys.

Mòduls

Primer Curs

 • Estructura del mercat turístic
 • Protocol i relacions públiques
 • Màrketing turístic
 • Destinacions turístiques
 • Recursos turístics
 • Anglès
 • Formació i Orientació Laboral

Segon Curs

 • Serveis d’informació turística
 • Processos de guia i assistència turístiques
 • Disseny de productes turístics
 • Alemany
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Projecte de guia, informació i assistències turístiques
 • Formació en centres de treball


Sortides professionals:

 • Guia local
 • Guia acompanyant
 • Guia en emplaçaments de bens d’interés cultural
 • Informador turístic
 • Cap d’oficines d’informació
 • Promotor turístic
 • Tècnic d’empresa de consultoria turística
 • Agent de desenvolupament turístic local
 • Assistent en mitjans de transport terrestre o marítim
 • Assistent en terminals (estacions, ports i aeroports)
 • Encarregat de facturació en terminals de transport
 • Assistent en fires, congressos i convencions
 • Encarregat de serveis en esdeveniments